Oznam pre žiadateľov o pridelenie IČO

Od 1.1.2019 je účinná novela zákona o združovaní občanov (zákonom č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov), pričom vyplývajú pre občianske združenia a ich organizačné zložky viaceré registračné povinnosti.

§20a

1) Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov sú povinné ministerstvu písomne zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.

Pozn.: v rámci SZCH sú na Ministerstve vnútra nahlásení štatutári: RNDr. Július Szabó – predseda SZCH a Mgr. Gabriela Babjaková – tajomníčka SZCh

(2) Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov, ktoré zriadili organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene a nezanikli pred 1. januárom 2019, sú povinné ministerstvu písomne zaslať do 31. decembra 2019 aktuálne údaje o týchto organizačných jednotkách v rozsahu názov, adresa sídla, identifikačné číslo organizácie, spolu s menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia a rodným číslom fyzickej osoby oprávnenej konať v mene každej organizačnej jednotky občianskeho združenia, odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov s uvedením dňa vzniku tejto funkcie, spolu s dokumentmi, ktoré osvedčujú ich zriadenie. Zápis údajov vykoná ministerstvo bezodkladne po oznámení úplných údajov.

Pozn.: organizačné jednotky (ZO SZCH +OV SZCH), spadajúce pod SZCH, sú povinné sekretariátu SZCH (nie priamo ministerstvu, nakoľko sú nahlásení štatutári za SZCH – viď pozn. k bodu  1.)  písomne zaslať do 20. 12. 2019 aktuálne údaje organizačnej jednotky (s údajmi uvedených v bode 2),  Zápis o zvolených štatutároch za ZO a OV SZCH, kde bude uvedené, či štatutári konajú za organizačnú jednotku spoločne alebo samostatne. Následne bude sekretariátom zaslaná žiadosť na Ministerstvo vnútra, ktoré vykoná zápis údajov bezodkladne po oznámení úplných údajov. Následne sekretariát SZCH zašle na OJ (ZO SZCH – OV SZCH) vyrozumenie z ministerstva.

 

V prípade nejasností kontaktujte sa s tajomníčkou SZCH Mgr. G. Babjakovou (0910 349 555, tajomnik@szch.sk)

 

FAQ_zakon_o_registri_MNOčasto kladené otázky