SÚŤAŽNÝ PORIADOK KRÁLIČIEHO HOPU SZCH

Kapitola 1.  Základné pravidlá

1. Králičí hop je šport, na ktorom sa zúčastňujú človek (súťažiaci) so svojim králikom.
2. Rozhodcovia, usporiadatelia a účastníci pretekov sa riadia podľa tohto Súťažného poriadku. Všetci účastníci by mali preukázať dobré športové správanie voči rozhodcom, usporiadateľom i všetkým ostatným účastníkom  súťaže. Pretekári musia rešpektovať rozhodnutie rozhodcov, za predpokladu, že sú v súlade s pravidlami Súťažného poriadku pre králičí hop, ktorý vydáva ústredná komisia pre chov králikov Slovenského zväzu chovateľov.
3. Pretekári (ľudia), ktorí sa zúčastnia na oficiálnych pretekoch, musia spĺňať vek najmenej 7 rokov. Tento vek musia dovŕšiť minimálne v deň pretekov.
4. Na oficiálnych súťažiach môžu štartovať len členovia SZCH, Klubu králičieho hopu  (platí pre stredné a vyššie triedy rovinnej dráhy a parkúru, skoku do diaľky a do výšky). Výnimku tvoria len štartujúci v ľahkej triede rovinnej dráhy a parkúru, v ktorých môžu štartovať aj nečlenovia klubu. Nečlenovia klubu. Nečlenovia platia zvýšené štartovné.
5. Pretekár (človek) a králik tvoria tím. Každý tím, ktorý sa chce zúčastniť na súťaži, musí mať vystavený Výkonnostný preukaz KKH.
6. Králik môže v jednom súťažnom dni súťažiť len v jedinom tíme.
7. Na súťaži sa môžu zúčastniť králiky všetkých plemien aj ich krížence.  Pri krížencoch nie je nutný žiadny dôkaz o rodičovstve ( viď. čl.4).  Podľa tohto rozhodnutia, králiky, ktoré nespĺňajú podmienku nezameniteľného označenia (tetovanie, mikročip), musia mať na vnútornej strane prednej stránky Výkonnostného preukazu vlepenú fotografiu.
8. S králikom sa nesmie hrubo zaobchádzať po celý čas trvania  súťaže, nesmie sa niesť  za končatiny, uši alebo kožu na krku či chrbte. Kedykoľvek bude súťažiaci pristihnutý usporiadateľom alebo rozhodcom pri takomto  zaobchádzaní, bude napomenutý. Ak sa to stane opakovane, bude súťažiaca dvojica diskvalifikovaná z celého súťažného dňa.   Rozhodcovia alebo hlavný organizátor turnaja môžu rozhodnúť o vylúčení tímu zo súťaže v prípade, že pretekár je  uznaný  vinným z hrubého či nedbalého zaobchádzania s králikom. Ťažké a opakované prípady budú odovzdané na ďalšie šetrenie výboru KKH.
9. Pretekári (prípadne i diváci) budú vylúčení zo súťaže, pokiaľ by z priestoru mimo pretekárskej dráhy ovplyvňovali beh súťažiaceho tímu. V prípade, že ovplyvnenie tímu, súťažiaceho na dráhe bude mať kladnú odozvu (ovplyvnenie bolo pre súťažiaci tím prospešné), bude pretekárovi udelené napomenutie a po opätovnom ovplyvňovaní bude tím diskvalifikovaný. V prípade, že je narušený beh pretekárskeho tímu v jeho neprospech, je na rozhodnutí rozhodcu, či je možné beh opakovať.
10. Pretekári môžu v deň súťaže vstúpiť do priestoru prekážkovej dráhy len pred štartom, a to na pokyn rozhodcu. Pretekárskemu tímu je vedľa súťažného priestoru po celý čas pretekov k dispozícii usporiadateľom  postavená rozoskakovacia dráha.
11. Pretekári, ktorí by na pokyn rozhodcu nenastúpili bez vážneho dôvodu do 60 sekúnd na štart, budú vylúčení z tohto preteku.
12. Na pretekoch, predvádzaní alebo spoločných školeniach a tréningoch sa môžu zúčastniť len zdravé králiky, ktoré nejavia žiadne príznaky prenosnej choroby. Králiky musia byť očkované proti králičiemu moru a myxomatóze.  Kontrola zdravotného stavu sa uskutoční pred začatím podujatia.  Rozhodcovia a organizátori podujatia majú právo požadovať platný očkovací preukaz králika, prípadne veterinárne osvedčenie. Súťažiaci je povinný toto doložiť. (Rozhodca a organizátor musí vopred stanoviť v propozíciách, aké bude vyžadovať veterinárne podmienky.) Ak vzniknú pochybnosti, môže rozhodca alebo organizátor podujatia  králika vyradiť zo súťaže, vyhostiť mimo priestor. (V tomto prípade organizátor nie je povinný súťažiacemu vracať štartovné).
13. Na oficiálnych pretekoch sa môžu zúčastniť len králiky staršie ako 5 mesiacov, v prípade skoku ďalekého a vysokého musí byť králik starší ako 10 mesiacov. Pokiaľ nie je možné dokázať vek králika, rozhoduje o prvom pripustení na štart rozhodca. Dojčiace samice a samice, ktoré sú dlhšie ako 14 dní gravidné,  nemôžu sa zúčastniť  na súťažiach  ani na iných akciách.
14. Králiky sú na trati vedené na vodidle tak, aby bolo zaistené bezpečie králika. Minimálna dĺžka vodidla je 2 m. Výnimkou môže byť súťaž v skoku vysokom a v skoku do diaľky v prípade, že prekážka je umiestnená vo vhodne ohraničenom priestore.
15. Vodidlo je pripevnené na vhodný hrudný popruh (postroj, nie obojok). Postroj by nemal byť tesný, aby králikovi neprekážal v skákaní, ani príliš voľný, aby nedošlo k zachyteniu labky králika pri skoku.
16. Pokiaľ by sa stalo, že dôjde k pretočeniu postroja alebo vodidla tak, že je zrejmé, že bráni králikovi v pohybe, môže pretekár počas pretekov vziať králika do ruky a postroj mu upraviť. Toto sa nebude počítať za chybu, avšak nedôjde k zastaveniu merania času.
17. Králik sa musí na trati cez prekážky pohybovať z vlastnej slobodnej vôle. Pohyb môže byť ovplyvňovaný len rukami pretekára (dotyky rúk sú povolené). Dotyky nohami sú zakázané. Králik nesmie byť ťahaný na vodidle či už medzi jednotlivými prekážkami, alebo priamo cez prekážku. Vodidlo  nesmie byť používané ako bič. Králik nesmie byť pri pretekoch stresovaný dupaním, alebo hlučným a násilným správaním, či už zo strany pretekára alebo prizerajúcich sa divákov.
18. Králik by nemal byť ponechaný bez dozoru vo voľnom prostredí, keď nie je umiestnený v klietke, alebo v prepravnom boxe. Je zakázané uväzovať králiky za vodidlo.
19. Po celý čas súťaže musia byť králiky umiestnené v klietkach alebo prepravných boxoch  vybavených podstielkou, kŕmnym senom a nádobou na vodu.

Kapitola 2.  Pravidlá  Rovinnej dráhy  a  Parkúru
20. Typ pretekov, maximálna doba behu, časový limit behu a štartovné listiny by mali byť organizátorom zverejnené (vyvesené) vždy pred začiatkom súťaže.
21. „Maximálnu dobu“ behu určuje rozhodca podľa dĺžky dráhy a môže byť definovaná na maximálnu dobu 3 minúty. Odporučená „maximálna doba“ behu sú 2 minúty. Najkratšia „maximálna doba“ je 1 minúta.
22.„Časový limit“ behu určí rozhodca podľa dĺžky dráhy, doporučený „časový limit“ behu je 1 minúta. „Časový limit“ by mal byť polovičný oproti „maximálnej dobe“ behu. Za každé prekročenie „časového limitu“ o určitý počet sekúnd sa pretekárskemu tímu pripočítava ďalšia chyba (odporučený počet je 15 sekúnd = 1 chyba).
23. V prípade rovnakého počtu chýb u viacerých súťažných tímov, víťazí tím, ktorí prekonal dráhu v najkratšom čase. Čas sa meria od prekonania štartovacej prekážky po prekonanie cieľovej prekážky.
24. Pokiaľ pri prekonávaní prekážky králik zhodí latku, počíta sa tímu jedna chyba. V prípade, že zhodí viac latiek na tej istej prekážke, prípadne zhodí i  bočné časti prekážky, stále sa to počíta ako jedna chyba. Ak zhodí latku alebo bočnicu svojim neopatrným zaobchádzaním pretekár, počíta sa to opäť ako jedna chyba. Pri zhodení štartovacej alebo cieľovej prekážky sa chyba nepočíta.
25. Ak sú prekážky postavené zle a spadnú, prípadne prekážku zhodí vietor ešte pred príchodom pretekárskeho tímu, musí králik takto zhodenú prekážku prekonať. Ak by túto prekážku vynechal pripočíta sa mu jedna chyba.
26. Za chybu sa považujú nasledujúce:
a/ Zhodená prekážka (králikom alebo pretekárom) – viď článok č. 24.
b/ Nesprávne prekonanie prekážky (králik skočil prekážku cez bočnicu). Králik musí v tomto prípade pokračovať na ďalšiu prekážku, pokiaľ by pretekár naviedol králika opäť na nesprávne prekonanú prekážku, dôjde k diskvalifikácii z dôvodu dvojnásobného prekonania tej istej prekážky.
c/ Pretekár zdvihne králika nad prekážku a prenesie ho.
d/ Odmietnutie: za 3 odmietnutia sa počíta 1 chyba (viď článok č. 30)
e/ Prekročenie „časového limitu“, za každých začatých 15 sekúnd je 1 chyba
f/ Pretekár zdvihne králika nad prekážku v skoku tak, že nie sú zhodené latky, ktoré by pri prirodzenom skoku boli zhodené, počíta sa jedna chyba a pretekár je napomenutý (viď. Článok č. 28/8).
g/ Pretekár pustí vodidlo a králik preskočí prekážku, ktorá je v poradí.
h/ Jedna chyba je zaznamenaná v prípade, keď králik pri preskoku vloží jednu alebo obe zadné nohy medzi bočnice (latky, prekážky a odráža sa z tej pozície, bez ohľadu na to, či latky zostanú na svojom mieste).
ch/ Králik vloží ktorúkoľvek nohu do vodnej priekopy, do priestoru na vodu.
27. Dôvody na diskvalifikáciu z preteku:
a/ Prekročenie „maximálnej doby “ behu.
b/ Značná nechuť králika ku skoku (pretekár prenesie králika viac ako jedenkrát cez prekážku). Rozhodca má právo diskvalifikovať súťažnú dvojicu za značnú nechuť k skoku tiež z dôvodu opakovaného prenášania králika pred prekážkou, pokiaľ sa králik úplne odmieta pohybovať a zjavne nie je ochotný skočiť. Rozhodnutie je plne v kompetencii rozhodcu v danej disciplíne.
c/ Králik opustil priestor vyhradený pre pretekársku dráhu.
d/ Hrubé zaobchádzanie s králikom.
e/ Súťažný tím sa nedostavil po vyzvaní včas na štart.
f/ Králik prekonal inú prekážku ako tú, ktorá bola v poradí.
g/ Králik prekonal prekážku v inom smere ako bolo určené rozhodcom.
h/ Pretekár pustil vodidlo a králik prekoná viac než jednu prekážku.
28. Dôvody na napomenutie pred prípadnou diskvalifikáciou zo súťažného dňa:
a/ Nesprávne zaobchádzanie s králikom (počas celej doby súťaže).
b/ Nesprávne držanie vodidla, prípadne zle nasadený postroj, ktorý by zabraňoval králikovi v skákaní.
c/ Zdvihnutie králika na vodidle.
d/ Pretekár prekročil prekážku.
e/ Pretekár a králik sú na dráhe prv, ako sú vyzvaní k nástupu na dráhu.
f/ Pretekárskemu tímu pomáhajú v pohybe cez prekážky diváci alebo iní účastník preteku.
g/ Nešportové správanie sa pretekára.
h/ Králik bol zdvihnutý nad prekážku v skoku tak, že nezhodí latky, ktoré by pri prirodzenom skoku boli zhodené. ( viď. Článok č. 26/6)
ch/ Pri opakovanom totožnom napomenutí (rovnaká chyba) je pretekár diskvalifikovaný z celého dňa súťaže.
29. Spôsob dráhy a hodnotenia rovinnej dráhy a parkúru:
a) jeden beh
b) dva behy s možnosťou započítať len lepší beh dvojice
c) dva behy s možnosťou sčítať výsledky oboch behov dvojice
d) tri behy s možnosťou započítať len najlepší beh dvojice
e) tri behy s možnosťou sčítať výsledky všetkých behov dvojice
f) súťaž v dvoch kolách, kedy v prvom kole sú dva behy pre všetkých účastníkov (kvalifikácia)a len vybratá časť účastníkov postupuje do druhého kola (finále). Podmienky pre postup do finále určuje usporiadateľ.
Metódy hodnotenia musia byť účastníkom oznámené pred začiatkom súťaže. Spôsob hodnotenia určuje organizátor a uvádza ho v propozíciách pretekov. Rozhodca smie zmeniť spôsob hodnotenia počas pretekov (viď. bod. č. 92).
30. Odmietnutím rozumieme:
a) Králik minul líniu prekážky, ktorú mal prekonať, bez toho, aby ju preskočil.
b) Králik sa pred skokom otočil chrbtom k prekážke ktorá bola v poradí.
c) Dotyky králika rukami – úprava smeru pohybu králika, zdvihnutie králika pred prekážkou do výšky (nie cez prekážku).
d) Ťahanie králika na vodidle.
Rozhodnutie, či ide o odmietnutie prináleží rozhodcovi.
31. Sťažnosti na rozhodnutia rozhodcu musia byť podané ihneď po dobehu, pred začiatkom behu ďalšieho tímu. V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na zodpovedného usporiadateľa, alebo na hlavného rozhodcu. Rozhodcovia nie sú povinní posudzovať sťažnosti vznesené v inom čase, než bezprostredne po dobehu.

Kapitola  3.  Oficiálne súťaže
32. Pre „Rovinnú dráhu“ platia tieto výkonnostné kategórie:
Elitná trieda: najmenej 10 prekážok,
– najmenej 250 cm vzdialenosť medzi prekážkami,
– maximálna výška 50 cm,
– aspoň 4 skoky do diaľky, maximálna dĺžka 70 cm,
– vodná priekopa je povinná.
Ťažká trieda: najmenej 10 prekážok,
– najmenej 200 cm vzdialenosť medzi prekážkami,
– maximálna výška 45 cm,
– aspoň 3 skoky do diaľky, max. dĺžka 55 cm,
– vodná priekopa je povinná.
Stredná trieda: najmenej 10 prekážok,
– najmenej 200 cm vzdialenosť medzi prekážkami,
– maximálna výška 35 cm,
– aspoň 2 skoky do diaľky, max. dĺžka 40 cm,
– vodná priekopa je povinná.
Ľahká trieda: najmenej 8 prekážok
– najmenej 180 cm vzdialenosť medzi prekážkami
– maximálna výška 25 cm
–  aspoň jeden skok do diaľky, maximálna dĺžka 25 cm
– vodná priekopa nie je
33. Pre „Parkúr“ platia tieto výkonnostné kategórie:
Elitná trieda: najmenej 16 prekážok,
– maximálna výška 50 cm,
– aspoň 4 skoky do diaľky, maximálna dĺžka 70 cm,
– vodná priekopa povinná.
Ťažká trieda: najmenej 14 prekážok,
– maximálna výška 45 cm,
– aspoň 3 skoky do diaľky, maximálna dĺžka 55 cm,
– vodná priekopa povinná.
Stredná trieda: najmenej 12 prekážok,
– maximálna výška 35 cm,
– aspoň 2 skoky do diaľky, maximálna dĺžka 40 cm,
– vodná priekopa povinná.
Ľahká trieda : najmenej 10 prekážok,
– maximálna výška 25 cm,
– aspoň jeden skok do diaľky, maximálna dĺžka 25 cm,
Na prekážkovej dráhe parkúru musí byť vzdialenosť medzi prekážkami najmenej taká veľká, ako najmenšia vzdialenosť na rovinnej prekážkovej dráhe.
34. Vo vyšších triedach je možné počet prekážok znížiť na 10, ak nastanú neobvyklé okolnosti.
Do počtu prekážok je možné započítať i štart i cieľ.
Skok do diaľky:
35. Počiatočná dĺžka skoku je najmenej 40 cm. Počiatočnú dĺžku skoku vyhlasuje organizátor pred začiatkom súťaže. Dĺžka sa predlžuje v každom kole o 20 cm (do dĺžky 100cm). Od dĺžky 100 cm do 200 cm sa predlžuje o 10 cm, od 200 cm sa predlžuje o 5 cm v každom kole. Umiestnenie všetkých latiek od seba musí byť 20 cm ak neprebieha pokus o prekonanie inej dĺžky.
36. Králik má k dispozícii tri pokusy za sebou na preskočenie danej dĺžky v časovom limite 2 minúty, čas začne bežať s povelom rozhodcu. Po úspešnom preskočení prekážky pokračuje tím do ďalšieho kola.
37. Zhodenie jednej alebo viacerých tyčiek znamená neúspešný pokus. Ak by tyčku zhodil pretekár alebo vietor potom, čo králik pristál na všetky štyri končatiny, pokus sa počíta ako úspešný. Na dôkaz je možné využiť záznam videokamery.
38. Vo vzdialenosti  1 m od prekážky je výrazne vyznačená línia skoku. Jej prekročenie králikom sa počíta ako 1 pokus, i keď sa králik nepokúsi prekážku preskočiť alebo je pretekárom zastavený. Ak králik preskočí prekážku nesprávne (napr. do strany), počíta sa to ako nepodarený pokus i keď nie sú zhodené žiadne latky.
39. Pretekár môže začať súťažiť na ľubovoľnej dĺžke skoku, musí to však ako žiadosť predložiť rozhodcovi pred začatím pretekov. Pokiaľ by vybranú dĺžku králik neskočil, počíta sa to, ako by neskočil počiatočnú dĺžku skoku. Uprostred pretekov je možné dĺžku vynechať, je nutné túto skutočnosť oznámiť rozhodcom pred vyzvaním k štartu. Vynechanie však znamená neabsolvovaný pokus a v prípade rovnosti výkonov viacerých pretekárov nie je možné túto dĺžku počítať ako absolvovanú.
40. Pokiaľ ani jeden králik neprekoná danú dĺžku vyhrá králik, ktorý prekonal dĺžku predchádzajúcu na skorší pokus. Ak viac králikov prekoná rovnakú dĺžku zvíťazil ten, ktorý prekonal túto dĺžku na skorší pokus. V prípade rovnosti výkonov viacerých pretekárov sa
postupuje spätne do predchádzajúcich vzdialeností až do rozhodnutia.  V prípade úplnej rovnosti je viac pretekárskych dvojíc na rovnakom poradí.
41. Víťazný králik má právo pokračovať v ďalších kolách sám. Ak by sa pokúsil o vytvorenie národného alebo svetového rekordu, dostane až 5 pokusov v každom kole. Pretekár si môže medzi ďalšími kolami zvoliť 5-minútovú prestávku.
Skok do výšky:
42. Počiatočná výška skoku je minimálne 40 cm. Počiatočnú výšku skoku vyhlasuje organizátor pred začiatkom súťaže. Výška sa zvyšuje v každom kole o 5 cm. Králik sa môže pokúsiť prekážku prekonať z ľubovoľnej strany.
43. Králik má k dispozícii 3 pokusy za sebou na preskočenie danej výšky v časovom limite 2 minúty, čas začne bežať s povelom rozhodcu. Po úspešnom preskočení prekážky pokračuje tím do ďalšieho kola.
44. Zhodenie jednej alebo viac tyčiek znamená neúspešný pokus. Ak by tyčku zhodil pretekár alebo vietor potom, čo králik pristál na všetky štyri končatiny, pokus sa počíta ako úspešný, ako dôkaz je možné použiť záznam videokamery.
45. Vo vzdialenosti 1 m od prekážky je na oboch stranách prekážky výrazne vyznačená línia skoku. Jej prekročenie králikom sa počíta ako jeden pokus, i keď sa králik nepokúsi prekážku preskočiť alebo je pretekárom zastavený.
46. Pretekár môže začať súťažiť na ľubovoľnej výške skoku, musí to však ako žiadosť predložiť rozhodcovi pred začatím preteku. Pokiaľ by vybranú výšku králik neskočil, počíta sa to, ako by neskočil počiatočnú  výšku skoku. Uprostred preteku je tiež možné vynechať výšku. Je nutné túto skutočnosť oznámiť rozhodcovi pred vyzvaním na štart. Vynechanie však znamená neabsolvovaný pokus a v prípade rovnosti výkonov viacerých súťažiacich nie je možné túto výšku počítať ako absolvovanú.
47. Pokiaľ ani jeden králik neprekoná danú výšku zvíťazí králik, ktorý prekonal výšku predchádzajúcu na skorší pokus. Ak viac králikov prekoná rovnakú výšku vyhral ten ktorý prekonal túto výšku na skorší pokus. Pri rovnosti výkonov viacerých pretekárov sa postupuje spätne do predchádzajúcich vzdialeností až do rozhodnutí. V prípade úplnej rovnosti je viac pretekárov na rovnakom poradí.
48. Víťazný králik má právo pokračovať v ďalších kolách sám. Ak by sa pokúsil o vytvorenie národného alebo svetového rekordu, dostane až  5 pokusov v každom kole. Pretekár si môže medzi ďalšími kolami zvoliť 5-minútovú prestávku.

Kapitola 4 – Hodnotenie oficiálnych súťaží 
49. Zaradenie do výkonnostných tried prebieha takto:
a) Všetky králiky musia začať súťažiť v ľahkej triede.
b) Podľa bodového systému
c) V prípade vystavenia nového výkonnostného preukazu je možnosť zaradiť dvojicu podľa dosiahnutej najvyššej výkonnostnej triedy králika.
50. Všetky získané body zapíše rozhodca do Výkonnostného preukazu tímu. Body pre postup sa zapisujú priamo, body do Klubovej súťaže KKH sa zapisujú do zátvorky za body postupové.
51. Pretekári sami nesú zodpovednosť za štart v správnej triede. Pri neoprávnenom štarte králika v nižšej triede nemá tím nárok na pridelenie bodov ani na získané ceny, dochádza k diskvalifikácii z daného preteku. Štartovné sa nevracia.
52. Tím nemôže štartovať v jednom dni vo viacerých výkonnostných kategóriách, ani keby v danom dni získal body pre prestup do vyššej výkonnostnej kategórie. Organizátor má právo nevypísať Elitnú triedu v prípade, ak sa neprihlásia viac než dva súťažného tímy. Ak organizátor zruší Elitnú triedu, môže tím pretekať v ťažkej triede, kde nezíska body postupové (tie prináležia len tímom v ťažkej triede podľa poradia), získava však body do Klubovej súťaže KKH.
53. Body získané vo všetkých oficiálnych súťažiach sa sčítajú do Klubovej súťaže KKH. Do klubovej súťaže sa nebudú započítavať body získané v ľahkej triede.
54. Získané 3 body v určitom type súťaže oprávňujú k prechodu do vyššej výkonnostnej kategórie (rovinná dráha alebo parkúr), Pri získaní 10 bodov je tím povinný prestúpiť do vyššej výkonnostnej kategórie (s výnimkou ľahkej triedy).
55. Body sa prideľujú tímu podľa poradia. Počet pridelených bodov závisí na počte štartujúcich tímov v danej súťaži (viď. tabuľka nižšie). V Elitnej triede sa počet pridelených bodov do Klubovej súťaže násobí 2 x. V prípade 0 chýb v konečnom výsledku súťaže (podľa typu vyhlásenej súťaže) sa vždy tímu pridelí 1 bod bez nadväznosti na konečné  umiestnenie tímu.

Počet štartujúcich tímov Pridelené body podľa poradia
3 – 5 1
6 – 10 2, 1
11 – 15 3, 2, 1
16 – 20 4, 3, 2, 1
21 a viac 5, 4, 3, 2, 1

57. Pri ťažkej triede sú body pre prestup do Elitnej triedy pripísané len v prípade ak sú
získané len 2 chyby a menej (budú pripísané len body do Klubovej súťaže KKH).
58. Tím môže pretekať len v triede, pre ktorú je kvalifikovaný. Je však možné, aby sa tím pri prvom štarte na oficiálnej súťaži sám zaradil do vyššej výkonnostnej kategórie (s výnimkou Elitnej triedy). Potom však nie je možné prestúpiť do kategórie nižšej.
59. Titul „Elitný“ má právo nosiť králik, ktorý preteká v Elitnej triede Rovinnej dráhy alebo Parkúru. Ďalej králik, ktorý na oficiálnej súťaži v skoku vysokom prekonal výšku 60 cm a vyššiu. V skoku do diaľky, musí králik pre titul „Elitný“ prekonať dĺžku 140 cm a viac. Titul „ Majster Slovenskej republiky“ má právo nosiť králik, ktorý zvíťazil v najvyššej vyhlásenej výkonnostnej kategórii Rovinnej dráhy alebo Parkúru na oficiálnych Majstrovstvách SR. Ďalej králik, ktorý zvíťazil na oficiálnych Majstrovstvách SR v skoku vysokom alebo skoku ďalekom.
60. V termíne konania Majstrovstiev Slovenskej republiky nesmie byť usporiadaná žiadna iná oficiálna súťaž.
61. Majstrovstiev SR sa môžu zúčastniť len členovia Klubu SZCH-KKH. Zúčastnený  tím musí mať absolvované minimálne 3 súťaže.
62. Pre štart na MSR musia všetky králiky splniť kvalifikačné podmienky na niektorej oficiálnej súťaži  v období medzi dvoma MSR. Na nasledujúce obdobie kvalifikačné podmienky budú vždy určené výborom KKH na najbližšej schôdzi výboru po uskutočnenom MSR. Rozhodcovia na MSR  sú menovaní výborom SZCH-KKH.

Kapitola 5 – Tituly 
63. Každý králik, ktorý získal 3 certifikáty v danej disciplíne od dvoch, alebo viacerých zodpovedných usporiadateľov získava  titul Šampión (CH). Tento titul sa stáva po schválení evidencií Výkonnostných preukazov trvalou súčasťou mena králika, umiestňuje sa pred meno králika.
64. Pokiaľ králik získa kvalifikácie na titul Šampión v dvoch disciplínach, získava titul „Great Šampion“ (Gt Ch), pokiaľ králik získa kvalifikáciu v troch disciplínach získava titul „Super Šampion“ (S Ch), pokiaľ získa kvalifikáciu vo všetkých štyroch disciplínach, dostane titul „Grand Šampion“ ( Gd Ch).
65. Certifikát môže byť udelený králikovi v elitnej triede rovinnej dráhy alebo parkúre za týchto podmienok:
a) králik zvíťazil v elitnej triede
b) v súťaži bolo minimálne 10 účastníkov
c) králik urobil v súťaži maximálne dve chyby.
66. Certifikát môže byť udelený králikovi v skoku ďalekom alebo vysokom pri splnení týchto troch podmienok :
a) králik zvíťazil
b) v súťaži bolo minimálne 10 účastníkov
c) králik prekonal výšku minimálne 70 cm  alebo diaľku minimálne 180 cm.
67. Certifikát sa udeľuje vždy víťaznému tímu. V prípade 50 a viac účastníkov súťaže udeľuje sa Certifikát králikom na 1. a 2. mieste V prípade 100 a viac účastníkov udeľuje   sa Certifikát na 1. ,2., a 3. mieste.
Získanie Certifikátu (Cert.) zapisuje zodpovedný usporiadateľ do Výkonnostného preukazu prípadne vydá písomné potvrdenie.
Pre zisk Certifikátu je možné započítať spätne domáce aj zahraničné súťaže za splnenia nasledujúcich podmienok:
– ide  o oficiálne preteky
– výsledok sa dá overiť z oficiálnych výsledkových listín
– výsledok je zapísaný a potvrdený vo Výkonnostnom preukaze.
68. O udelenie titulu je nutné oficiálne požiadať tajomníka SZCH-KKH. Udelenie titulu sa vzťahuje na králika, preto je možné do žiadosti o udelenie zaradiť aj výkony králika s rôznymi súťažiacimi (v rôznych tímoch).

Kapitola 6.  Súťažná plocha a prekážky 
69. Pretekárska plocha musí byť oplotená alebo ohraničená vhodným spôsobom, aby pretekárov i králiky nijako neobmedzovala. Ohraničenie nesmie byť podobné prekážkam.
70. Pretekárska dráha musí byť umiestnená na rovnom povrchu, ktorý nesmie byť klzký. Ak je dráha umiestnená na trávniku je potrebné, aby bol nakrátko ostrihaný a bez dier. Ak bude dráha umiestnená na tvrdom povrchu alebo vo vnútri budovy, musí byť povrch pokrytý kobercom.
71. Šírka koberca pod prekážkami pre rovinnú dráhu musí byť aspoň 1m.
72. Priestor pred štartovnou prekážkou musí byť min. 1,5 m, za cieľovou prekážkou musí byť priestor min. 2 m.
73. Akákoľvek výzdoba dráhy cudzími predmetmi nie je povolená.
74.Na pretekárskej dráhe a v jej blízkom okolí, ktoré by mohol králik vidieť, sa nesmú v čase pretekov pohybovať žiadne iné zvieratá, ak je to možné. Organizátor upozorní návštevníkov, ktorí prichádzajú so zvieratami, kam je vstup zakázaný. Návštevníci i pretekári sú povinní rešpektovať pokyny organizátora.
75.  Králikom je umožnené rozcvičovanie sa na rozoskakovacej  dráhe, ktorá je umiestnená v blízkosti pretekárskej dráhy tak ďaleko, aby to neovplyvňovalo pretekárov na  súťažnej
dráhe. V priestore rozoskakovacej  dráhy musí byť prítomný rozhodca, alebo usporiadateľ, aby nemohlo dôjsť k nevhodnému zaobchádzaniu s králikom. Dozerajúca osoba môže udeliť pretekárovi napomenutie pred prípadnou diskvalifikáciou.
76. Na rozoskakovacej  dráhe musia byť umiestnené aspoň 3 prekážky, rovnakého typu, aké sú na pretekárskej trati. Povrch rozoskakovacej dráhy musí byť rovnaký ako na dráhe štartovnej . Na všetkých súťažiach sa rozcvičujú tímy v poradí uvedenom na štartovnej listine.
77. Vodná priekopa musí byť umiestnená v trase  tak, aby ju rozhodca mohol vidieť v plnej výške. Ak to nie je možné, musí byť pri vodnej priekope prítomný ďalší rozhodca.
78.  Na rovinnej dráhe musí byť vzdialenosť medzi prekážkami rovnaká. Vzdialenosť sa meria od najzadnejšej tyčky predchádzajúcej prekážky po prvú tyčku ďalšej prekážky.
79. Pri rovinnej dráhe je minimálne ohraničená šírka 3 m. Dĺžka rovinnej dráhy musí zodpovedať danej výkonnostnej kategórii a počtu prekážok. Ak dĺžka pretekárskej dráhy nezodpovedá potrebnej dĺžke rovinnej dráhy, je možno dráhu zahnúť. Zahnutie je povolené len raz. Zahnutie  vyzerá tak, že v mieste lomu dráhy je umiestnená prekážka typu „štart, cieľ“. Pred a za zlomom sú prekážky umiestnené v rovine v predpísanej výške podľa typu výkonnostnej kategórie. Vzdialenosť medzi prekážkami a zlomovou prekážkou je opäť daná výkonnostnou kategóriou. Zhodenie zlomovej prekážky nie je považované za chybu.
80. Plocha parkúru musí byť minimálne 64 m2. Poradie prekážok by malo byť logické a mali by nasledovať za sebou tak, aby bol umožnený pre králika i pretekára plynulý pohyb na trati. Každá prekážka je označená poradovým číslom, ktoré je umiestnené pred prekážkou v smere, ktorým má byť prekážka prekonávaná. Trať musí byť postavená tak aby sa žiadna prekážka neskákala v behu dvakrát.
81./a) Vzdialenosť medzi prekážkou a ohraničením plochy (plôtikom) parkúru, nesmie byť menšia než 100 cm  bok prekážky).
81./b) Ohraničená plocha pri skoku vysokom a skoku ďalekom musí byť minimálne 4 metre pred a za prekážkou. Po stranách prekážky musí byť vzdialenosť minimálne 100 cm pri skoku vysokom, pri ďalekom skoku by mala byť táto vzdialenosť väčšia.
82. Veľkosť prekážok je udávaná takto:
Výška = vzdialenosť medzi podkladom (plocha trate) a hornou časťou tyčky prekážky.
Šírka = vzdialenosť medzi vnútornými hranicami bočníc.
Dĺžka = vzdialenosť medzi prednou hranou prvej tyčky a zadnou hranou poslednej tyčky.
Zdvih = minimálna vzdialenosť medzi úchytmi jednotlivých tyčiek.
83. Štartovacia a cieľová prekážka by mala byť cca 10 cm vysoká. Zhodenie latky na týchto prekážkach sa nepočíta ako chyba.
84. Minimálna šírka prekážky je 50 cm. Pre skok vysoký a skok ďaleký je minimálna šírka prekážky 80 cm.
85. Prekážka pre skok vysoký a skok ďaleký musí mať zreteľné bočnice tak, aby králik nemal snahu skočiť po stranách prekážky.
86. Prekážky by mali byť navrhnuté tak, aby králik ľahko pochopil, ako ich preskočiť.
87. Prekážky musia byť navrhnuté tak, aby nehrozilo žiadne nebezpečenstvo, že by sa mohli pretekári i králiky zraniť o ktorúkoľvek časť prekážky. Prekážky musia byť z ľahkého materiálu aby svojim pádom nemohli zraniť králika a musia byť pevné, aby nemohli padať v dôsledku vibrácie povrchu.
88. Bočnice prekážok majú byť najmenej o 5 cm vyššie ako je horná hrana najvyššej tyčky. Vodná priekopa musí mať nezávislé stojky, umiestnené pred a za priekopou.
89. Zdvih – vzdialenosť medzi úchytmi nesmie byť väčšia než 10 cm.
90. Tyčky prekážok musí byť možné zhodiť z oboch strán. Pevne pripevnené tyčky sú zakázané. Prekážky pre skok vysoký a skok ďaleký však môžu mať pevne pripojenú počiatočnú časť.

91. Na bočnej časti prekážok sú umiestnené úchyty tak, aby tyčky boli voľné. Vrchná časť úchytov má prehnutý povrch. Úchyty musia  mať vhodný tvar a materiál aby sa o ne králik alebo pretekár nezranil. Úchyty z klincov alebo skrutiek nie sú povolené.
92. Ak je niekoľko prekážok zlúčených do jedného celku pravidlá to umožňujú, ale vzdialenosť medzi nimi musí byť tak veľká aby králik pochopil, akým spôsobom prekážku prekonať a nemal snahu skočiť medzi tieto prekážky.
93. Pretekárom je pri parkúre umožnená prehliadka postavenej trate na pokyn rozhodcu. Prehliadky sa nesmú zúčastniť žiadne králiky.

Kapitola 7 –  Zabezpečenie pretekov a podujatí  
Zodpovedný organizátor pretekov:
94. Zodpovedný organizátor musí byť členom ZO SZCH a Klubu králičieho hopu  a musí mať nad 18 rokov.
95. Zodpovedný organizátor zabezpečuje pretekársku plochu a prekážky, zodpovedá za ich správnosť podľa Súťažného poriadku KKH. Zabezpečuje tiež ustajnenie králikov, ak to nie je v propozíciách akcie zreteľne uvedené inak.
96. Organizátor zabezpečuje zdravotné prehliadky zvierat a dohovára delegáciu rozhodcu pokiaľ to nie je v propozíciách podujatia zreteľne uvedené inak. V prípade oficiálnych pretekov musí byť táto podmienka dodržaná. Organizátor je povinný spísať s rozhodcom Zmluvu o rozhodovaní na súťaži a to najneskôr pred zahájením prvého behu súťaže.  Pred začiatkom
súťaže za účasti organizátora, musí prebehnúť schôdzka rozhodcov, na ktorej bude organizátorom určený hlavný rozhodca. Hlavný rozhodca potom rozdelí rozhodovanie jednotlivých behov medzi rozhodcov.
97. Organizátor zaistí správne spracovanie výsledkov v písomnej, alebo elektronickej forme, zaslanie výsledkov v elektronickej forme k umiestneniu  na web a evidenciu Výkonnostných preukazov do 3 týždňov od dátumu organizovania pretekov.  Organizátor je povinný výsledkové listiny  písomnou formou  ( podpísané  rozhodcom danej disciplíny) uchovávať po dobu 5 rokov.

Rozhodca: 
98. Rozhodca musí byť členom ZO SZCH a Klubu králičieho hopu a musí mať nad 18 rokov.
99. Budúci rozhodca sa musí zúčastniť ako tieňový rozhodca minimálne na troch pretekoch a potom úspešne zložiť skúšku.
100. Povinnosti rozhodcu:
a) pred začatím súťaže oboznámiť súťažiacich s podmienkami súťaže (časový limit, maximálna doba behu, spôsob hodnotenia súťaže a pod.) V prípade nepredvídaných okolností má rozhodca tieto podmienky po dohode zmeniť. Vždy však pred začiatkom konkrétneho preteku tak, aby všetci súťažiaci mali vytvorené rovnaké podmienky.
b) vyzvať na štart súťažiacu dvojicu.
c) počas behu riadne dohliadať na správny priebeh súťaže, vždy sa snažiť vidieť na všetky pohyby králika tak, aby pohľad na králika nič nezakrývalo.
d) po dokončení behu oznámiť počet pridelených trestných bodov a čas súťažiacej dvojice.
e) v prípade diskvalifikácie či udelenia napomenutia je toto  nutné oznámiť  verejne ihneď po ukončení behu dvojice alebo ihneď po zistení dôvodu.
f) riadne viesť alebo dohliadať na vedenie evidencie súťažných  výsledkov , po ukončení súťaže musí rozhodca v danom behu svojím podpisom potvrdiť správnosť výsledkovej listiny (v ručne písanej alebo tlačenej podobe), zapísať výsledky do Výkonnostných preukazov a prideliť príslušné body. Ďalej odovzdať výsledky zodpovednému organizátorovi pretekov, ktorý ich odovzdá evidencii SZCH – KKH.
101. Pokiaľ rozhodca zároveň súťaží ako pretekár, nesmie sa podieľať na stavbe trate rovinnej dráhy, alebo parkúru vo výkonnostnej kategórii, v ktorej súťaží.
Potrební organizátori súťaže:

Časomerač:
102. Čas je možné merať ručne alebo elektrickou časomierou. Je nutné, aby všetci pretekári štartujúci v jednej súťaži boli meraní jedným typom časomiery (jedným človekom v prípade ručného merania). V prípade zlyhania časomiery rozhoduje o ďalšom postupe rozhodca.
103. Meranie času začína okamihom, kedy králik preskočí cez štartovaciu prekážku a končí, keď králik preskočí cez cieľovú prekážku. Elektronická časomiera meria čas vždy medzi začiatkom a koncom bariéry.
104. Časomerač nesmie hodinky nastaviť na nulu skôr, ako rozhodca udelí trestné body a dá pokyn časomeračovi k vynulovaniu.
105. Ak dôjde k silnému vetru či dažďu alebo je nutné z nečakaných dôvodov  prerušiť beh, musí sa čas zastaviť. Po obnovení trate je možné, aby účastník pokračoval v tom mieste, kde bol beh predtým prerušený. Znova sa spustí časomiera. V takýchto prípadoch o spôsobe pokračovania rozhoduje rozhodca.
106. Vypršanie maximálnej doby musí časomerač oznámiť 30 alebo 10 sekúnd vopred.

Zapisovateľ:
107. Zapisovateľ zapisuje do štartovacej listiny zmeraný čas a počet pridelených trestných bodov podľa pokynov rozhodcu. Pri súťaži v skoku vysokom a v skoku ďalekom zapisuje úspešne prevedené pokusy.
108. V prípade, že zapisovateľ nie je na súťaži prítomný zapisuje výsledky rozhodca.

Stavač:
109. Po dobehu pretekárskeho tímu je nutné nastaviť zhodené tyčky späť na pôvodné miesto. Je vhodné, aby túto činnosť robili dve alebo viac osôb.
110. Prekážky musia byť naspäť inštalované až keď dá rozhodca znamenie.
111. Pretekárska dráha je postavená stavačom podľa pokynov rozhodcu. Za správnosť súťažnej dráhy podľa Súťažného poriadku KKH zodpovedá rozhodca.

Kapitola 8 – Neoficiálne súťaže a  hry
112. Skákanie do kruhu
Na túto súťaž sa vybuduje kruhová dráha s 10 prekážkami. Podľa výkonnostnej kategórie králikov je výška jednotlivých prekážok 25 alebo 35 cm.  Súťaží sa o to, koľko prekážok králik za 1 minútu preskočí bez chyby. Zhodené prekážky musia byť znovu ihneď postavené. Čas začína bežať na povel rozhodcu. Králik nesmie minúť žiadnu prekážku. Králik, ktorý pri štyroch behoch preskočil bez chyby najviac prekážok, zvíťazil. Medzi jednotlivými behmi musí mať králik odpočinok najmenej 10 minút.
113. Duel
Pri dueli sa postavia dve prekážkové dráhy rovnobežné vedľa seba, vždy s najmenej 10-timi rovnakými prekážkami. Na štart nastúpia vždy dva tímy proti sebe. Víťaz dostane plusový bod; prehrávajúci mínusový bod ( 1:0 resp.0:1). Behom súťaže štartuje každý tím proti každému tímu. Na konci súťaže zvíťazil  králik, ktorý získal najviac plusových bodov.
Podľa výkonnostnej kategórie výška jednotlivých prekážok dosahuje 25 alebo 35 cm.
Systém je možné zmeniť na tzv. K.O. – systém, kedy porazený z dvojice opúšťa súťaž a víťaz pokračuje v behu proti víťazovi druhej dvojice. Medzi jednotlivými behmi musí mať králik odpočinok najmenej 10 minút.
114. Vylučovacie skákanie
Je to päť behov s 10 prekážkami. Až na počet prekážok a výšku platia pravidlá rovinnej dráhy. V 1. behu sú prekážky maximálne vysoké 8 cm, v 2. behu 16 cm, v 3. behu 24 cm, v  4. behu 32 cm, a v 5. behu 40 cm. Do ďalšieho kola idú všetci súťažiaci, ktorí v predošlom behu neurobili viac ako 3 chyby. Až do 4. behu sú rozhodujúce len chyby a to, že nepresahuje maximálny čas. Zmena nasleduje v piatom behu v ktorom sa popri chybách zapisuje aj čas. Víťazom je králik s najmenej chybami. Pri rovnakom počte chýb rozhoduje rýchlejší čas.  Medzi jednotlivými behmi musí mať králik odpočinok najmenej 10 minút.
 
V Nitre dňa 30. 4. 2015
Predkladá: Dušan Barlík, predseda ZO SZCH Nitra, člen OV SZCH Nitra
Schválila ústredná odborná králikárska komisia SZCH