Vzorník hydina

Amroks Holokrčka Anabergská kučeravá s chocholíkom Hudánka Andalúzska Jokohama Apenzelský bradáč Kastilianka Apenzelský chocholáč Kočinka Araukana Koeyoshi Augsburgská Kroádska Langšanka Australorpka Kubalaya Barneveldka – pre zlúčenie Kuska Bilefeldka rodofarbá Lafleška Bojovníčka Brúgska Lakenfeldka Bojovníčka Indická Leghornka Bojovníčka Lutišská Malajka Bojovníčka

Oznam k výstave EE Metz Francúzsko 2015

Vážení priatelia, mnohí z vás sa na nás obracajú s otázkou ohľadne zaslania peňazí za odpredané zvieratá, ako aj zaslania ocenení z účasti na európskej výstave v Metzi vo Francúzsku v novembri 2015. Na uvedené otázky vám môžeme odpovedať len to, že problém nenastal zo

Základné dokumenty

Stanovy SZCH Organizačný poriadok SZCH Rokovací poriadok Disciplinárny poriadok SZCH Výstavný poriadok SZCH Smernica pre zahraničné pracovné cesty  

Republiková rada SZCH

Zloženie Republikovej rady SZCH:   Predseda – RNDr. Szabó Július Tajomník – Špaňúr Jozef Podpredseda – Majerský Juraj ÚOK KR/Králiky – Sládek Maroš ÚOK AR/Akv.rybičky – Budai Ján ÚOK OaK/Ovce a kozy – Ing. Dubravská Jarmila ÚOK HY/Hydina – Henžel

Základné organizácie

Základná organizácia združuje chovateľov geneticky definovaných druhov zvierat podľa: všeobecného zamerania na chov viacerých druhov zvierat, špeciálneho zamerania na chov jedného druhu zvierat. Základné organizácie sa vytvárajú pri združení najmenej 6 členov. Základná organizácia je založená dňom jej zaevidovania a pridelením registračného čísla

Oblastné výbory

Oblastný výbor je výkonným orgánom zväzu chovateľov pre príslušnú oblasť. Zabezpečuje a riadi činnosť medzi dvomi aktívmi v zmysle uznesení oblastnej konferencie (aktívu), vyšších orgánov zväzu a vlastného plánu práce. Za svoju činnosť zodpovedá oblastnej konferencii (aktívu). Oblastný výbor volí zo svojho stredu predsedu,

Ústredná kontrolná komisia

Ústredná kontorlná komisia je dôležitým Republikovým orgánom zväzu. Ako  najvyšší kontrolný orgán zväzu kontroluje správnosť a účelnosť vynakladania finančných prostriedkov na podujatia organizované zväzom. Na svojom prvom zasadnutí komisia odsúhlasila plán kotrolnej činnosti a úlohy pre obdobie pôsobenia. Predsedom Ústrednej

Predsedníctvo RR

Zápisnica z rokovania P RR SZCH zo dňa 14.02.2015 (0.09 MB, DOC) Zápisnica z rokovania P RR SZCH zo dňa 11.10. 2014 (0.10 MB, DOC) Zápisnica z rokovania P RR SZCH zo dňa 28.06.2014 (0.09 MB, DOC) Zápisnica z rokovania P RR

XIX. ročník celoštátnej výstavy exotického vtáctva ORNITA sa uskutoční v Nitre počas CVZ 2015

Dokumenty na stiahnutie Ornita prihláška (0.05 MB, DOC) ORNITA výstavné podmienky 2015 (0.03 MB, DOC)

XVIII. Celoštátna výstava zvierat Nitra 2015

Dokumenty na stiahnutie Prihláška (0.06 MB, DOC) Výstavné podmienky (0.06 MB, DOC)