VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ MLADÝCH CHOVATEĽOV 2016

Aj tento rok sa uskutoční vedomostná súťaž mladých chovateľov

Súťaže sa zúčastňujú MCH v dvoch kategóriách, a to vo veku od 6 do14 rokov a od 15 do 18 rokov, v chovateľských odboroch záujmovej sféry Slovenského väzu chovateľov (chov holubov, hrabavej a vodnej hydiny, králikov, akváriových rybiek, exotického vtáctva, ale aj mačiek, psov a koní). Ak MCH dosiahne vek 18 rokov v tomto roku (2016), ešte stále sa môže zúčastniť súťaže.

Do konca mája prebiehajú okresné a oblastné súťaže, z ktorých sú najlepší súťažiaci vybraní do celoštátneho kola, resp. ak je medzinárodné kolo (Slovensko, Česko a Poľsko) na Slovensku, tak priamo do tejto súťaže. V tomto roku sa medzinárodné kolo uskutoční v Žiline, v Spojenej škole, v termíne 25. – 28. 8. 2016.

 

Každý súťažiaci vypracuje svoju písomnú prácu, na súťaži si ju ústne obháji, vedomosti preverí písomný test s tridsiatimi otázkami a v poznávaní živých alebo na fotografiách zobrazených zvierat. Spolu môže získať maximálne 120 bodov. Z každej odbornosti môžu do celoštátneho kola postúpiť z 1. aj 2. kategórie dvaja súťažiaci.

Na tejto súťaži si mladí chovatelia zmerajú svoje vedomosti so svojimi rovesníkmi a získavajú body pre svoj Oblastný výbor SZCH. Takže súťaž prebieha v troch rovinách. Súťažia jednotlivci za seba, za svoj OV SZCH a v medzinárodnom kole za svoju krajinu. V párnom roku sa medzinárodné kolo uskutočňuje na Slovensku, v nepárnom roku v Česku. Jednotliví súťažiaci sú odmeňovaní vecnými cenami, súťaž riadi Komisia pre prácu s mládežou SZCH spolu s jednotlivými koordinátormi z jednotlivých Oblastných výborov SZCH. Štartovné je 15 eur na osobu, ktoré hradí za svojich súťažiacich OV SZCH spolu z cestovnými nákladmi. Strava a cestovné náklady sa hradia z rozpočtu komisie. Skúšajúci lektori sú delegovaní z príslušných odborných komisií (hydinárskej, králikárskej, holubiarskej atď.). Okrem preverenia vedomostí budú študenti oboznámení s novými poznatkami v chove zvierat a získavajú nové kontakty a nové skúsenosti v daných odbornostiach. Taktiež je pripravený program a poznávanie nových miest, podľa toho, v ktorom meste sa súťaž organizuje.

Bol by som spolu so svojimi kolegami rád, keby sa do tejto súťaže prihlásilo viac súťažiacich z viacerých Oblastných výborov SZCH, nakoľko nám náš zväz akosi starne a mladá krv doňho veľmi nepribúda. Potešíme sa, ak sa do konca mája na sekretariáte SZCH objavia prihlášky do súťaže nových tvári našich mladých chovateľov. Starší chovatelia, skúsme podporiť našu mládež, aby sme mali komu odovzdávať svoje skúsenosti a aj takouto formou prilákali do našich radov pokračovateľov v našej chovateľskej činnosti.

Ing. Roman Obložinský

člen Komisia pre prácu s mládežou SZCH

 

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ MLADÝCH CHOVATEĽOV 2016

Vyhlasovateľ súťaže: Ústredná odborná komisia pre prácu s mládežou SZCH                                           Cieľ a poslanie súťaže: vedomostná súťaž mladých chovateľov (ďalej len MCH) je jednou z foriem práce s mládežou pre prípravu kvalitnej členskej základne v SZCH. Vedomostná súťaž mladých chovateľov (ďalej len VS MCH) dáva možnosť mladým chovateľom, členom Slovenského zväzu chovateľov (ďalej len SZCH), ukázať svoje vedomosti a porovnať sa s inými MCH z rôznych regiónov Slovenska. VS MCH pomáha MCH rozširovať svoje vedomosti a taktiež zvyšuje záujem mladých ľudí o prácu so zvieratami. Podnecuje v nich väčší záujem o prírodu a zmysluplné trávenie voľného času. Nezanedbateľná je aj spoločensko-kultúrna stránka tejto súťaže.

 

 Súťažné podmienky

Súťažia: jednotlivci.

Súťažiť môžu: mladí chovatelia organizovaní priamo v ZO SZCH, mladí chovatelia organizovaní v chovateľských krúžkoch pri ZO SZCH, záujmové krúžky v školách, prípadne krúžky z Centier voľného času, evidovaných pod SZCH ako kolektívni členovia.

Súťažné kategórie:

 1. do 14 rokov (ročníky 2002 – 2016).
 2. do 18 rokov (vrátane ročníka 2016).

Pri kategórii I. je spodná hranica veku 6 rokov. Pri zaradení do kategórie nerozhoduje mesiac, ale rok narodenia
Súťaží sa v týchto chovateľských odbornostiach:

■ chov hrabavej a vodnej hydiny ■ chov holubov (okrasných a úžitkových) ■ chov králikov ■ králičí hop

■ chov oviec a kôz ■ chov exotického vtáctva (vrátane bažantov, holúbkov, hrdličiek, okrasných kačíc, pávov       a pod.)

■ chov akváriových rýb (akvaristika)

■ chov plazov a obojživelníkov (teraristika)

■ chov kožušinových zvierat ■ chov drobných hlodavcov

■ chov a výcvik psov

■ chov mačiek         ■ chov koní.
Každý súťažiaci sa môže prihlásiť do viacerých odborností. Odporúčame však zvážiť aj okolnosti psychického náporu počas samotnej súťaže (nervozita, časový stres), čo môže značne ovplyvniť výsledky mladého chovateľa a tým mu odobrať chuť a záujem o ďalšie súťaženie.

Štruktúra súťaže: VS MCH je trojstupňová, na jej organizácii sa postupne podieľajú Základné organizácie (ZO), oblastné výbory (OV) a ÚOKPM SZCH.

Miestne kolá:

Výber súťaže je založený v základných organizáciách. Úlohou miestnych kôl je samotná príprava MCH na VS MCH – zostavenie písomnej práce a rozšírenie vedomostí buď štúdiom odbornej literatúry alebo zabezpečením odborných prednášok, čiže príprava na oblastné a prípadné celoštátne kolo. Odporúčame miestne kolá usporiadať hoci len pre dvoch MCH, domnievame sa, že to môže byť pre nich len prospešné. Náklady na miestne kolá hradí ZO SZCH zo svojho rozpočtu.

 

Oblastné kolá:

Ich zabezpečenie je jednou z úloh koordinátora OV pre prácu s mládežou. Oblastné kolo môžu pri nedostatku súťažiacich usporiadať spoločne aj viaceré OV.

Z oblastných kôl sa stanovuje výber súťažiacich do celoštátneho kola. Usporiadatelia oblastných kôl vyhotovia zápis o ich priebehu, ktorý je nutné priložiť pri zasielaní prihlášky na celoštátne kolo. Finančné náklady na oblastné kolá sa hradia z rozpočtov OV SZCH.

 

Termín nahlásenia MCH do celoštátneho kola podľa časového harmonogramu uvedeného v ďalšej časti je záväzný a v žiadnom prípade sa v roku 2016 nebude predlžovať.

 

Celoštátne kolo:

Usporiadaním celoštátneho kola Vedomostnej súťaže mladých chovateľov a jej zabezpečením je poverený sekretariát RR SZCH.                           Uskutoční sa v dňoch 25. – 28. augusta 2016 v Žiline.

V záujme splnenia požiadaviek stanovených v týchto propozíciách si organizátor vyhradzuje právo vyradiť práce MCH ktorí prešli oblastnými kolami v prípade, že nebudú spĺňať nižšie uvedené minimálne požiadavky na písomnú prácu účastníka celoštátneho kola.

Písomné práce je potrebné spracovať podľa predlohy uvedenej v ďalšej časti tohto dokumentu. Pozor, predloha je záväzná pre každého súťažiaceho.

 

Súťažiaci kategórie do 14 rokov si prinesú so sebou súhlas rodičov, tento odovzdajú koordinátorovi OV, a on súhlas predloží pri prezentácii.

Z každého OV SZCH môžu súťažiť maximálne dvaja súťažiaci v tej istej odbornosti a kategórii. To znamená, napr.: v odbornosti králiky za OV SZCH v kategórii I. – dvaja súťažiaci, v kategórii II. – dvaja súťažiaci. Každý účastník celoštátneho kola VS MCH si prinesie so sebou členský preukaz, ktorý predloží pri prezentácii.

Všetkým organizátorom, predsedom skúšobných komisií a sprievodcom zašle usporiadateľský OV SZCH bulletin celoštátneho kola, v ktorom bude uvedený presný časový program, ako aj všetky organizačné pokyny k priebehu súťaže.

Náplň súťažných disciplín:

■ Spracovanie písomnej práce I. a II. kategórie.

■ Súťažné testy z odborných znalostí vo všetkých postupových kolách.

■ Poznávacie testy (obrázky, prípadne živé zvieratá ) vo všetkých postupových kolách.

■ Pohovor k písomnej práci v celoštátnom kole (v ostatných kolách ponechané na zváženie usporiadateľom).

 1. Spracovanie písomnej práce Práca sa člení na tieto kapitoly: Úvod, Cieľ práce, Vlastné pozorovanie, Záver, Použitá literatúra, Prílohy. Jednotlivé strany písomnej práce musia byť číslované. V práci je potrebné uviesť najmä vlastné pozorovanie jednotlivého druhu zvierat. V tejto časti práce uveďte napr. svoje odchovy, spôsob kŕmenia, ustajnenie, prírastky mláďat, veterinárne opatrenia a pod. Prácu je potrebne vypracovať súťažiacim samostatne celoročným zápisom a pozorovaním, čiže vlastnými skúsenosťami. V časti Prílohy je vhodné zaradiť fotografie svojho chovu, rôzne grafy, tabuľky alebo aj vlastnoručné kresby. Neodporúčame zaradenie odpisov z rôznej literatúry alebo vzorníkov. V prípade zaradenie častí odborných textov do obsahu práce je nevyhnutné uviesť literárne, resp. internetové zdroje v časti POUŽITÁ LITERATÚRA a uviesť túto skutočnosť aj priamo v texte, napríklad Ochodnický, M. (1987) rozdelenie plemien kôz na dojné a mäsové. Písomná práca by mala byť najmä vlastná práca a nie prepisovanie odborných publikácií, prípadne prác iných súťažiacich z predošlých ročníkov. Práca, pri ktorej bude zistené, že je len odpísaná z iných prác alebo len z literatúry, bude z hodnotenia vyradená.
 2. Spôsob hodnotenia práce:                                         a) Vlastné pozorovanie – do 20 bodov Hodnotenie odborného prínosu práce a celkové vyčerpanie témy, samotná tvorivá činnosť a postrehy súťažiaceho. Vyššie bodové ohodnotenie je priradené prácam, ktoré informujú len o vlastných poznatkoch a nesústredia sa na prepis odbornej literatúry.
 3. b) Odborné záznamy – do 5 bodov Grafy, fotografie, kresby, tabuľky a iné záznamy – súčasťou hodnotiacich podmienok je kvalita spracovania, ich odborný prínos a príslušnosť k téme, taktiež ich výpovedná hodnota, ale aj samostatnosť ich spracovania. Odpisy z literatúry sa nepovažujú za vlastnú tvorbu!
 4. c) Celkový dojem z práce – do 5 bodov

Nevyhnutné dodržanie štruktúry práce, grafická úprava práce (splnenie stanovených podmienok – ich nesplnenie sa penalizuje maximálnou zrážkou bodov), splnenie všetkých odborných náležitostí práce.

SPOLU – 30 bodov 3. Hodnotenie písomných testov:

Základné a oblastné kolá

 1. a II. kategória – 30 otázok. Každá správna odpoveď sa hodnotí 1 bodom čiže maximálny počet bodov je 30.

Na prípravu otázok je možné použiť vzorníky (štandardy plemien), prípadne po porade s odborníkmi (posudzovateľmi) v jednotlivých odbornostiach spracovať vlastné.

Celoštátne kolo

 1. a II. kategória – 30 otázok. Za každú správnu odpoveď je pridelený 1 bod. Testy spracujú určení zástupcovia jednotlivých ÚOK, ktorí budú zároveň skúšajúcimi pri ústnom pohovore.
 2. Hodnotenie poznávacích testov:

oblastné a celoštátne kolá

 1. a II. kategória – 30 obrázkov. Za každú správnu odpoveď je 1 bod. V kategórii II. je potrebné uviesť skratku alebo latinský názov – podľa odbornosti. V oblastných kolách tieto zabezpečia organizátori, pri celoštátnom kole zabezpečuje obrázky zástupca ÚOK pre príslušnú odbornosť.
 2. Hodnotenie – ústny pohovor k písomnej práci:

Pri základných a oblastných kolách podľa vlastného zváženia organizátorov

Celoštátne kolo

 1. a II. kategória – maximálne 30 bodov

Hodnotí sa znalosť problematiky uvádzanej v písomnej práci a tým vlastne aj samostatnosť spracovania, ako aj celková odborná úroveň súťažiaceho v tej ktorej odbornosti. Pri ústnom pohovore je podstatná prezentácia vlastných prínosov, vlastných výsledkov pozorovania a schopnosť zodpovedať otázky skúšajúcich členov komisie. Hodnotia všetci členovia skúšobnej komisie jednotlivo a výsledok je priemer.

 

POŽADOVANÉ NÁLEŽITOSTI PÍSOMNEJ PRÁCE

Titulná.strana                                                                 Titulná strana musí obsahovať názov odbornosti, do ktorej práca patrí, taktiež názov práce, meno a priezvisko súťažiaceho, dátum narodenia a taktiež za ktorú ZO SZCH a ktorý OV SZCH súťaží. Viď príloha 1.

Druhý list: obsah, ktorý nevyhnutne musí obsahovať nasledujúce kapitoly:

Úvod: v úvode opíše súťažiaci, čo ho priviedlo k chovu zvierat, čo chová, prečo sa rozhodol napísať prácu. Taktiež môže opísať svoje chovateľské začiatky, ľudí, ktorí mu v chove pomáhajú. Ide o celkový opis témy práce a jej zamerania. Je potrebné uviesť aj dobu pozorovania a pozorované ukazovatele.

 1. Cieľ práce: čo chcel súťažiaci svojou prácou dosiahnuť, chcel sa zamerať na svoj vlastný chov vo všeobecnosti alebo skôr na konkrétne časti, odborné aspekty chovu.
 2. Vlastné pozorovanie: táto kapitola môže zahŕňať rôzne podkapitoly, ktoré ale musia byť riadne označené. V tejto časti by mal súťažiaci opísať podmienky svojho chovu, napr. veterinárne opatrenia, ustajnenie, taktiež odchovy a dosiahnuté výsledky. Táto kapitola má byť výsledkom poznatkov získaných vlastným pozorovaním. Doplnením vlastného pozorovania môžu byť aj rôzne grafické, resp. fotografické záznamy, avšak je vhodnejšie zaradiť ich do kapitoly PRÍLOHY.
 3. Záver: v závere by mal účastník súťaže zhodnotiť, či sa mu podarilo dosiahnuť cieľ práce. Či mu jeho pozorovanie pomohlo nielen pri napísaní tejto práce, ale aj to, ako by vyhodnotil získané poznatky, ale aj kladné či záporné skúsenosti v chove.
 4. Použitá literatúra: v rámci splnenia podmienok ohľadom autorských práv, pokiaľ súťažiaci využije pri písaní práce aj odbornú literatúru, nielen citovanú, ale aj využitú pri samoštúdiu, je povinný ju uviesť.
 5. Prílohy: v poslednej časti práce uvedie všetky prílohy, ktoré slúžia na zvýšenie hodnoty a kvality práce. Môže ísť o fotografie vlastného chovu (NIE KÓPIE OBRÁZKOV Z KNÍH), grafické záznamy poukazujúce na vývoj sledovaných ukazovateľov, taktiež tabuľky, či iné analogické záznamy, ktoré autor sám vyhotovil na základe pozorovania. Prílohy môžu obsahovať aj kresby autora.

Grafická úprava: vzhľadom na snahu zabrániť umelému rozširovaniu prác, sme sa rozhodli stanoviť aj podmienky grafickej úpravy pri prácach spracovaných na PC.

Písmo: Times New Roman, veľkosť 12 (Nadpisy 16)

Riadkovanie: 1,5

Rozsah práce:

Kategória I – 2 strany A4 čistého textu (bez obrazových príloh)

Kategória II. – 3 strany čistého textu

Text musí byť spracovaný aj v elektronickej podobe, teda rukopis mladšieho účastníka musí byť prepísaný a zaslaný spolu s originálom. Viď podmienky grafickej úpravy.

Obrazové prílohy: musia byť uvedené v obsahu písomnej práce.

UPOZORNENIE: nedodržanie stanovenej štruktúry práce je dôvodom na vylúčenie práce z účasti na celoštátnom kole.

Stanovením týchto podmienok sa snažíme napomôcť vyššej porovnateľnosti súťažných prác, a aj ich vyššiu konkurencieschopnosť v rámci medzištátnej súťaže.

                               Prihláška – formulár, ktorý je nutné rešpektovať .

Prihlášky vypisujte čitateľne paličkovým písmom, najlepšie písacím strojom alebo počítačom. Pripomíname Vám aby ste v prihláške uvádzali presne adresu, dátum narodenia, kategóriu súťažiaceho a odbornosť v ktorej sa súťaží.                                       UPOZORNENIE: s prihláškou je potrebné zaslať aj všetky písomné práce všetkých prihlásených súťažiacich na Sekretariát Republikovej rady najneskôr do 15. 6. 2016. Všetky práce je potrebné zaslať okrem predpísanej tlačenej podoby aj e-mailom, a to na adresu: szch.odborprac@stonline.sk do 15. 6. 2016. Toto je veľmi dôležité z dôvodu bezproblémovej a zjednodušenej manipulácie s prihlásenými prácami a ich posudzovania. Stanovené termíny sa musia dodržať, termíny predĺžené nebudú.

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Komisia na svojom zasadnutí schválila účastnícky poplatok na jedného prihláseného súťažiaceho vo výške 15 Eur, ktorý uhrádza vysielajúci OV SZCH na účet Slovenského zväzu chovateľov. Iný, viac ako jednočlenný doprovod z OV SZCH platí poplatok 50 Eur na osobu.

Každý ďalší dospelý účastník alebo mladý chovateľ, ktorý nie je súťažiaci, uhradí poplatok 50 Eur. Platbu je možné uhradiť prevodom na účet: SWIFT: SK9475 0000 0000 4011 562170, / pôvodný formát 4011562170/7500/ konštantný symbol 0308, var. symbol: 17082015. Kópiu zloženky alebo potvrdenia platby bankovým prevodom o zaplatení účastníckych poplatkov je potrebné priložiť k zápisu o oblastnom kole a prihláške na celoštátne kolo.

Poplatky musia byť uhradené do 15. 6. 2015 – prihláška bez potvrdenky o uhradení účastníckeho poplatku nebude prijatá.

HARMONOGRAM SÚŤAŽE

Do 15. 6. 2016 – OV SZCH zašlú na sekretariát RR SZCH prihlášky a písomné práce všetkých postupujúcich súťažiacich s priloženou písomnou správou z konania oblastného kola, ako aj presnú adresu vedúceho, telefonický kontakt a e-mail, nakoľko ďalšie pokyny budú už zasielané priamo jemu. Postupujúce práce je potrebné zaslať aj v elektronickej verzii na adresu SZCH.

Do 30. 6. 2016 – uzávierka materiálov do Bulletínu súťaže

Do 30. 6. 2016 – zasadne ÚOKPM spoločne zo zástupcami jednotlivých ÚOK, rozdelí písomné práce a určí komisie na súťaž.

Do 15. 7. 2015 – spracovanie buletínu VSMCH 2015 a jeho zaslanie všetkým vedúcim

 1. – 28. 8. 2016 – uskutoční sa celoštátne kolo VS MCH pre všetky zapojené súťažné odbornosti spoločne.

UPOZORNENIE: všetky prihlášky môžu byť zasielané len cestou Oblastných výborov a musia mať pečiatku príslušného Oblastného výboru SZCH, v opačnom prípade nebudú brané do úvahy. Počítajte s tým, že doručenie poštou obvykle trvá 2 – 3 dni. Rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky.

SÚŤAŽ MEDZI OBLASTNÝMI VÝBORMI SZCH

Pri umiestnení súťažiaceho:

umiestnenie počet bodov Umiestnenie počet bodov
1. miesto 16 6 miesto 5
2. miesto 13 7 miesto 4
3. miesto 11 8 miesto 3
4. miesto 7 9 miesto 2
5. miesto 6 10 miesto 1

Oblastný výbor umiestnený na 1 – 3 mieste získa pohár, OV v ďalšom poradí diplom. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke www.szch.sk.

                                                                 

                                                             DOPLNENIE

V bulletine, ktorý bude vydaný ÚKPM bude uvedený presný zoznam účastníkov. Zároveň bude slúžiť ako pozvánka pre všetkých účastníkov na VSMCH. V tomto bulletine je možné zverejniť aj inzeráty prípadných sponzorov a darcov za určitú úhradu, ktorá nemusí byť len finančná. Pre podmienky je nutné kontaktovať predsedu ÚOKPM alebo riaditeľa súťaže. ÚOKPM verí, že prípadne oslovené firmy, živnostníci a iné ziskové organizácie podporia tiež túto súťaž, ktorá je pre našu mladú generáciu určite väčším prínosom ako mnohé iné aktivity, s ktorými sa v dnešnej dobe možno v praxi stretnúť.

PRIHLÁŠKU na celoštátne kolo zasielajte v tabuľke podľa predlohy na formáte A4 (príloha č. 2) na šírku (teda „ležato“), aby sa zmestili všetky potrebné informácie . V tabuľke uveďte aj vedúceho za OV v časti tabuľky kategória uveďte číslo telefónu vedúceho skupiny pre prípadný kontakt.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte :

Ľubomír Pfeffer, tel. 0908 739 975, e-mail: kakarikos@azet.sk

Jozef Lihoťan, tel. 0915 818 049, e-mail: jozeflihotan@gmail.com

Ing. Roman Obložinský, tel. 0905 136 936, e-mail: oblozinsky@zoznam.sk .

Peter Stanko, tel. 0907 462 897 .

Prílohy:

1x Vzor titulnej strany písomnej práce (1)

Prihláška na celoštátne kolo vedomostnej súťaže MCH (2)

Na stiahnutie zo stránky www.szch.sk v sekcii Mládež a Aktuality:

Príloha 1 – Vzor Titulnej strany