Category Archives: SZCH

Oblastné výbory

Oblastný výbor je výkonným orgánom zväzu chovateľov pre príslušnú oblasť. Zabezpečuje a riadi činnosť medzi dvomi aktívmi v zmysle uznesení oblastnej konferencie (aktívu), vyšších orgánov zväzu a vlastného plánu práce. Za svoju činnosť zodpovedá oblastnej konferencii (aktívu).

Oblastný výbor volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu,

Ústredná kontrolná komisia

Ústredná kontrolná komisia je dôležitým Republikovým orgánom zväzu. Ako  najvyšší kontrolný orgán zväzu kontroluje správnosť a účelnosť vynakladania finančných prostriedkov na podujatia organizované zväzom.

Na XII. Zjazde SZCH konaného dňa 28. 4. 2018 boli schválení títo členovia ÚKK:

Predseda Ústrednej kontrolnej komisie: 

Predsedníctvo RR

Zápisnica z rokovania P RR SZCH zo dňa 14.02.2015 (0.09 MB, DOC)

Zápisnica z rokovania P RR SZCH zo dňa 11.10. 2014 (0.10 MB, DOC)

Zápisnica z rokovania P RR SZCH zo dňa 28.06.2014 (0.09 MB, DOC)

Zápisnica z rokovania P RR SZCH zo dňa

Republiková rada SZCH

REPUBLIKOVÁ RADA SZCH

Predseda                               RNDr. Szabó Július
Tajomník                              Mgr. Babjaková Gabriela
Podpredseda