Odpredaj nehnuteľnosti

Vážení priatelia,

Slovenský zväz chovateľov má v záujme odpredať : 1880 m2 ornej pôdy, 104 m2 záhrady, 589 + 61 m2 zastavanej plochy, ktoré sa nachádzajú v Dolnom Kubíne, časť Medzihradné 19, čp. 1530/1, 1530/2, 1530/3 , 1530/6, súp. číslo 69. Na základe znaleckého posudku a nim určenej ceny bude predaj prerokovaný najvyšším vedením SZCH a predaný záujemcovi s najvyššou cenovou ponukou. Žiadosti o kúpu s ponúknutou cenou za nehnuteľnosť prosíme zasielať v zalepených obálkach do 31. 8. 2019 na adresu SZCH v Bratislave: Slovenský zväz chovateľov, Krížna 44, 824 76  Bratislava s uvedením “ SÚŤAŽ -NEOTVÁRAŤ“.

Ďakujeme,

sekretariát SZCH