Fakturačné údaje

Slovenský zväz chovateľov,

zapísaný na Ministerstve vnútra v registrácii záujmových združení pod číslom VVS/1-909/90-61-8

Sídlo: Krížna 44, 824 76 Bratislava

IČO: 00178322

DIČ: 2020864582

Bankové spojenie: ČSOB, Bratislava

Číslo účtu: 4011562170/7500

IBAN:

SK94 7500 0000 0040 1156 2170 ,

BIC:

CEKOSKBX

štatutárni zástupcovia:

predseda RR SZCH  Ing. Štefan Henžel predseda

tajomníčka RR SZCH – Mgr. Gabriela Babjaková