Zasadnutie Ústrednej odbornej komisie hydiny 04.03.2017

Dňa 04.03.2017 zasadla ústredná odborná komisia hydiny v knižnici SPU Nitra, Katedra hydinárstva .
Program :
1. Otvorenie – Bc. Henžel
2. Kontrola plnenia uznesení –Bc. Henžel

3. Plán práce pre rok 2017 Bc. Henžel
4. Uznané chovy pre rok 2017
5. CV mláďat hydiny a králikov 2017 – Špaňúr , Bc. Henžel
6. Správa z rokovaní PRR a RR SZCH , Špaňur , Kubiš
7. Rôzne
8. Prezentácia špecializovaných klubov hydiny v SZCH
9. Ukončenie – Bc. Henžel

V tomto čase prebiehalo školenie adeptov na posudzovanie hydiny , ako i stretnutie so zástupcami špecializovaných klubov ktorých bolo pozvaných 12 . Na toto zasadnutie sa dostavili zástupcovia Klubu chovateľov Oraviek , Vyandotiek , Maransiek ,Milovníkov malej a zdrobnenej hydiny , Klub chovateľov Slovenských a Suchovských husí. Písomné stanovisko zaslali Klub chovateľov Amrokxiek a Slovenský klub chovateľov husí a kačíc. Ostatné kluby sa neozvali a preto im bude poslaná pozvánka ešte raz na najbližšie zasadnutie komisie.