Informácie o vedomostnej súťaži mladých chovateľov v r. 2016

Informácie o vedomostnej súťaži mladých chovateľov v r. 2016 v skratke:

Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách, a to od 6 do 14 rokov a od 15 do 18 rokov, v chovateľských odbornostiach ktoré zastrešuje SZCH – holuby, hydina, králiky, králičí hop, akváriová rybky, teráriové zvieratá, z odborností mimo SZCH mačky a kone.

Ak MCH dosiahol vek 18 rokov v tomto roku, ešte stále sa môže zúčastniť súťaže.

Do konca mája majú prebehnúť oblastné súťaže, z ktorých budú najlepší MCH vybraní do celoštátneho kola, resp. ak je medzinárodné kolo (Slovensko, Česko a Poľsko) na Slovensku, tak priamo do tejto súťaže.

V tomto roku sa medzinárodné kolo uskutoční v Žiline, v Spojenej škole, v termíne 25 – 28. 8. 2016. Kontaktná osoba:

Každý súťažiaci vypracuje svoju prácu v rozsahu ako je uvedené v predmetnej brožurke, na súťaži si ju ústne obháji, vedomosti preverí písomný test s 30 otázkami a poznávačka živých alebo na fotografiách zobrazených zvierat. Spolu môže súťažiaci získať maximálne 120 bodov. Z každej odbornosti môžu na celoštátne kolo postúpiť v 1. aj 2. kategórii dvaja   súťažiaci.

Súťaž sa vyhodnocuje v troch rovinách.

– súťaž jednotlivcov,

– súťaž OV SZCH,

– medzinárodná súťaž )Slovensko, Česko, Poľsko).

 

V párnom roku je medzinárodné kolo na Slovensku a v nepárnom roku v ČR. Jednotliví súťažiaci sú odmeňovaní vecnými cenami. Súťaž riadi Komisia pre prácu s mládežou SZCH spolu s koordinátormi z jednotlivých zúčastnených OV SZCH.

Štartovné je 15 eur na osobu, ktoré hradí OV spolu z cestovnými nákladmi.

Strava a cestovné náklady sú hradené z rozpočtu komisie pre prácu s mládežou SZCH.

Skúšajúci lektori sú delegovaní odbornými komisiami SZCH.  Okrem preverenia vedomostí sú účastníkom prednášané nové poznatky v chove zvierat a získavajú nové kontakty a nové skúsenosti v daných odbornostiach. Taktiež je pripravený program a poznávanie nových miest, podľa toho, v ktorom meste sa súťaž organizuje.

Prihlášky do celoštátneho kola treba zaslať na sekretariát SZCH do 31. 5. 2016.

Adresa: Slovenský zväz chovateľov, Krížna 44, 824 76 Bratislava, e-mail: sekretariat@szch.sk .

Riaditeľka celoštátneho – medzinárodného – kola VSMCH, Žilina 2016: MVDr. Zuzana Bobáková, tel. 0908 210 368, e-mail: zbobakova@antechnet.sk .

 

Propozície vedomostnej súťaže mladých chovateľov 2016 boli zverejnené v časopise CHOVATEL č. 2/2016.

 

Komisia pre prácu s mládežou SZCH:

Ľuboš Pfeffer, predseda, tel. 0908 739 975, e-mail: kakarikos@azet.sk

členovia:

Jozef Lihoťan, tel. 0915 818 049, e-mail: jozeflihotan@gmail.com

Peter Stanko, 0907 462 897.

Ing. Roman Obložinský, tel. 0905 136 936, e-mail: oblozinsky@zoznam.sk

 

Peter Korec, koordinátor pre prácu s mládežou OV SZCH Nitra: tel. 0908 536 848, e-mail: peterkorec11@gmail.com .