ODBORNÁ KOMISIA PRE KRÁLIČÍ HOP SZCH USTANOVENÁ

V zmysle uznesenia XII. zjazdu SZCH  predsedníctvo RR SZCH potvrdilo ustanovenie Ústrednej odbornej komisie pre králičí hop SZCH. V tomto volebnom období bude pracovať v zložení:

Predseda: Dušan Barlík, predseda ZO SZCH exoty a KH Nitra

Členovia:

  • Erika Melušová, predsedníčka ZO SZCH králičí hop Martin, hlavná rozhodkyňa
  • Blažena Pavkovová, predsedníčka ZO SZCH Skýcov
  • Jozef Beňuška, predseda ZO SZCH králičí hop Bratislava

ÚSTREDNÁ ODBORNÁ KOMISIA PRE KRÁLIČÍ HOP (ÚOKKH)

Na zabezpečenie odbornej chovateľskej činnosti zväzu má komisia delegovanú pôsobnosť v odbornej, športovej a chovateľskej činnosti. Potvrdzuje ju zjazd, v období medzi zjazdmi republiková rada SZCH.

ÚOKKH zvoláva pred konaním zjazdu aktív. Jeho účastníkmi sú najmä zástupcovia základných organizácií SZCH pre králičí hop, oblastných odborných komisii (ak sa vytvoria), a rozhodcovia pre králičí hop.

Členov komisie, predsedu, podpredsedu, tajomníka a predsedu zboru posudzovateľov volia účastníci celoslovenského aktívu odbornosti králičí hop v zhode so schváleným volebným poriadkom aktívu.

Predsedu ústrednej odbornej komisie pre králičí hop potvrdzuje zjazd. V období medzi zjazdmi republiková rada.

ÚOKKK pracuje podľa vytýčeného plánu a finančného rozpočtu.

Činnosť ÚOKKH sa riadi štatútom komisie schváleným republikovou radou.

ÚOKKH vypracováva vlastné smernice, ktoré predkladá predsedníctvu republikovej rady na schválenie. Podieľa sa na vypracovávaní spoločných smerníc zväzu a vyjadruje sa k zákonom a vyhláškam dotýkajúcich sa činnosti príslušnej komisie.

Smernice, podľa ktorých sa králičí hop na Slovensku organizuje, schválila ÚOK králikárska. Sú to:

Pre športové súťaže:

Metodické pokyny pre usporiadanie pretekov v králičom hope

– Súťažný poriadok  králičieho hopu SZCH

– Vzory propozícií a prihlášok na preteky

– Vzory štartovných listín

– Výkonnostné preukazy športových dvojíc

Pre vedenie plemennej knihy športových králikov

– Registračný poriadok a tetovanie športových králikov SZCH

– Evidencia chovateľských staníc

– Vedie plemennú knihu športových králikov

– Pripúšťacie potvrdenia a rodokmene sú totožné ako rodokmene pre čistokrvné plemenné králiky, ale každý je označený červeným športový králik

Za svoju činnosť zodpovedá ÚOKKK republikovej rade SZCH.

Zostavuje celoročný kalendár pretekov na Slovensku. V novembri usporiada súbežne s národnou výstavou zvierat Nitra Majstrovstvá Slovenska v králičom hope. V tomto roku to budú v poradí 3. Majstrovstvá SR.

ÚOKKH zjednocuje systémy rozhodovania na pretekoch v králičom hope na rovinnej dráhe, parkúre, skoku do výšky a skoku do diaľky so systémami zahraničných organizácii (napríklad ČSCH) a Európskeho zväzu chovateľov EE, ktorého je SZCH členom.

Dňa 26. 5. 2018

Vypracoval  Dušan Barlík