Archív kategorií: SZCH

Obežník 12/2022

Obežník 2022 final.

 

dooobjednávka obrúčkyhydina-holuby 2023

Doobjednávka exotárskych obrúčok všeob 2023doc

objednávka obrúčky hydina holuby 2024

 

 

 

Uznesenia zo zasadnutia RR SZCH – 10. 9. 2022

Uznesenia zo zasadnutia RR SZCH, ktoré sa uskutočnilo vo Vrútkach  dňa 10. 9. 2022

 

Uzn. č. 48/2022: RR SZCH schvaľuje program zasadnutia RR SZCH podľa predloženého návrhu a presunutí bodu 9. – Voľba revíznej komisie pred bod 4.

Uzn. č. 49/2022: RR SZCH  schvaľuje zloženie mandátovej komisie:

predseda: p. J. Nagy, členovia: p. M. Sládek,  p. J. Kováč

Prítomných bolo 28 členov zo 44 členov  RR SZCH

Uzn. č. 50/2022: vo veci schválenie náhradníka OV za Banskú Bystricu schválila Ing. Jána Perončíka

Uzn. č. 51/2022: RR SZCH schválilo zloženie návrhovej komisie:

predseda: p. J. Majerský, členovia: p. L. Salva, p. P Majtán

Uzn. č. 52/2022: RR SZCH schvaľuje za overovateľov zápisnice podľa predloženého návrhu: Ing. M. Macko, p. R. Malcher

Uzn. č. 53/2022: voľba revíznej komisie

RR SZCH volí do revíznej komisie: predseda p. M. Lenárth, členovia: Mgr. P. Hitka, p. D. Rada

Uzn. č. 54/2022: schvaľuje účtovnú závierku za rok 2021 podľa predloženého materiálu

Za: 25                           zdržali sa: 3

Uzn. č. 55/2022:  schválenie rozpočtu na rok 2023

Predložený rozpočet bol schválený: za 23, proti 1, zdržali sa 4

Uzn. č. 56/2022: vyúčtovanie XIII. Zjazdu

RR SZCH berie na vedomie správu o vyúčtovaní XIII. Zjazdu SZCH Mgr. G. Babjakovou

Uzn. č. 57/2022:   informácia o XXV. CVZ Nitra 2022

RR SZCH berie na vedomie správu o XXV. CVZ 2022 prednesenú predsedom SZCH Ing. Št. Henželom

Uzn. č. 58/2022: RR SZCH schválila všetky návrhy na vyznamenania podľa predloženia OV SZCH Senica

OZNAM

Dobrý deň,

dovoľujeme si vám oznámiť, že dňom 6. 9. 2022 nie je k dispozícii web stránka szchdz.sk, ako aj e-mailové adresy na sekretariat@szchdz, tajomnik@szchdz, ekonom@szchdz. V platnosti sú všetky adresy pod „szch“ tak, ako v minulom období.

S pozdravom,

sekretariát SZCH

Dôležitý oznam

Vážení štatutári  ZO SZCH, OV SZCH a klubov SZCH

Tí, ktorým bol pridelený identifikátor – IČO, si musia zriadiť elektronickú schránku (elektronický podpis). Uvedené je potrebné  na komunikáciu so štátnymi orgánmi z dôvodu zasielania výpisov z registra MV SR. Aktuálne výpisy z MV SR sú  potrebné k  zdokladovaniu pri žiadosti o dotáciu na činnosť, súdne rozhodnutia o exekúciách a pod.

Postup na zriadenie elektronickej schránky nájdete na:

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby : http: \\helpdesk.slovensko.sk\\new-incident\\

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_elektronicke-schranky-zakon1/

 

 

Mgr. Gabriela Babjaková

tajomníčka RR SZCH

 

 

 

 

 

 

Obežník december 2020

Milí chovatelia,

v prílohe zverejňujeme Obežník december 2020, v ktorom vás informujeme o činnosti SZCH v tomto roku

obežník december 2020

 

Prílohy – tlačivá sú zverejnené v podtitule „Tlačivá“

– Usmernenia na uznávanie diferencovaných chovov hydiny boli zverejnené 24. nov. 2020

 

Všetkým chovateľom prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov a prianie, aby rok 2021 bol lepší ako rok 2020.

 

Sekretariát SZCH

Pozor! Nová e-mailová adresa na sekretariáte

Dobrý deň,

dňom 1. 12. 2020 prestane platiť e-mailová adresa Mgr. Gabriely Babjakovej:

szch.sekretariat@stonline.sk, mení sa  na ekonom@szch.sk