SÚŤAŽNÝ PORIADOK KRÁLIČIEHO HOPU SZCH


Odborná komisia pre králičí hop SZCH

SÚŤAŽNÝ PORIADOK  KRÁLIČIEHO HOPU V SR


 

Kapitola 1.  – Základné pravidlá

 

 1. Králičí hop je šport, na ktorom sa zúčastňuje človek (súťažiaci) so svojím králikom.
 2. Rozhodcovia, usporiadatelia a účastníci pretekov sa riadia podľa tohto Súťažného poriadku. Všetci účastníci by mali preukázať dobré športové správanie voči rozhodcom, usporiadateľom i všetkým ostatným účastníkom súťaže. Pretekári musia rešpektovať rozhodnutia rozhodcov za predpokladu, že sú v súlade s pravidlami Súťažného poriadku pre králičí hop, ktorý schválila Ústredná komisia pre chov králikov Slovenského zväzu chovateľov.
 3. Pretekári (ľudia), ktorí sa zúčastnia na oficiálnych pretekoch, musia byť starší ako 7 rokov. Tento vek musia dovŕšiť minimálne v deň pretekov.
 4. Na oficiálnych súťažiach sa môžu zúčastniť len zdravé králiky, ktoré majú vystavený očkovací preukaz alebo potvrdenie veterinárneho lekára o očkovaní celého chovu. Prvé očkovanie musí mať králik absolvované najmenej tri týždne pred pretekmi a následne musí byť pravidelne očkovaný proti týmto nákazám: králičí mor a myxomatóza, podľa schémy danej vakcíny (každých 6 mesiacov alebo 1 rok).
 5. Pretekár (človek) a králik tvoria tím. Každý tím, ktorý sa chce zúčastniť na súťaži, musí mať vystavený Výkonnostný preukaz SZCH – KH (Slovenský zväz chovateľov – králičí hop). V prípade, že daný králik zmení majiteľa, výkonnostný preukaz ostáva králikovi a s novým majiteľom pokračuje v rovnakých výkonnostných triedach v tom istom výkonnostnom preukaze.
 6. Králik môže v jednom súťažnom dni súťažiť len s jedným vodičom. Naopak pretekár môže štartovať pokojne aj s desiatimi králikmi na jedných pretekoch.
 7. Na súťaži sa môžu zúčastniť králiky všetkých plemien aj ich krížence. Každý králik musí mať na Výkonnostnom preukaze uvedené registračné značky (tetovanie, mikročip) alebo fotku nalepenú na prednej strane.
 8. Rozhodcovia alebo hlavný organizátor turnaja môžu rozhodnúť o vylúčení tímu zo súťaže v prípade, že pretekár je uznaný vinným z hrubého či nedbalého zaobchádzania s králikom. Ťažké a opakované prípady budú odovzdané k ďalšiemu šetreniu odbornej komisii SZCH – KH.
 9. Pretekári (prípadne i diváci) budú vylúčení zo súťaže v prípade, že by z priestoru mimo pretekárskej dráhy ovplyvňovali beh súťažiaceho tímu. V prípade, že ovplyvnenie tímu súťažiaceho na dráhe bude mať kladnú odozvu (ovplyvnenie bolo pre súťažiaci tím prospešné), bude pretekárovi udelené napomenutie a po opätovnom ovplyvňovaní bude tím diskvalifikovaný. V prípade, že je narušený beh pretekárskeho tímu v jeho neprospech, je na rozhodnutí rozhodcu, či je možné beh opakovať.
 10. Pretekári môžu v deň súťaže vstúpiť do priestoru prekážkovej dráhy len pred štartom, a to na pokyn rozhodcu. Pretekárskemu tímu je vedľa súťažného priestoru po celý čas pretekov k dispozícii usporiadateľom postavená rozcvičovacia dráha.
 11. Pretekári, ktorí by na pokyn rozhodcu nenastúpili do 60 sekúnd na štart, budú diskvalifikovaní z behu.
 12. Na pretekoch, predvádzaní alebo spoločných školeniach a tréningoch sa môžu zúčastniť len zdravé králiky. Kontrola zdravotného stavu sa bude konať pred začatím podujatia. Rozhodcovia a organizátori podujatia majú právo požadovať platný očkovací preukaz králika, prípadne veterinárne osvedčenie, pokiaľ to považujú za nevyhnutné pre bezpečnosť a ochranu ostatných králikov. (Organizátor musí vopred stanoviť v propozíciách, aké bude vyžadovať veterinárne podmienky.) Ak vzniknú pochybnosti, môže rozhodca alebo organizátor podujatia králika vyhostiť mimo priestoru konanej súťaže.
 13. Na oficiálnych pretekoch sa môžu zúčastniť len králiky staršie ako 5 mesiacov, v prípade skoku ďalekého a vysokého musí byť králik starší ako 10 mesiacov. Pokiaľ nie je možné dokázať vek králika, rozhoduje o prvom pripustení na štart rozhodca. Dojčiace samice a samice, ktoré sú dlhšie ako 14 dní pripustené, sa nemôžu zúčastniť na súťažiach ani na iných akciách.
 14. Králiky sú na trati vedené na vôdzke tak, aby bolo zaistené bezpečie králika. Minimálna dĺžka vôdzky je 2 m. V prípade, že sa skok vysoký a skok ďaleký koná vo vhodne ohraničenom priestore, môžu králiky skákať bez vôdzky.
 15. Vôdzka je pripevnená na vhodný postroj, ktorý by nemal byť tesný, aby králikovi neprekážal v skákaní, ani príliš voľný, aby nedošlo k zachyteniu labky králika pri skoku.
 16. Pokiaľ by sa stalo, že dôjde k pretočeniu postroja alebo zamotaniu vôdzky tak, že je zrejmé, že bráni králikovi v pohybe, môže pretekár počas pretekov vziať králika do ruky a postroj mu upraviť. Toto sa nebude počítať za chybu, avšak nedôjde k zastaveniu merania času.
 17. Králik sa musí na trati cez prekážky pohybovať z vlastnej slobodnej vôle. Pohyb môže byť ovplyvňovaný len rukami pretekára. Dotyky nohami sú zakázané. Králik nesmie byť ťahaný na vôdzke či už medzi jednotlivými prekážkami alebo priamo cez prekážku. Vôdzka nesmie byť používaná ako bič. Králik nesmie byť pri pretekoch stresovaný dupaním alebo hlučným a násilným správaním, či už zo strany pretekára alebo prizerajúcich sa divákov.
 18. S králikom sa nesmie hrubo zaobchádzať po celý čas súťaže, nesmie byť nosený za končatiny, uši alebo kožu na krku.
 19. Králik by nemal byť ponechaný bez dozoru vo voľnom prostredí, keď nie je umiestnený v klietke alebo prepravnom boxe. Po celý čas súťažnej akcie musia byť králiky umiestnené v klietkach s nešmykľavým (napr. kúsok koberca či látky) a nepresakujúcim dnom, kŕmnym senom a nádobou s vodou. Ak by bola akcia viacdenná, musí byť v klietke umiestnená ešte miska na granulované krmivo. Usporiadateľ súťažnej akcie by mal pretekárom zaistiť umiestnenie zvierat vo výstavných klietkach SZCH. Pokiaľ podujatím bude tréning alebo predvádzacia akcia, musí usporiadateľ vopred  určiť alebo dohovoriť s účastníkmi, ako budú králiky ustajnené.

 

Kapitola 2. – Pravidlá  rovinnej dráhy a parkúru

 

 1. Typ pretekov, maximálna doba behu, časový limit behu a štartovné listiny by mali byť organizátorom zverejnené (vyvesené) vždy pred začiatkom súťaže.
 2. „Maximálnu dobu“ behu určuje rozhodca podľa dĺžky dráhy a môže byť definovaná na maximálnu dobu 3 minúty. Odporučená „maximálna doba“ behu sú 2 minúty. Najkratšia „maximálna doba“ je 1 minúta.
 3. „Časový limit“ behu určí rozhodca podľa dĺžky dráhy, doporučený „časový limit“ behu je 1 minúta. „Časový limit“ by mal byť polovičný oproti „maximálnej dobe“ behu. Za každé prekročenie „časového limitu“ o určitý počet sekúnd sa pretekárskemu tímu pripočítava ďalšia chyba (odporúčaný počet je 15 sekúnd = 1 chyba).
 4. V prípade rovnakého počtu chýb u viacerých súťažných tímov, víťazí tím, ktorý prekonal dráhu v najkratšom čase. Čas sa meria od prekonania štartovacej prekážky po prekonanie cieľovej prekážky.
 5. Pokiaľ pri prekonávaní prekážky králik zhodí latku, počíta sa tímu jedna chyba. V prípade, že zhodí viac latiek na tej istej prekážke, prípadne zhodí i  bočné časti prekážky, stále sa to počíta ako jedna chyba. Ak zhodí latku alebo bočnicu svojím neopatrným zaobchádzaním pretekár, počíta sa to opäť ako jedna chyba. Pri zhodení štartovacej alebo cieľovej prekážky sa chyba nepočíta.
 6. Ak sú prekážky postavené zle a spadnú, prípadne prekážku zhodí vietor ešte pred príchodom pretekárskeho tímu, musí králik takto zhodenú prekážku prekonať. Ak by túto prekážku vynechal pripočíta sa mu jedna chyba.
 7. Za chybu sa považujú nasledujúce:
  1. zhodená prekážka (králikom alebo pretekárom) – viď článok č. 24
  2. nesprávne prekonanie prekážky (králik preskočil prekážku cez bočnicu). Králik musí v tomto prípade pokračovať na ďalšiu prekážku, pokiaľ by pretekár naviedol králika opäť na nesprávne prekonanú prekážku, dôjde k diskvalifikácii z dôvodu dvojitého prekonania tej istej prekážky
  3. pretekár zdvihne králika nad prekážku a prenesie ho
  4. odmietnutie: za 3 odmietnutia sa počíta 1 chyba (viď článok č. 30)
  5. prekročenie „časového limitu“, za každých začatých 15 sekúnd je 1 chyba.
  6. pretekár zdvihne králika nad prekážkou pri skoku tak, že nie sú zhodené latky, ktoré by pri prirodzenom skoku boli zhodené, počíta sa jedna chyba a pretekár je napomenutý (viď článok č. 28/h)
  7. králik vloží ktorúkoľvek nohu do vodnej priekopy, do priestoru na vodu
 8. Dôvody na diskvalifikáciu z behu:
  1. prekročenie „maximálnej doby “ behu
  2. značná nechuť králika k skoku – pretekár prenesie králika viac ako 1x cez prekážku bez toho, aby bola prekážka predtým zhodená
  3. králik opustil priestor vyhradený pre pretekársku dráhu
  4. hrubé zaobchádzanie s králikom
  5. súťažný tím sa nedostavil po vyzvaní včas na štart (do 60 s)
  6. králik prekonal inú prekážku ako tú, ktorá bola v poradí
  7. králik prekonal prekážku v inom smere ako bolo určené rozhodcom
  8. pretekár pustí vôdzku a králik preskočí prekážku
 9. Dôvody na napomenutie pred prípadnou diskvalifikáciou zo súťažného dňa:
  1. nesprávne či hrubé zaobchádzanie s králikom (počas celej doby súťaže)
  2. nesprávne držanie vôdzky, prípadne zle nasadený postroj, ktorý by zabraňoval králikovi v skákaní
  3. zdvihnutie králika vôdzkou
  4. pretekár prekročil prekážku
  5. pretekár a králik sú na dráhe skôr ako sú vyzvaní k nástupu na dráhu
  6. pretekárskemu tímu pomáhajú v pohybe cez prekážky diváci alebo iný účastník pretekov
  7. nešportové správanie pretekára
  8. králik bol zdvihnutý nad prekážku v skoku tak, že nezhodí latky, ktoré by pri prirodzenom skoku boli zhodené (viď článok č. 26/f)
  9. akékoľvek popoháňanie králika pri skoku vysokom a skoku ďalekom
 10. Pri opakovanom totožnom napomenutí (rovnaká chyba) je pretekár diskvalifikovaný z celého dňa súťaže.
 11. Spôsoby hodnotenia rovinnej dráhy a parkúru:
  1. jeden beh
  2. dva behy s možnosťou započítať len lepší beh dvojice
  3. dva behy s možnosťou sčítať výsledky oboch behov dvojice
  4. tri behy s možnosťou započítať len najlepší beh dvojice
  5. tri behy s možnosťou sčítať výsledky všetkých behov dvojice
  6. súťaž v dvoch kolách, kedy v prvom kole je beh pre všetkých účastníkov (kvalifikácia) a len vybratá časť účastníkov postupuje do druhého kola (finále); podmienky pre postup do finále si určuje usporiadateľ
 12. Metódy hodnotenia musia byť účastníkom oznámené pred začiatkom súťaže. Spôsob hodnotenia určuje organizátor a uvádza ho v propozíciách pretekov. Rozhodca smie zmeniť spôsob hodnotenia počas pretekov (viď článok č. 92).
 13. Odmietnutím rozumieme:
  1. králik minul líniu prekážky, ktorú mal prekonať, bez toho, aby ju preskočil
  2. králik sa pred skokom otočil chrbtom k prekážke ktorá bola v poradí
  3. dotyky králika rukami – úprava smeru pohybu králika, zdvihnutie králika pred prekážkou do výšky (nie cez prekážku)
  4. ťahanie králika vôdzkou– výrazná úprava smeru králika počas navádzania na nasledujúcu prekážku, podvihovanie králika vôdzkou (nie zdvíhanie, viď článok č. 28/c)
 14. Rozhodnutie, či ide o odmietnutie, prináleží rozhodcovi.
 15. V prípade ľahkej rovinnej dráhy a ľahkého parkúru sa tímu v priestore medzi dvoma prekážkami môže udeliť maximálne jedno odmietnutie (viď článok č. 32).
 16. Sťažnosti na rozhodnutia rozhodcu musia byť podané pred uzavretím súťaže. Na neskoršie podané sťažnosti nebude organizátor ani rozhodca reagovať.

 

Kapitola 3. – Oficiálne súťaže

 

 1. Pre Rovinnú dráhu platia tieto výkonnostné kategórie:

  Elitná trieda:

Minimálny počet prekážok: 10

Minimálna vzdialenosť medzi prekážkami: 250 cm

Maximálna výška: 50 cm

Minimálny počet diaľkových prekážok: 4

Maximálna dĺžka: 70 cm

Vodná priekopa je povinná

Ťažká trieda:

Minimálny počet prekážok: 10

Minimálna vzdialenosť medzi prekážkami: 200 cm

Maximálna výška: 45 cm

Minimálny počet diaľkových prekážok: 3

Maximálna dĺžka: 55 cm

Vodná priekopa je povinná

Stredná trieda:

Minimálny počet prekážok: 10

Minimálna vzdialenosť medzi prekážkami: 200 cm

Maximálna výška: 35 cm

Minimálny počet diaľkových prekážok: 2

Maximálna dĺžka: 40 cm

Vodná priekopa je povinná

Ľahká trieda:

Minimálny počet prekážok: 8

Minimálna vzdialenosť medzi prekážkami: 180 cm

Maximálna výška: 25 cm

Minimálny počet diaľkových prekážok: 1

Maximálna dĺžka: 25 cm

Bez vodnej priekopy

Trieda veteránov:

Minimálny počet prekážok: 8

Minimálna vzdialenosť medzi prekážkami: 180 cm

Maximálna výška: 25 cm

Minimálny počet diaľkových prekážok: 1

Maximálna dĺžka: 25

Bez vodnej priekopy

 1. Pre Parkúr platia tieto výkonnostné kategórie:

  Elitná trieda:

Minimálny počet prekážok: 16

Minimálna vzdialenosť medzi prekážkami: 250 cm

Maximálna výška: 50 cm

Minimálny počet diaľkových prekážok: 4

Maximálna dĺžka: 70 cm

Vodná priekopa je povinná

Ťažká trieda:

Minimálny počet prekážok: 14

Minimálna vzdialenosť medzi prekážkami: 200 cm

Maximálna výška: 45 cm

Minimálny počet diaľkových prekážok: 3

Maximálna dĺžka: 55 cm

Vodná priekopa je povinná

Stredná trieda:

Minimálny počet prekážok: 12

Minimálna vzdialenosť medzi prekážkami: 200 cm

Maximálna výška: 35 cm

Minimálny počet diaľkových prekážok: 2

Maximálna dĺžka: 40 cm

Vodná priekopa je povinná

Ľahká trieda:

Minimálny počet prekážok: 10

Minimálna vzdialenosť medzi prekážkami: 180 cm

Maximálna výška: 25 cm

Minimálny počet diaľkových prekážok: 1

Maximálna dĺžka: 25 cm

Bez vodnej priekopy

Trieda veteránov:

Minimálny počet prekážok: 10

Minimálna vzdialenosť medzi prekážkami: 180 cm

Maximálna výška: 25 cm

Minimálny počet diaľkových prekážok: 1

Maximálna dĺžka: 25

Bez vodnej priekopy

 1. Vo vyšších triedach je možné znížiť počet prekážok na 10, v prípade neobvyklých okolností.
 2. Do počtu prekážok je možné započítať aj štart a cieľ.

Skok ďaleký

 1. Počiatočná dĺžka skoku je minimálne 40 cm. Vyhlasuje ju organizátor pred začiatkom súťaže a uvádza sa v propozíciách. Dĺžka sa v každom kole zväčšuje o:

20 cm po dĺžku 100 cm

10 cm od dĺžky 100 cm po 200 cm

5 cm od dĺžky 200 cm

Umiestnenie všetkých latiek od seba musí byť 20 cm, ak neprebieha pokus o prekonanie inej dĺžky.

 1. Králik má k dispozícii tri pokusy za sebou na preskočenie danej dĺžky v časovom limite 2 minúty. Čas začne bežať s povelom rozhodcu. Po úspešnom preskočení pokračuje tím do ďalšieho kola.
 2. Vo vzdialenosti 1 m a 3 m od prekážky sú výrazne vyznačené línie. Pretekár po povele rozhodcu smie králikovi prekážku ukázať, no nesmie králika položiť na zem ani prekročiť líniu 1 m. Následne musí byť králik položený až za líniu 3 m a králik líniu prekročí sám bez dotykov rúk, či potiahnutia vôdzkou. Po líniu 1 m pretekár králika smie vziať na ruky, opätovne mu ukázať prekážku a položiť ho na to isté miesto, prípadne znova až za líniu 3 m. Akékoľvek popoháňanie králika je trestané napomenutím (viď článok č. 28/i), povolené sú upokojujúce dotyky. Pokus sa tímu ráta, keď králik prekročí líniu 1 m, kde sa ho už pretekár nesmie dotknúť ani ho usmerňovať vôdzkou.
 3. Dôvody na udelenie neplatného pokusu:
  1. zhodenie jednej alebo viacerých tyčiek králikom (pri zhodení tyčky vetrom alebo pretekárom po tom, čo králik dopadol na zem všetkými 4 nohami, sa počíta platný pokus; na overenie je možné použiť videozáznam)
  2. prekonanie prekážky šikmo cez bočnicu
  3. prekročenie línie prekážky po boku bez dotknutia prekážky
  4. dotyk rukou za líniou 1 m
  5. potiahnutie králika vôdzkou počas skoku do výšky alebo do strán
  6. výrazné potiahnutie králika vôdzkou za líniou 1 m
  7. otočenie králika chrbtom k prekážke za líniou 1 m
  8. po prekročení limitu 2 min sa všetky ďalšie pokusy tímu rátajú ako neplatné
  9. vynechanie dĺžky sa ráta ako tri neplatné pokusy
  10. dotyk králika základu (pevnej časti prekážky), prípadne odrazenie od základu alebo zo zeme medzi tyčkami

Rozhodnutie, či ide o neplatný pokus, prináleží rozhodcovi.

 1. Tím môže začať súťažiť na ľubovoľnej dĺžke skoku, musí to však pred začatím oznámiť rozhodcovi. Pokiaľ by vybranú dĺžku králik nepreskočil, počíta sa to, akoby neskočil počiatočnú dĺžku. Konkrétnu dĺžku je možné vynechať aj v iných kolách, avšak je potrebné oznámiť to rozhodcovi pred vyzvaním na štart. Vynechaný pokus sa ráta ako neplatný.
 2. Ak ani jeden králik neprekonal danú dĺžku, vyhrá králik, ktorý prekonal prekážku v predchádzajúcom kole na skorší pokus. Ak viac králikov prekoná rovnakú dĺžku, zvíťazí ten, čo ju prekonal na skorší pokus. Ukážka hodnotenia:
60 cm 80 cm 100 cm 110 cm Poradie
XO O O XXX 1.
XXO O XXX 3.
XXO O O XXX 2.
O O XXX 4.

O = platný pokus        X = neplatný pokus

V prípade úplného vyrovnania je viac víťazov.

 1. Víťazný králik má právo pokračovať v ďalších kolách sám. Ak by sa pokúsil o vytvorenie národného či svetového rekordu, dostane až päť pokusov v každom kole. Medzi týmito kolami si môže pretekár zvoliť 5-minútovú prestávku.

Skok vysoký

 1. Počiatočná výška skoku je minimálne 40 cm. Vyhlasuje ju organizátor pred začiatkom súťaže a uvádza sa v propozíciách. Výška sa v každom kole zväčšuje o 5 cm. Králik môže prekážku prekonať z ľubovoľnej strany.
 2. Králik má k dispozícii tri pokusy za sebou na preskočenie danej výšky v časovom limite 2 minúty. Čas začne bežať s povelom rozhodcu. Po úspešnom preskočení pokračuje tím do ďalšieho kola.
 3. Vo vzdialenosti 1 m a 3 m od prekážky z oboch strán sú výrazne vyznačené línie. Pretekár po povele rozhodcu smie králikovi prekážku ukázať, no nesmie králika položiť na zem ani prekročiť líniu 1 m. Následne musí byť králik položený až za líniu 3 m a králik líniu prekročí sám bez dotykov rúk, či potiahnutia vôdzkou. Po líniu 1 m pretekár králika smie vziať na ruky, opätovne mu ukázať prekážku a položiť ho na to isté miesto, prípadne znova až za líniu 3 m. Akékoľvek popoháňanie králika je trestané napomenutím (viď článok č. 28/i), povolené sú upokojujúce dotyky Pokus sa tímu ráta, keď králik prekročí líniu 1 m, kde sa ho už pretekár nesmie dotknúť ani ho usmerňovať vôdzkou.
 4. Dôvody na udelenie neplatného pokusu:
  1. zhodenie jednej alebo viacerých tyčiek králikom (pri zhodení tyčky vetrom alebo pretekárom po tom, čo králik dopadol na zem všetkými 4 nohami, sa počíta platný pokus; na overenie je možné použiť videozáznam)
  2. králik prelezie medzerami v základe prekážky
  3. prekročenie línie prekážky po boku bez dotknutia prekážky
  4. dotyk rukou za líniou 1 m
  5. potiahnutie králika vôdzkou počas skoku do výšky alebo do strán
  6. výrazné potiahnutie králika vôdzkou za líniou 1 m
  7. otočenie králika chrbtom k prekážke za líniou 1 m
  8. po prekročení limitu 2 min sa všetky ďalšie pokusy tímu rátajú ako neplatné
  9. vynechanie dĺžky sa ráta ako tri neplatné pokusy

Rozhodnutie, či ide o neplatný pokus, prináleží rozhodcovi.

 1. Tím môže začať súťažiť na ľubovoľnej výške skoku, musí to však pred začatím oznámiť rozhodcovi. Pokiaľ by vybranú výšku králik nepreskočil, počíta sa to, akoby neskočil počiatočnú výšku. Výšku je možné vynechať aj v iných kolách, avšak je potrebné oznámiť to rozhodcovi pred vyzvaním na štart. Vynechaný pokus sa ráta ako neplatný.
 2. Ak ani jeden králik neprekonal danú výšku, vyhrá králik, ktorý prekonal prekážku v predchádzajúcom kole na skorší pokus. Ak viac králikov prekoná rovnakú výšku, zvíťazí ten, čo ju prekonal na skorší pokus. Ukážka hodnotenia:
40 cm 45 cm 50 cm 55 cm Poradie
XO O O XXX 1.
XXO O XXX 3.
XXO O O XXX 2.
O O XXX 4.

O = platný pokus        X = neplatný pokus

V prípade úplného vyrovnania je viac víťazov.

Víťazný králik má právo pokračovať v ďalších kolách sám. Ak by sa pokúsil o vytvorenie národného či svetového rekordu, dostane až päť pokusov v každom kole. Medzi týmito kolami si môže pretekár zvoliť 5-minútovú prestávku.


 

Kapitola 4. – Hodnotenie oficiálnych súťaží

 

 1. Výkonnostná kategória je viazaná na králika, nie pretekársky tím, teda po zmene vodiča králik nesmie prestúpiť do nižšej kategórie ale pokračuje podľa bodového systému.
 2. Minimálny vek, ktorý musí králik dosiahnuť aby mohol štartovať v ľahkej rovinnej dráhe a ľahkom parkúre je 5 mesiacov. V skoku do diaľky, v skoku do výšky a na prestup do strednej triedy je to 10 mesiacov.
 3. Všetky získané body rozhodca zapíše do Výkonnostného preukazu tímu.
 4. Pretekári nesú zodpovednosť za štart v správnej triede. Pri neoprávnenom štarte v nižšej triede nemá tím nárok na pridelenie bodov, ani na získané ceny a neráta sa do poradia súťažiacich. Štartovné sa nevracia.
 5. Tím nemôže v jednom dni štartovať vo viacerých výkonnostných kategóriách ani keby v danom dni získal body potrebné na prestup do vyššej triedy. Organizátor má právo nevypísať triedu či disciplínu, ak sa neprihlásia viac než dva súťažné tímy. Ak organizátor zruší elitnú triedu, tímy môžu pretekať v ťažkej, no nezískajú body. Body prináležia len tímom v ťažkej triede podľa poradia. Toto platí aj pre triedu veteránov, ktorá môže štartovať v ľahkej triede.
 6. Na prestup králika do vyššej triedy v rovinnej dráhe a parkúre je potrebné získať najmenej 3 body v súčasnej výkonnostnej kategórii. Pri získaní 20 bodov je králik povinný prestúpiť do vyššej triedy.
 7. Jedinú výnimku pri povinnosti prestupu do vyššej triedy, konkrétne do strednej triedy z ľahkej tvoria králiky, ktoré ešte nedosiahli vek 10 mesiacov. To aj v prípade, že už získali 20 bodov, kedy je prestup povinný. (viď článok č. 54)
 8. Body sa tímu prideľujú podľa poradia v umiestnení od prvého miesta. Počet pridelených bodov závisí na počte štartujúcich tímov v danej kategórii (viď tabuľka nižšie). V elitnej triede sa počet pridelených bodov násobí 2x.
Počet štartujúcich tímov Pridelené body podľa poradia
3 – 5 1
6 – 10 2, 1
11 – 15 3, 2, 1
16 – 20 4, 3, 2, 1
21 a viac 5, 4, 3, 2, 1

 

 1. Pri ťažkej triede sú body pre prestup do elitnej triedy tímu pripísané len vtedy, ak sú zaznamenané najviac 2 chyby.
 2. Králik z ktorejkoľvek triedy môže prestúpiť do triedy veteráni po dosiahnutí veku 4 roky alebo zo zdravotných dôvodov na základe veterinárneho potvrdenia. Pri prestupe je potrebné zaslať žiadosť rozhodkyniam.
 3. Králik, ktorý prestúpi do veteránskej triedy na základe zdravotných problémov už nesmie štartovať v skoku vysokom ani ďalekom.
 4. Prestup do veteránskej triedy je veľmi výnimočne možný aj v prípade, že králik ešte nedosiahol vek 4 roky, no z dôvodu získania 20 bodov musí prestúpiť do vyššej triedy, ktorú králik nezvláda. Povolenie na prestup v tomto prípade udeľujú rozhodcovia po spoločnej porade.
 5. Prestup králika do veteránskej triedy musí byť jednotný vo všetkých disciplínach (rovinka, parkúr) aj tímoch, v ktorých skáče (platí aj pre tímy, ktoré by vznikli po prestupe králika). Nie je možný spätný prestup do vyšších tried.
 6. Titul Elitný má právo nosiť králik, ktorý preteká v elitnej triede rovinnej dráhy alebo parkúru, králik, ktorý na oficiálnej súťaži prekonal v skoku vysokom výšku minimálne 60 cm (vrátane) a v skoku ďalekom diaľku minimálne 140 cm (vrátane).
 7. Titul Majster Slovenskej republiky má právo nosiť králik, ktorý na oficiálnych Majstrovstvách SR zvíťazil v najvyššej vyhlásenej výkonnostnej kategórii rovinnej dráhy, králik, ktorý vyhral v najvyššej vyhlásenej výkonnostnej kategórii parkúru, králik, ktorý vyhral disciplínu skok vysoký a králik, ktorý vyhral disciplínu skok ďaleký.
 8. V termíne usporiadania Majstrovstiev Slovenskej republiky sa nesmú usporiadať žiadne iné oficiálne preteky.
 9. Na Majstrovstvách SR sa môžu zúčastniť len súťažiaci, ktorí sú členmi SZCH.

 

Kapitola 5. – Tituly

 

 1. Každý králik, ktorý získal v danej disciplíne 3 certifikáty od dvoch alebo viacerých zodpovedných usporiadateľov získava titul Šampión, skratka Ch. Tento titul sa po schválení evidenciou Výkonnostných preukazov stáva trvalou súčasťou mena králika a uvádza sa pred jeho menom.
 2. Ak králik získa kvalifikáciu na titul Šampión v dvoch disciplínach, získava titul Great Champion (skratka Gt Ch), ak králik získa kvalifikáciu v troch disciplínach, získava titul Super Champion (skratka S Ch), ak získa kvalifikáciu vo všetkých 4 disciplínach, dostane titul Grand Champion (skratka Gd Ch).
 3. Certifikát môže byť udelený králikovi v elitnej triede rovinnej dráhy alebo parkúru za splnenia týchto troch podmienok:
  1. králik zvíťazil v elitnej triede
  2. v súťaži bolo minimálne 10 účastníkov
  3. králik urobil v súťaži maximálne 2 chyby
 4. Certifikát môže byť udelený králikovi v skoku do diaľky alebo do výšky za splnenia týchto troch podmienok:
  1. králik zvíťazil
  2. v súťaži bolo minimálne 10 pretekárov
  3. králik prekonal výšku minimálne 70 cm, alebo diaľku minimálne 180 cm
 5. Certifikát sa vždy udeľuje víťaznému tímu. V prípade 25 a viac účastníkov pretekov sa certifikát udeľuje králikom na prvom a druhom mieste. V prípade 50 a viac účastníkov sa certifikát udeľuje králikom umiestneným na prvom, druhom a treťom mieste.
 6. Získanie certifikátu (skratka Cert.) zapisuje zodpovedný usporiadateľ do Výkonnostného preukazu, prípadne vydá písomné potvrdenie.
 7. Pre zisk Certifikátu možno započítať spätne tuzemské i zahraničné súťaže za splnenia nasledujúcich podmienok:
  1. ide o oficiálne preteky
  2. výsledok sa dá overiť z oficiálnych výsledkových listín
  3. výsledok je zapísaný a potvrdený vo Výkonnostnom preukaze
 8. O udelenie titulu je nutné oficiálne požiadať zodpovedného funkcionára SZCH – KH. Udelenie titulu sa vzťahuje na králika, preto je možné do žiadosti o udelenie zaradiť aj výkony králika s rôznymi pretekármi (vodičmi v rôznych tímoch).

 

Kapitola 6. – Pretekárska dráha a prekážky

 

 1. Pretekárska plocha musí byť ohradená alebo ohraničená vhodným spôsobom, aby pretekárov a králiky nijako neobmedzovala. Ohraničenie nesmie byť podobné prekážkam.
 2. Pretekárska dráha musí byť umiestnená na rovnom povrchu, ktorý nesmie byť klzký. Ak je dráha umiestnená na trávniku je potrebné, aby bol nakrátko pokosený a bez dier. Ak bude dráha umiestnená na tvrdom povrchu alebo vnútri budovy, musí byť povrch pokrytý kobercom.
 3. Šírka koberca pre rovinnú dráhu musí byť aspoň 100 cm.
 4. Priestor pred štartovnou prekážkou musí byť minimálne 1,5 m, za cieľovou prekážkou musí byť priestor najmenej 2 m.
 5. Akákoľvek výzdoba dráhy cudzími predmetmi nie je povolená.
 6. Vo priestore vymedzenom pre súťaž sa v čase konania pretekov nesmú pohybovať žiadne iné zvieratá. Ak by návštevníci tento zákaz porušili, organizátor ich upozorní a dohliadne, aby okamžite opustili vyhradený priestor. Návštevníci sú povinní pokyny organizátora rešpektovať.
 7. Králikom je umožnené rozcvičovanie sa na rozcvičovacej dráhe, ktorá je umiestnená v takej vzdialenosti od pretekárskej dráhy, aby to nevadilo pretekárom na súťažnej dráhe. V priestore rozcvičovacej dráhy musí byť prítomný rozhodca alebo usporiadateľ, aby nemohlo dôjsť k nevhodnému zaobchádzaniu s králikom. Dozerajúca osoba môže pretekára napomenúť pred prípadnou diskvalifikáciou.
 8. Na rozcvičovacej dráhe musia byť umiestnené aspoň 3 prekážky rovnakého typu ako na pretekárskej dráhe. Povrch rozcvičovacej dráhy musí byť rovnaký ako na pretekárskej dráhe. Na všetkých súťažiach sa rozcvičujú tímy v poradí uvedenom  na štartovnej listine.
 9. Vodná priekopa musí byť umiestnená na dráhe tak, aby ju rozhodca mohol vidieť v plnej výške. Ak to nie je možné, musí byť pri vodnej priekope prítomný ďalší rozhodca.
 10. Na rovinnej dráhe musí byť vzdialenosť medzi prekážkami rovnaká. Vzdialenosť sa meria od najzadnejšej tyčky predchádzajúcej prekážky po prvú tyčku ďalšej prekážky.

Pri rovinnej dráhe je minimálna ohraničená šírka 3 m. Dĺžka rovinnej dráhy musí zodpovedať danej výkonnostnej kategórii a počte prekážok. Ak dĺžka pretekárskej plochy nezodpovedá potrebnej dĺžke rovinnej dráhy, je možno dráhu zahnúť do písmena U alebo L.

Pri zahnutí do písmena U je v zlome dráhy umiestnená prekážka typu „štart, cieľ“. Zhodenie zlomovej prekážky sa nepovažuje za chybu. Pred a za zlomom sú prekážky umiestnené v rovine v predpísanej výške podľa typu výkonnostnej kategórie.

Vzdialenosť medzi prekážkami a zlomovou prekážkou je opäť daná výkonnostnou kategóriou.

Možnosti postavenia rovinnej dráhy:

 1. Plocha parkúru musí byť minimálne 64 m2. Poradie prekážok by malo byť logické a mali by nasledovať za sebou tak, aby bol umožnený pre králika i pretekára plynulý pohyb na dráhe. Každá prekážka je označená poradovým číslom, ktoré je umiestnené pred prekážkou v smere, ktorým má byť prekážka prekonávaná. Trať musí byť postavená tak, aby sa žiadna prekážka neskákala v behu dvakrát.
 2. Vzdialenosť medzi prekážkou a ohraničením plochy parkúru, nesmie byť nikde menšia než 100 cm od bočnice najbližšej prekážky.

Ohraničená plocha pri skoku do výšky a skoku do diaľky musí byť minimálne 4 metre pred a za prekážkou. Po stranách prekážky musí byť vzdialenosť minimálne 100 cm pri skoku do výšky, pri skoku do diaľky by mala byť táto vzdialenosť väčšia.

 1. Veľkosť prekážok je udávaná takto:

Výška = vzdialenosť medzi podkladom a hornou časťou tyčky prekážky.

Šírka = vzdialenosť medzi vnútornými hranicami bočníc.

Dĺžka = vzdialenosť medzi prednou hranou prvej tyčky a zadnou hranou poslednej tyčky.

Zdvih = minimálna vzdialenosť medzi úchytmi jednotlivých tyčiek.

 1. Štartovacia a cieľová prekážka by mala byť asi 10 cm vysoká. Zhodenie latky na týchto prekážkach sa nepočíta ako chyba.
 2. Minimálna šírka prekážky je 50 cm. Pre skok do výšky a skok do diaľky je minimálna šírka prekážky 80 cm.
 3. Prekážka pre skok do výšky a skok do diaľky musí mať zreteľné bočnice tak, aby králik nemal snahu skočiť do strán prekážky.
 4. Prekážky by mali byť navrhnuté tak, aby králik ľahko pochopil, ako ich preskočiť.
 5. Prekážky musia byť navrhnuté tak, aby nehrozilo žiadne nebezpečenstvo, že by sa mohli pretekári a králiky zraniť o ktorúkoľvek časť prekážky. Prekážky musia byť z ľahkého materiálu, aby svojím pádom nemohli zraniť králika, a musia byť pevné, aby nemohli padať v dôsledku vibrácií povrchu.
 6. Bočnice prekážok majú byť najmenej o 5 cm vyššie ako je horná hrana najvyššej tyčky. Vodná priekopa musí mať nezávislé stojky, umiestnené pred a za priekopou.
 7. Zdvih – vzdialenosť medzi úchytmi nesmie byť väčšia než 10 cm.
 8. Tyčky prekážok sa musia dať zhodiť z oboch strán. Pevne pripevnené tyčky sú zakázané. Prekážky pre skok do výšky a skok do diaľky však môžu mať pevne pripojenú počiatočnú časť (základ o výške/dĺžke maximálne 35 cm).
 9. Na bočnej časti prekážok sú umiestnené úchyty tak, aby tyčky boli voľné. Vrchná časť úchytov má prehnutý povrch. Úchyty musia mať vhodný tvar a materiál, aby sa o ne králik alebo pretekár nezranili. Úchyty z klincov alebo skrutiek nie sú povolené.
 10. Ak je niekoľko prekážok zlúčených do jedného celku, pravidlá to umožňujú, ale vzdialenosť medzi nimi musí byť taká veľká, aby králik pochopil, akým spôsobom môže prekážku prekonať a nemal snahu skočiť medzi tieto prekážky.
 11. Pretekárom je pri parkúre umožnená prehliadka postavenej trate na pokyn rozhodcu. Na prehliadke sa nesmú zúčastniť žiadne králiky.

 

Kapitola 7. – Zabezpečenie pretekov a podujatí

 

Zodpovedný usporiadateľ pretekov

 1. Zodpovedný usporiadateľ musí byť  členom SZCH a musí mať minimálne 18 rokov.
 2. Zodpovedný usporiadateľ zabezpečuje pretekársku plochu a prekážky, zodpovedá za ich správnosť podľa Súťažného poriadku KH. Zabezpečuje tiež ustajnenie králikov, pokiaľ to nie je v propozíciách podujatia vyslovene uvedené inak.
 3. Usporiadateľ zabezpečuje zdravotnú príjemku králikov, dohovorí si delegovanie rozhodcu, pokiaľ to nie je v propozíciách podujatia  zreteľne uvedené inak. V prípade oficiálnych pretekov musí byť táto podmienka dodržaná. Usporiadateľ  je povinný uzavrieť s rozhodcom Zmluvu o rozhodovaní na súťaži, a to najneskôr pred štartom prvého behu súťaže. Pred začiatkom súťaže za účasti usporiadateľa sa musí uskutočniť porada rozhodcov, na ktorej určí usporiadateľ hlavného rozhodcu. Hlavný rozhodca následne rozdelí rozhodovania  jednotlivých behov medzi rozhodcov.
 4. Usporiadateľ zabezpečí správne spracovanie výsledkov v písomnej nebo elektronickej forme, zaslanie výsledkov v elektronickej forme na umiestnenie na web a evidenciu Výkonnostných preukazov do 3 týždňov od dňa usporiadania pretekov. Usporiadateľ je povinný písomnú formu výsledkových listín podpísanú rozhodcom danej disciplíny uchovávať po dobu 5 rokov.

Rozhodca

 1. Rozhodca musí byť členom SZCH a musí dosiahnuť vek minimálne 18 rokov.
 2. Budúci rozhodca sa musí zúčastniť ako tieňový rozhodca minimálne na 3 pretekoch a následne úspešne zložiť skúšku.
 3. Povinnosti rozhodcu:
  1. pred začiatkom súťaže oboznámiť pretekárov s podmienkami pretekov (časový limit, maximálna doba behu, spôsob hodnotenia súťaže a pod.)
  2. v prípade neočakávaných okolností má rozhodca právo tieto podmienky po dohode s usporiadateľom zmeniť, vždy však pred začiatkom konkrétnej disciplíny tak, aby boli pre všetkých pretekárov vytvorené rovnaké podmienky
  3. vyzvať na štart súťažnú dvojicu
  4. počas behu riadne dozerať na správny priebeh súťaže, vždy sa snažiť vidieť na všetky pohyby králika tak, aby mu vo výhľade na závodnú dvojicu nič neprekážalo
  5. po dokončení behu oznámiť počet pridelených trestných bodov a čas súťažnej dvojice.
  6. v prípade diskvalifikácie či udelenia napomenutia je nutné oznámiť to verejne ihneď po ukončení behu dvojice alebo ihneď po zistení dôvodu.
  7. riadne viesť alebo dozerať na vedenie evidencie pretekárskych výsledkov. Po skončení súťaže musí rozhodca v danom behu svojím podpisom potvrdiť správnosť výsledkovej listiny (ručne písanej alebo i v tlačenej podobe), zapísať výsledky do Výkonnostných preukazov a prideliť príslušné body. Ďalej, odovzdať výsledky zodpovednému usporiadateľovi pretekov, ktorý ich odovzdá k evidencii.
 4. Ak rozhodca zároveň súťaží ako pretekár, nesmie sa podieľať na stavbe rovinnej dráhy alebo parkúru vo výkonnostnej kategórii, v ktorej súťaží.

Časomerač

 1. Čas možno merať ručne, alebo elektronickou časomierou. Je nutné, aby všetci pretekári štartujúci v jednej súťaži boli meraní  jedným typom časomiery (jedným človekom v prípade ručného merania). V prípade zlyhania časomiery rozhoduje o ďalšom postupe rozhodca.
 2. Meranie času začína v okamihu, keď králik preskočí cez štartovnú prekážku a končí, keď králik preskočí cez cieľovú prekážku. Elektronická časomiera meria čas vždy medzi začiatkom a koncom bariéry.
 3. Časomerač nesmie hodinky (stopky) nastaviť na nulu skôr, než rozhodca udelí trestné body a dá časomeračovi pokyn na vynulovanie.
 4. Pokiaľ dôjde k silnému vetru či dažďu, alebo je nutné z nečakaných dôvodov prerušiť beh, musí sa čas zastaviť. Po obnovení trate je možné, aby účastník pokračoval v tom mieste, kde bol beh predtým prerušený. Čas bude potom opäť spustený. O spôsobe pokračovania v takýchto prípadoch rozhoduje rozhodca.
 5. Časomerač musí oznámiť 30 alebo 10 sekúnd pred uplynutím maximálnej doby behu.

Zapisovateľ

 1. Zapisovateľ zapisuje do štartovnej listiny zmeraný čas a počet pridelených trestných bodov podľa pokynov rozhodcu. Pri súťaži v skoku do výšky a do diaľky zapisuje platné a neplatné pokusy.
 2. V prípade, že zapisovateľ nie je na pretekoch prítomný, zapisuje výsledky rozhodca.

Stavač

 1. Po dobehu pretekajúceho tímu je nutné nastaviť zhodené tyčky späť na pôvodné miesto. Je vhodné, aby túto činnosť robili dve alebo viac osôb.
 2. Prekážky musia byť inštalované späť až po znamení rozhodcu.
 3. Súťažná dráha je postavená stavačmi podľa pokynov rozhodcu. Za správnosť súťažnej dráhy podľa Súťažného poriadku SZCH – KH zodpovedá rozhodca.

 

Kapitola 8. – Neoficiálne súťaže a hry

 

 1. Skákanie do kruhu. Na túto súťaž sa vybuduje kruhová dráha s 10 prekážkami. Podľa výkonnostnej kategórie králikov je výška jednotlivých prekážok 25 alebo 35 cm. Súťaží sa o to, koľko prekážok králik za 1 minútu preskočí bez chyby. Zhodené prekážky musia byť znovu ihneď postavené. Čas začína bežať na povel rozhodcu. Králik nesmie minúť žiadnu prekážku. Králik, ktorý pri štyroch behoch preskočil bez chyby najviac prekážok, zvíťazil. Medzi jednotlivými behmi musí mať králik odpočinok najmenej 10 minút.
 2. Pri dueloch sa postavia dve prekážkové dráhy rovnobežne vedľa seba, vždy s najmenej 10 rovnakými prekážkami. Na štart nastúpia vždy dva tímy proti sebe. Víťaz dostane plusový bod; prehrávajúci mínusový bod (1:0 resp. 0:1). Behom súťaže štartuje každý tím proti každému tímu. Na konci súťaže zvíťazil králik, ktorý získal najviac plusových bodov. Podľa výkonnostnej kategórie výška jednotlivých prekážok dosahuje 25 alebo 35 cm. Systém je možné zmeniť na tzv. K.O. systém, kedy porazený z dvojice opúšťa súťaž a víťaz pokračuje v behu proti víťazovi druhej dvojice. Medzi jednotlivými behmi musí mať králik odpočinok najmenej 10 minút.
 3. Vylučovacie skákanie. Je to päť behov s 10 prekážkami. Až na počet prekážok a výšku platia pravidlá rovinnej dráhy. V 1. behu sú prekážky vysoké 8 cm vysoké, v 2. behu 16 cm, v 3. behu 24 cm, v  4. behu 32 cm, a v 5. behu 40 cm. Do ďalšieho kola postupujú všetci súťažiaci, ktorí v predošlom behu neurobili viac ako 3 chyby.

Až do 4. behu sú rozhodujúce len chyby a to, že sa nepresiahol maximálny čas. Zmena nasleduje v piatom behu, v ktorom sa popri chybách zapisuje aj čas. Víťazom je králik s najmenším počtom chýb. Pri rovnakom počte chýb rozhoduje rýchlejší čas. Medzi jednotlivými behmi musí mať králik odpočinok najmenej 10 minút.


Predložil: Dušan Barlík, predseda ZO SZCH exoty Nitra, člen OV SZCH Nitra.

Schválila 25. 1. 2015 ústredná odborná králikárska komisia SZCH.

Novelizované 15. 1. 2019 rozhodkyňami Erikou Melušovou, Bc. Simonou Krupčíkovou a Júliou Chvojkovou.

Schválila  9. 2. 2019 odborná komisia pre králičí hop SZCH na svojom zasadnutí v Krnči.