Archív kategorií: Predsedníctvo RR

Obežník 12/2022

Obežník 2022 final.

 

dooobjednávka obrúčkyhydina-holuby 2023

Doobjednávka exotárskych obrúčok všeob 2023doc

objednávka obrúčky hydina holuby 2024

 

 

 

Drobnochovatelia v meste pod Zoborom

 

Milí  chovatelia,

v prílohe vám posielame PDF strany s článkom o výstave zvierat, ktorá vyšla v týždenníku Roľnícke noviny č. 46.
CHOVATEL
Prajeme pekný deň všetkým chovateľom.

 

Sekretariát SZCH

Uznesenia zo zasadnutia RR SZCH – 10. 9. 2022

Uznesenia zo zasadnutia RR SZCH, ktoré sa uskutočnilo vo Vrútkach  dňa 10. 9. 2022

 

Uzn. č. 48/2022: RR SZCH schvaľuje program zasadnutia RR SZCH podľa predloženého návrhu a presunutí bodu 9. – Voľba revíznej komisie pred bod 4.

Uzn. č. 49/2022: RR SZCH  schvaľuje zloženie mandátovej komisie:

predseda: p. J. Nagy, členovia: p. M. Sládek,  p. J. Kováč

Prítomných bolo 28 členov zo 44 členov  RR SZCH

Uzn. č. 50/2022: vo veci schválenie náhradníka OV za Banskú Bystricu schválila Ing. Jána Perončíka

Uzn. č. 51/2022: RR SZCH schválilo zloženie návrhovej komisie:

predseda: p. J. Majerský, členovia: p. L. Salva, p. P Majtán

Uzn. č. 52/2022: RR SZCH schvaľuje za overovateľov zápisnice podľa predloženého návrhu: Ing. M. Macko, p. R. Malcher

Uzn. č. 53/2022: voľba revíznej komisie

RR SZCH volí do revíznej komisie: predseda p. M. Lenárth, členovia: Mgr. P. Hitka, p. D. Rada

Uzn. č. 54/2022: schvaľuje účtovnú závierku za rok 2021 podľa predloženého materiálu

Za: 25                           zdržali sa: 3

Uzn. č. 55/2022:  schválenie rozpočtu na rok 2023

Predložený rozpočet bol schválený: za 23, proti 1, zdržali sa 4

Uzn. č. 56/2022: vyúčtovanie XIII. Zjazdu

RR SZCH berie na vedomie správu o vyúčtovaní XIII. Zjazdu SZCH Mgr. G. Babjakovou

Uzn. č. 57/2022:   informácia o XXV. CVZ Nitra 2022

RR SZCH berie na vedomie správu o XXV. CVZ 2022 prednesenú predsedom SZCH Ing. Št. Henželom

Uzn. č. 58/2022: RR SZCH schválila všetky návrhy na vyznamenania podľa predloženia OV SZCH Senica

Obežník december 2020

Milí chovatelia,

v prílohe zverejňujeme Obežník december 2020, v ktorom vás informujeme o činnosti SZCH v tomto roku

obežník december 2020

 

Prílohy – tlačivá sú zverejnené v podtitule „Tlačivá“

– Usmernenia na uznávanie diferencovaných chovov hydiny boli zverejnené 24. nov. 2020

 

Všetkým chovateľom prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov a prianie, aby rok 2021 bol lepší ako rok 2020.

 

Sekretariát SZCH

Pozor! Nová e-mailová adresa na sekretariáte

Dobrý deň,

dňom 1. 12. 2020 prestane platiť e-mailová adresa Mgr. Gabriely Babjakovej:

szch.sekretariat@stonline.sk, mení sa  na ekonom@szch.sk

Členské príspevky na rok 2020

Vzhľadom na danú situáciu (zákaz zhromažďovania sa) sa predlžuje úhrada  členských príspevkov na rok 2020 vo výške podľa stavu členskej základne daných oblastných výborov SZCH do 30. 4. 2020.

Sekretariát SZCH