Category Archives: SZCH

XXI. CVZ s medzinárodnou účasťou – oznam

Milí chovatelia,

na XXI. CVZ s medzinárodnou účasťou a III. Majstrovstvá Slovenska v Králičom hope vás chceme informovať:

na CVZ bolo prihlásených: cca 2300 ks králikov, 1500 ks holubov a 1400 ks hydiny, a aj touto cestou sa vám chceme poďakovať za

Oficiálne potvrdenie MV SR štatutárov SZCH

V prílohe prikladáme potvrdenie MV SR štatutárov SZCH

 

Fotografie z XII. Zjazdu SZCH

 

Fotografie z XII. Zjazdu SZCH, ktorý sa konal 28. 4. 2018 vo Vrútkach – Piatrová, ktorého sa zúčastnil aj zakladajúci člen SZCH p. Róbert Zacharides.

 

Tablo pre p. Zacharidesa s popisom

Kandidáti do orgánov SZCH

Dobrý deň,

v prílohe zverejňujeme mená kandidátov do orgánov SZCH, ktorí budú volení na XII. Zjazde dňa 28. 4. 2018.

 

Kandid.do orgánov SZCH

XII. Zjazd SZCH – Správa o činnosti

Dobrý deň milí chovatelia,

v prílohe zverejňujeme Správu o činnosti SZCH za roky 2014 – 2018. Správa je v tlači a bude k dispozícii každému účastníkovi Zjazdu, ktorý sa uskutoční dňa 28. 4. 2018 v Pietrovej.

 

sekretariát SZCH

 

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV –

Správa z vykonanej kontroly účtovníctva SZCH

Dobrý deň,

v prílohe zverejňujeme Správu z vykonanej kontroly účtovníctva SZCH, ktorá sa konala dňa 4. 4. 2018 na sekretariáte SZCH, Bratislava

 

 

Správa UKK 4.4.2018

Používanie čísla IČO/SID

Dobrý deň,

v prílohe vám zasielame informáciu ohľadne používania čísla IČO/SID.

Sekretariát SZCH

Číslo SID je rozlišovací znak pre organizácie

 

Základné dokumenty

Smernica pre udeľovanie zväzových vyznamenaní

Smernica pre udeľovanie vyznamenaní

Stanovy SZCH 2018

Organizačný poriadok SZCH

Rokovací poriadok

Disciplinárny poriadok SZCH

 

Smernica pre zahraničné pracovné cesty

Republiková rada SZCH

Zloženie Republikovej rady SZCH:

 

Predseda – RNDr. Szabó Július
Tajomníčka – Mgr. Babjaková Gabriela
Podpredseda – Bc. Kubík Vladimír
ÚOK KR/Králiky – Sládek Maroš
ÚOK AR/Akv.rybičky – Budai Ján
ÚOK OaK/Ovce a kozy – Ing.Mgr.Dubravská Jarmila,PhD.
ÚOK HY/Hydina – Ing. Henžel

Základné organizácie

Základná organizácia združuje chovateľov geneticky definovaných druhov zvierat podľa:

  1. všeobecného zamerania na chov viacerých druhov zvierat,
  2. špeciálneho zamerania na chov jedného druhu zvierat.

Základné organizácie sa vytvárajú pri združení najmenej 6 členov. Základná organizácia je založená dňom jej zaevidovania a pridelením registračného čísla na Sekretariáte republikovej