Štatút posudzovateľa spevavých kanárikov

Štatút ÚOK pre chov spevavých kanárikov a posudzovateľov spevu kanárikov

 

A/   Štatút ústrednej odbornej komisie pre chov spevavých kanárikov

Úvod.

Chov kanárikov v rámci SZCH organizuje, usmerňuje a posudzovanie spevu kanárikov na všetkých súťažiach SZCH zabezpečuje ÚOK pre chov spevavých kanárikov.

 

čl. 1

Postavenie ústrednej odbornej komisie pre chov spevavých kanárikov /ďalej ÚOK SK /

1. ÚOK SK  je súčasťou Slovenského zväzu chovateľov v zmysle § 24 stanov SZCH

2. ÚOK SK  je výkonným orgánom, ktorý v období medzi aktívmi zodpovedá za riadenie odbornej chovateľskej činnosti chovateľov spevavých kanárikov  vrátane organizovania miestnych a medzinárodných výstav.

 

čl. 2

Ústredná odborná komisia pre chov exotického vtáctva

1. ÚOK SK sa skladá z piatich členov.

2. ÚOK SK  je tvorená z predsedu, podpredsedu, predsedu posudzovateľského zboru a dvoch členov .

3. Dĺžka volebného obdobia ÚOK SK  je 4 roky. / resp od zjazdu k zjazdu /

4. Členov  ÚOK  SK  volia tajným hlasovaním   účastníci celoslovenského aktívu.

5. Predsedu, podpredsedu volí zo svojho stredu novozvolená komisia, pričom sa voľba nemusí odvíjať od výšky poradia v hlasovaní.

6. Predsedu zboru posudzovateľov volia posudzovatelia priamo na aktíve.

7. Predsedu ÚOK EX potvrdzuje zjazd SZCH, v období medzi zjazdmi republiková rada SZCH.

8.Členstvo v ÚOK SK zaniká:

a) písomným oznámením člena ÚOK  SK  o svojom odstúpení.

b) odvolaním člena predsedom ÚOK SK na návrh ÚOK SK, ak prekročí svoje právomoci alebo riadne   nevykonáva svoju funkciu, Môže byť odvolaný z funkcie, ak bol opakovane písomne (max. 2x) napomínaný  pre neplnenie úloh spojených s funkciou.

c) smrťou člena ÚOK SK

9. Každý člen ÚOK SK má právo:

a) podávať iniciatívne návrhy a žiadať, aby sa o nich rokovalo

b) žiadať zvolanie rokovania ÚOK  SK

c) odôvodniť v zápisnici svoje odlišné stanovisko oproti stanovisku väčšiny.

d) v prípade svojej ospravedlnenej neprítomnosti na rokovaní, vyjadriť sa k predmetu rokovania vopred  zaslaním písomných pripomienok.

 

čl. 3

Činnosť  ÚOK  SK

1.   ÚOK  SK  pracuje  podľa  plánu  a finančného  rozpočtu  schváleného RR  SZCH.

2.   ÚOK  SK spracúva  podľa  potreby  vlastné smernice, ktoré sa predkladajú predsedníctvu RR SZCH k schváleniu.

3.    ÚOK SK zodpovedá za svojú  činnosť RR SZCH.

4.    ÚOK SK  pri svojej činnosti spolupracuje podľa potreby s ďalšími  ÚOK registrovanými v SZCH ako aj inými organizáciami na Slovensku i v zahraničí.

5.  ÚOK SK  sa schádza podľa potreby, ale najmenej  2 x  ročne. Rokovanie zvoláva tajomník ÚOK SK  po dohode s predsedom komisie

6.   Predseda riadi všetky rokovania ÚOK SK a zodpovedá za ich riadny priebeh.

 

B/  Štatút posudzovateľa spevu kanárikov

b/  Posudzovať na súťažiach všetkých stupňov môžu len posudzovatelia, ktorí majú oprávnenie vydané ÚOK SK. Za týmto účelom ÚOK pravidelne organizuje školenia záujemcov o posudzovanie a vyškolenie pre prihlásených adeptov . Súčasne zabezpečuje každoročné preškolenie už vyškolených posudzovateľov za účelom prehlbovania získaných vedomostí a zvyšovania ich odbornej spôsobilosti.

c/  Posudzovatelia aj adepti na posudzovateľov spevavých kanárikov sú vo svojej činnosti povinní riadiť sa Štatútom posudzovateľa, ktorý za týmto účelom vydáva ÚOK SK.

 

Článok č. 1
Výber kandidátov za posudzovateľov spevu

Záujemca, ktorý je členom SZCH, sa na školenie prihlási cestou ZO SZCH, v ktorej je členom , priamo ÚOK pre chov spevavých kanárikov. Kandidáti na posudzovateľov spevu kanárikov musia spĺňať nižšieuvedené kritériá.

a/    Kandidát musí byť aktívnym chovateľom kanárikov po dobu minimálne 3 rokov .Vo svojom okolí je považovaný za bezúhonneho a spoločensky rešpektovaného občana s úplným základným vzdelaním a vyšším vzdelaním.
b/    Kandidát musí mať minimálne 18 rokov
c/    Kandidát musí mať dobrý hudobný sluch
d/    Kandidát má byť aktívnym vystavovateľom na všetkých stupňoch súťaží.

ZO SZCH nahlásia svojich záujemcov písomne ÚOK SK do 31. 11. k.r.
Kandidátov komisia eviduje a pred otvorením cyklu školenia ich pozve k prijímacím pohovorom.
Ak ZO SZCH neschváli kandidatúru niektorého záujemcu, môže sa tento odvolať priamo ÚOK SK
Článok č. 2
Prijímací pohovor adepta

Kandidát na posudzovateľa spevu kanárov sa podrobuje prijímaciemu pohovoru. Účelom pohovoru je overiť schopnosti kandidátov, ktoré sú predpokladom pre úspešné zvládnutie a ukončenie školenia .Prijímací pohovor pozostáva z ústnej a písomnej skúšky.
Pohovor sa koná pred trojčlennou komisiou. táto po posúdení výsledkov doporučí alebo nedoporučí kandidáta do prípravy na posudzovateľa spevu kanárikov. Doporučeným kandidátom bude vydaný preukaz čakateľa. Neúspešní kandidáti nemajú právo na odvolanie, môžu sa však prihlásiť na ďaľšie prijímacie pohovory.
Komisiu menuje predseda ÚOK SK, ktorý je súčasne aj jej predsedom .
Článok č. 3
Príprava kandidátov na posudzovateľa kanárikov

Príprava kandidátov je štvorsemestrová, dvojročná. V každom semestri absolvujú adepti na vlastné náklady dvojdňové konzultácie doplnené praktickými cvičeniami v posudzovaní kanárikov, vypisovaní testov, chybných viet a rozboru spevných viet v celom rozsahu.
V priebehu dvoch rokov prípravy kandidát na posudzovateľa povinne absolvuje posudzovateľskú prax ako asistent posudzovateľa na troch súťažiach. Účasť na posudzovaní má zaznamenanú v čakateľskom preukaze.
Absencia na teoretickom a praktickom cvičení nie je prípustná.Z vážnych dôvodov môže byť ospravedlnená jedna absencia v priebehu dvojročného školenia.
Prípravu organizuje a vedie predseda zboru posudzovateľov a ním určený člen v umysle schválených osnov.
Každý semester musí byť ukončený čiastkovou skúškou, ktorú skúšajúci zaznamená do preukazu adepta.
Školenie adeptov prebieha na ich vlastné náklady.

Článok č. 4
Lektorský zbor

Školenie adeptov na posudzovateľov kanárikov i posudzovateľov kanárikov vedie a realizuje lektorský zbor. Tento menuje ÚOK SK z radov členov ZO a skúsenných posudzovateľov s dlhoročnou praxou. Tiež sa povinne zúčastňujú školenia na letnej súťaži chovných kanárikov.
Školenie adeptov na posudzovateľov spevu sa vykonáva podľa osnovy

Článok č. 5
Skúšky adeptov na posudzovateľov spevu kanárikov

Po absolvovaní dvojročnej prípravy absolvujú adepti záverečné skúšky na posudzovateľov spevu kanárikov.
Termín a miesto skúšok určí ÚOK SK
Podmienky k pripusteniu k záverečným skúškam :
Predloženie preukazu čakateľa s potvrdením praktického výcviku posudzovania kanárikov na 3 súťažiach a s potvrdením účasti na teoretickom školení.
Predloženie záverečnej písomnej práce. Tému určí najmenej pol roka pred záverečnou skúškou predseda zboru posudzovateľov. Adeptovi musí byť oznámená písomne. Práca musí byť ÚOK SK predložená do 30 dní pred záverečnou skúškou. Napísaná je na stroji /počítači/ v rozsahu, ktorý stanoví predseda zboru posudzovateľov.
Záverečná skúška pozostáva :
z písomnej skúšky – testu pozostávajúceho z 25 otázok – hodnotenie : 25 otázok správne – výborne
22 otázok správne – veľmi dobre
19 otázok správne – dobre
Menej ako 19 správnych odpovedí – adept nie je pripustený k ústnej a praktickej skúške

z ústnej skúšky – obhajoba písomnej práce + tri otázky členov skúšobnej komisie
z praktickej skúšky – túto kandidát vykoná pred skúšobnou komisiou. Pozostáva z posúdenia jednej kolekcie a dvoch jednotlivcov pričom ústne komentuje ich spev.
Komisiu k záverečným skúškam menuje predseda ÚOK, ktorý je zároveň jej predsedom.Jeho zástupcom je vždy predseda Zboru posudzovateľov.

Článok č. 6
Opravné konania

Neúspešným adeptom, ktorí z rôznych dôvodov nesplnili podmienky pre úspešné absolvovanie záverečnej skúšky umožní ÚOK SK jeden opravný termín v čase, ktorý sama určí.

Článok č. 7

Vymenovanie adepta za posudzovateľa

Po skončení skúšok obdrží každý úspešný kandidát „ Protokol o záverečnej skúške“
Všetkých úspešných kandidátov predkladá komisia P RR SZCH k vymenovaniu za posudzovateľov spevavých kanárikov.
Tajomníčka komisie zabezpečí vydanie preukazu a pečiatky posudzovateľa a zaeviduje ho do zoznamu posudzovateľov spevavých kanárikov.

Článok č. 8
Doškoľovanie posudzovateľov kanárikov

Doškoľovanie organizuje ÚOK SK SZCH v spolupráci s ÚOK ZK ČSCH.
Cieľom školenia je motivovať posudzovateľov k zvyšovaniu kvalifikácie a sledovanie svetových trendov.
Školenie sa koná každoročne v termíne a rozsahu, ktorý určí ÚOK SK po dohode s ÚOK ZK ČSCH. Neospravedlnená neúčasť na školení je dôvodom pozastavenia posudzovateľskej činnosti v nasledujúcom roku.

Článok č. 9
Čestný posudzovateľ

Posudzovateľov, ktorý pre vysoký vek alebo chorobu nemôžu aktívne vykonávať posudzovateľskú prax, môže ÚOK SK vymenovať za čestných posudzovateľov. Čestným posudzovateľom sa ponecháva preukaz posudzovateľa, ktorý oprávňuje k voľnému vstupu na výstavy poriadané na všetkých úrovniach SZCH. Môže byť pozývaný na školenia bez testovania vedomostí .

Článok č. 10
Delegovanie posudzovateľov spevu kanárikov

K posudzovaniu kanárikov deleguje posudzovateľa tajomník ÚOK SK. Delegovanie sa vykonáva v súlade so Štatútom podľa rozpisu schváleného ÚOK.

 

Článok č. 11
Povinnosti posudzovateľov

Na základe delegačenky posúdiť kanárikov v stanovenom čase a termíne v zmysle platných štandardov .
Ak zo závážných dôvodov nemôže posúdenie uskutočniť, informuje neodkladne S RR SZCH – tajomníčku ÚOK SK.
Posudzovať môže len na základe delegačného listu
Vystupovanie posudzovateľa musí byť vysoko odborné, dôstojné a vždy v súlade so Stanovami Zväzu.
Aktívne sa podieľať na aktivitách chovateľského odboru a propagovať chovateľský odbor.
Zodpovedať za správne vyplnenie oceňovacieho lístku. Tento je platný len pokiaľ je na ňom dátum posudzovania a pečiatka posudzovateľa a poriadajúcej organizácie. Oceňovací lístok sa nepopisuje a podpis nenahrádza pečiatku.
Strata pečiatky sa bezodkladne hlási na S RR SZCH v Bratislave.
Odovzdať pečiatku a preukaz posudzovateľa v prípade zániku funkcie.
Podrobiť sa základným overovacím skúškam v týchto prípadoch:
ak sa posudzovateľ dva razy po sebe nezúčastnil školenia

Článok č. 12
Práva posudzovateľov

Preukaz posudzovateľa oprávňuje k voľnému vstupu na všetky výstavy poriadané SZCH.
Po vykonaní posudzovania žiadať vyplatenie cestovného, diet a odmeny za posudzovanie v zmysle platných smerníc.
V prípade nepredvídateľnej prekážky, ktorá bráni vykonať posudzovanie a nie je možné cestou S RR SZCH zabezpečiť náhradu, priamo požiadať iného posudzovateľa o vykonanie posúdenia. Každú takúto zmenu musí však dodatočne oznámiť ÚOK SK aj s dôvodmi.
Vo výnimočných prípadoch posúdiť kanárikov aj bez delegačného listu, túto skutočnosť oznámiť dodatočne na S RR SZCH  aj prostredníctvom výstavného výboru.
Požiadať o preradenie ÚOK SK do kategórie čestných posudzovateľov.

Článok č. 13
Zánik posudzovateľskej činnosti
Zaniknutie práva posudzovať kanárikov môže vzniknúť z dôvodov:

Trvalé zrušenie chovu kanárikov u posudzovateľa
Zánik členstva v SZCH
Prerušenie posudzovateľskej činnosti na viac ako 5 rokov.

Článok č. 14
Evidencia posudzovateľov
Evidenciu vedie tajomník ÚOK SK a predseda zboru posudzovateľov.
Evidencia obsahuje :

Evidenciu adeptov na posudzovateľov spevu kanárikov
Evidenciu posudzovateľov
Evidenciu o delegovaní posudzovateľov
Evidenciu o účasti na školeniach posudzovateľov
Evidenciu sťažností na posudzovateľov výsledky riešenia sťažností
Evidenciu výsledkov záverečných skúšok adeptov a overovacích skúšok posudzovateľov

Článok č. 15
Delegovanie na MMS v speve kanárov a jej poriadanie

Poriadanie MMS v speve kanárov je zabezpečované v spolupráci oboch Zväzov SZCH a ČSCH, s tým, že štyri roky bude súťaž v ČR a piaty rok sa poriada v SR.
Voľba kľúča na kvalifikáciu posudzovateľa na MMS
musí byť posudzovateľom minimálne 4 roky
každý rok aktívne posudzuje miestne súťaže
posudzovateľské skúšky zložil na výbornú
pravideľne prihlasuje kolekcie na súťaže

pomer medzi posudzovateľmi ČSCH a SZCH bude 3 : 1. V prípade, že dôjde k delegovaniu zahraničného posudzovateľa bude ním nahradený posudzovateľ ČSCH.

Návrh vypracoval :
Jozef Štefanovič, čestný člen ÚOK SK a ÚOK pre chov spevavých kanárikov

Schválila : ÚOK pre chov spevavých kanárikov na zasadnutí dňa 11.6. 2000