Category Archives: SZCH

Používanie čísla IČO/SID

Dobrý deň,

v prílohe vám zasielame informáciu ohľadne používania čísla IČO/SID.

Sekretariát SZCH

Číslo SID je rozlišovací znak pre organizácie

 

Základné dokumenty

Smernica pre udeľovanie zväzových vyznamenaní

Smernica pre udeľovanie vyznamenaní

Stanovy SZCH

Organizačný poriadok SZCH

Rokovací poriadok

Disciplinárny poriadok SZCH

 

Smernica pre zahraničné pracovné cesty

Republiková rada SZCH

Zloženie Republikovej rady SZCH:

 

 1. Predseda – RNDr. Szabó Július
 2. Tajomník – Špaňúr Jozef
 3. Podpredseda – Majerský Juraj
 4. ÚOK KR/Králiky – Sládek Maroš
 5. ÚOK AR/Akv.rybičky – Budai Ján
 6. ÚOK OaK/Ovce a kozy – Ing. Dubravská Jarmila
 7. ÚOK HY/Hydina – Henžel Štefan
 8. ÚOK HO/Holuby – Kováčik Pavol
 9. ÚOK EX/Exot.vtáky – Kozej

Základné organizácie

Základná organizácia združuje chovateľov geneticky definovaných druhov zvierat podľa:

 1. všeobecného zamerania na chov viacerých druhov zvierat,
 2. špeciálneho zamerania na chov jedného druhu zvierat.

Základné organizácie sa vytvárajú pri združení najmenej 6 členov. Základná organizácia je založená dňom jej zaevidovania a pridelením registračného čísla na Sekretariáte republikovej

Oblastné výbory

Oblastný výbor je výkonným orgánom zväzu chovateľov pre príslušnú oblasť. Zabezpečuje a riadi činnosť medzi dvomi aktívmi v zmysle uznesení oblastnej konferencie (aktívu), vyšších orgánov zväzu a vlastného plánu práce. Za svoju činnosť zodpovedá oblastnej konferencii (aktívu).

Oblastný výbor volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu,

Ústredná kontrolná komisia

Ústredná kontorlná komisia je dôležitým Republikovým orgánom zväzu. Ako  najvyšší kontrolný orgán zväzu kontroluje správnosť a účelnosť vynakladania finančných prostriedkov na podujatia organizované zväzom.

Na svojom prvom zasadnutí komisia odsúhlasila plán kotrolnej činnosti a úlohy pre obdobie pôsobenia.

Predsedom Ústrednej kontrolnej komisie

Predsedníctvo RR

Zápisnica z rokovania P RR SZCH zo dňa 14.02.2015 (0.09 MB, DOC)

Zápisnica z rokovania P RR SZCH zo dňa 11.10. 2014 (0.10 MB, DOC)

Zápisnica z rokovania P RR SZCH zo dňa 28.06.2014 (0.09 MB, DOC)

Zápisnica z rokovania P RR SZCH zo dňa