Zápisnica zo zasadnutia ÚOK pre králičí hop – 19. 08. 2020

Zápisnica zo zasadnutia Odbornej komisie Králičieho hopu a rozhodkýň

 

Dátum:        19. 08. 2020

Miesto:        videokonferencia

Účastníci:    Bahorová Terézia, Barlík Dušan, Chvojková Júlia, Mgr. Krupčíková Simona, Melušová Erika, Pieger Emil, Záhorská Nikola

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Posunutie hornej bodovej hranice v jednotlivých triedach
  3. Trieda veteránov
  4. Rôzne
  5. Záver

 

  1. Otvorenie

Zasadnutie vo forme videohovoru otvoril a viedol Dušan Barlík.

 

  1. Posunutie hornej bodovej hranice v jednotlivých triedach

Podaný návrh na posunutie maximálneho počtu bodov v ľahkej triede na 10 (pôvodne 20), bol odôvodnený nasledovne: králiky, ktoré majú veľký potenciál na skákanie vyšších tried sú držané v ľahkej triede, napriek tomu skáču na skoku vysokom a ďalekom veľké čísla. Rovnako je potrebné prihliadať aj na vek králikov a adekvátne k tomu pracovať na tom, aby boli v najlepších rokoch na vrchole svojej kariéry, či už v ťažkej alebo elitnej triede. Taktiež by to mala byť trieda pre začiatočníkov, a preto by králiky, ktoré za sebou majú mnoho súťaží, mali byť posunuté vyššie.

Rovnako bol podaný návrh na posun hornej bodovej hranice v strednej triede na 15 bodov a schválená bola aj hranica pre ťažkú triedu na 15 bodov.

Toto sú počty bodov, pri ktorých už králiky musia prestúpiť do vyššej triedy. Králik, ktorý dosiahol presne 10 bodov v ľahkej triede (15 bodov pri strednej a ťažkej) už nesmie v tejto triede štartovať, ale musí prestúpiť do vyššej triedy.

Hranica minimálneho počtu bodov, ktorá králikovi dovoľuje prestup do vyššej triedy, ostala nezmenená – 3 body vo všetkých triedach.

Tieto zmeny boli jednohlasne schválené, budú zavedené do Súťažného poriadku.

 

  1. Trieda veteránov

Pri tomto bode programu bola otvorená otázka, či by králiky skáčuce vo veteránskej triede mali pokračovať aj v skoku do výšky a do diaľky, pretože je to trieda pre králiky, ktoré za sebou majú vyskákanú kariéru a sem prestupujú z dôvodu, že už nevládzu vyskákať vyššie triedy. Preto by takéto králiky mali mať zakázané skákať do výšky a diaľky.

Návrh bol jednohlasne odsúhlasený a bude zavedený do pravidiel.

Účastníci tiež prediskutovali pripomienku, či by sa nemal zakázať prestup do veteránskej triedy z ľahkej triedy, nakoľko sú z pohľadu obtiažnosti totožné. Prestup by mal byť umožnený až z vyššej triedy = strednej, v ktorej musí byť daný králik aj v rovinke aj v parkúre.

Pripomienka bola jednohlasne schválená.

Následne vznikla otázka, čo s králikmi, ktoré nedokážu vyskákať strednú triedu, avšak už dosiahli 10 bodov v ľahkej. Tu bolo navrhnuté inšpirovať sa švédskym súťažným poriadkom, kde je králikom umožnené skákať tzv. „out of competition“ (do slovenčiny môžeme preložiť ako mimosúťažne).

Znamená to, že králik sa môže prihlásiť do ľahkej triedy, avšak neráta sa ani do poradia, ani nedostáva body. Mohol by však naďalej pretekať v skoku do výšky a skoku do diaľky.

Bolo navrhnuté vytvorenie žiadosti, ktorú by predložil majiteľ králika, ak by chcel, aby jeho králik ostal skákať v ľahkej triede mimosúťažne.

Otázka bola prediskutovaná, no ostala otvorená.

 

  1. Rôzne

Majstrovstvá Slovenska v králičom hope

Účastníci porady diskutovali o tom, či by nemali byť zavedené kvalifikácie. Bol vyslovený návrh na nevypísanie ľahkej triedy, nakoľko začiatočníci by na Majstrovstvách skákať nemali, pretože je to vyvrcholenie sezóny, kde by sa mali stretnúť tí najlepší pretekári s králikmi. Účastníci návrh odsúhlasili s tým, že detaily budú uvedené v propozíciách Majstrovstiev Slovenska a táto téma sa v budúcnosti ešte otvorí.

 

Napomenutia

Padol návrh na zapisovanie napomenutí, ktoré pretekári dostanú počas súťaže. Prvotným návrhom bolo na tento účel vytvoriť vo Výkonnostnom preukaze králika zvláštnu stranu, avšak prítomní sa nakoniec dohodli, že napomenutia sa budú zapisovať do príslušnej disciplíny pod/nad výsledok súťažnej dvojice. Takto budú napomenutia neustále viditeľné a v prípade, že pretekár dostane veľa napomenutí za rovnaký priestupok, bude tento prípad prešetrený Odbornou komisiou.

Návrh bol jednohlasne prijatý.

 

Obmedzovanie počtu králikov pre jedného pretekára na súťaži

Už niekoľkokrát sa stalo, že v propozíciách bolo ustanovené pravidlo, že jeden súťažiaci smie mať v jeden súťažný deň len obmedzený počet králikov. Toto je však v rozpore so Súťažným poriadkom, kde je definované, že súťažiaci smie štartovať s ľubovoľným počtom králikov. Preto bolo navrhnuté pozmeniť dotknutý bod v pravidlách tak, že takéto obmedzenie bude plne na organizátorovi pretekov.

Zmena bola jednohlasne odsúhlasená a príslušný bod bude v pravidlách zmenený.

 

  1. Záver

Na záver stretnutia sa účastníci porady dohodli, že nové pravidlá budú platiť od 1. septembra 2020. Schôdzu uzavrel Dušan Barlík.

 

 

V Tlmačoch 30. 08. 2020

Zapísala: Júlia Chvojková