Základné dokumenty pre chov


Chov športových králikov


Chovateľská stanica

Králiky chované výhradne pre športové aktivity, tzv. športové králiky je možné odchovávať len v chovateľských staniciach ktoré boli schválené registrátorom (p. D. Barlík). Jedná sa o výkonnostnú plemenitbu, kedy nejde o registrované jedince rovnakého plemena a zachovanie čistokrvnosti ale plemenárska práca je vedená za účelom výkonnosti králika v králičom hope. Takéto králiky majú rodokmene športových králikov. Bez takéhoto rodokmeňa je narodené mláďa krížencom.

Postup pri registrácii chovateľskej stanice:

 1. Registrácia chovateľskej stanice (ďalej CHS) je bezplatná.
 2. Registrovať CHS si môže len člen SZCH.
 3. Na registráciu je potrebné vyplniť túto žiadosť: a zaslať ju registrátorovi: barlik@casopischovatel.sk
 4. V deň registrácie CHS je chovateľovi udelený trojmiestny číselný registračný kód, ktorý CHS povinne uvádza na vyhotovovaných rodokmeňoch a tetuje sa králikom do pravého ucha.

Povinnosti chovateľskej stanice:

 1. Chovateľ je povinný dodržiavať chovateľský poriadok, zabezpečiť v svojom chove pre králiky životnú pohodu, poskytovať králikom dostatočnú odbornú veterinárnu starostlivosť
 2. Je zakázané krížiť geneticky poškodené králiky, chovateľ musí umožniť takýmto králikom dôstojne dožiť v CHS, v prípade predaja je povinný v rodokmeni uviesť popis chyby králika
 3. Zamedziť a nepripustiť v chove príbuzenské párenie
 4. Zabezpečiť samici pokoj a dostatok času na zotavenie pred ďalším pripustením, resp. vrátením na pretekársku dráhu (min. 3 mesiace po pôrode), s maximálnym počtom troch vrhov v jeden kalendárny rok
 5. Viesť vo svojej CHS vlastnú evidenciu, viesť prehľad o všetkých odchovaných králičatách a o ich predaji
 6. Vystupovať vždy v rámci mravných zvyklostí, pričom je nutné sa riadiť a rešpektovať zákony SR a EU a to nielen v oblasti chovu, svojím správaním sa na verejnosti dbať o dobré meno a povesť ostatných registrovaných CHS

 


Chov športových králikov

Odchovávať športové králiky je možné len po rodičoch, ktorí sú zaregistrovaní v SPKŠK – slovenská plemenná kniha športových králikov. Zažiadať o registráciu do PK môže len člen SZCH. Majiteľ/chovateľ, ktorý prejaví záujem o zaradenie do PK pošle svoju žiadosť registrátorovi: barlik@casopischovatel.sk V tejto žiadosti vyplní všetky informácie o danom zvierati.

Aby mohol byť králik zaregistrovaný do PK musí splniť aspoň jednu z nasledovných podmienok:

 1. Jedná sa o potomstvo čistokrvných plemien králikov = králik má rodokmeň čistokrvného králika daného plemena (napr. zdrobnený kastorex, kalifornský králik,…)
 2. Jedná sa o športového králika = potomstvo po elitných rodičoch (odchované potomstvo alebo športový králik dovezený zo zahraničia, ktorý musí mať vydaný platný rodokmeň)
 3. Jedná sa o akéhokoľvek králika, ktorý na pretekoch získal titul Elitný. Takýto králik musí byť označený mikročipom a číslo mikročipu musí byť uvedené v žiadosti o zápis do PK. Ak králik označený mikročipom nie je, registrátor udelí králikovi tetovacie značky, ktoré je majiteľ povinný dať králikovi vytetovať.

Podmienky získania titulu Elitný, a teda podmienky pre registráciu do PK. Výkony musia byť dosiahnuté na pretekoch organizovaných SZCH

 1. Králik preskočí v skoku do výšky minimálne 60 cm
 2. Králik skočí v skoku do diaľky minimálne 140 cm
 3. Králik štartoval v elitnej triede rovinnej dráhy alebo parkúru.

Registrovať je možné len odchovy po rodičoch, ktorí sú riadne registrovaní a označení a aspoň jeden z nich získal titul Elitný. V deň pripúšťania rodičov je chovateľ povinný vyplniť pripúšťacie potvrdenie. Toto potvrdenie takisto zašle registrátorovi: barlik@casopischovatel.sk

Po rozpoznaní pohlaví mláďat vyplní chovateľ Prihlášku na zápis králičat do PK a túto žiadosť zašle registrátorovi. Túto žiadosť je nutné zaslať najpozdejšie do doby, kedy mláďatá dosiahnu tri mesiace. Na základe tejto žiadosti budú králičatám vystavené rodokmene a pridelené tetovacie značky. Rodokmeň nadobúda platnosť vtedy, kedy budú králičatám vytetované registračné značky. Namiesto tetovacích značiek je akceptovateľný aj mikročip. Skutočnosť, že sa chovateľ rozhodne mláďatá čipovať namiesto tetovania oznámi vopred registrátorovi.


Žiadosti:

Žiadosť o registráciu králika do plemennej knihy: Zaradenie do plemennej knihy

Žiadosť o registráciu chovateľskej stanice športových králikov: Žiadosť o registráciu chovateľskej stanice

Pripúšťacie potvrdenie: Pripúšťacie potvrdenie

Zápis králičat do plemennej knihy: Prihláška na zápis králičat do plemennej knihy

Rodokmeň: Rodokmeň predná stranaRodokmeň vnútro

Všetky žiadosti spojené s chovom a dotazy smerujte na p. Dušana Barlíka: barlik@casopischovatel.sk


Plemenná kniha:

Zoznam chovateľských staníc športových králikov:

Zoznam chovateľských staníc športových králikov
Kód Názov CHS Majiteľ CHS Kontakt Web
001S No Limits Viktória Saloušeková
002S Talenty pod Tatrami Anna Kičáková
003S Victoria’s dream Viktória Koprdová 0940 284 149
004S Hogwarts Terézia Bahorová
005S West Karolína Dunajčíková https://chs-west.webnode.sk/
006S Fluffy Warriors Simona Krupčíková https://fluffywarriors.weebly.com/
007S Fast Fire Shot Nina Bilošová