Klub chovateľov piešťanských obrov

Vznik a vývoj holuba Piešťanský obor a činnosť klubu chovateľov Piešťanských obrov

K národnému kultúrnemu bohatstvu patria tiež plemená zvierat vyšľachtené v danej krajine. Takéto dedičstvo je potrebné chrániť a ďalej sústavne propagovať, zveľaďovať a získavať nových chovateľov – pokračovateľov tejto činnosti.
Západoslovenský región sa môže pochváliť, že okrem Komárňanského kotrmeliaka a Slovenského hrvoliaka je i kolískou pomerne mladého národného plemena holubov – Piešťanského obra. Šľachtiteľom uvedeného plemena bol profesor Andrej Boďa, pedagóg Piešťanského gymnázia, ktorého zámerom bolo vyšľachtiť plemeno holuba s mäsitosťou a hmotnosťou rovnajúcou sa najťažším plemenám, ale pohyblivejšie a živšie s plodnosťou menších úžitkových plemien. Ako východiskové plemená na šľachtenie použil Mondénna a Rimana, ale aj iné plemená najmä Kinga, Texana, Maďarského obra, Moravského pštrosa, Gigant homéra, ako aj niektoré hrvoliaky najmä Hanáckeho a Staronemeckého. Po desaťročnom úsilí (1970-1980) vyšľachtil plemeno, ktoré sústredilo spomínané vlastnosti východiskových plemien, ako aj splnilo pôvodný chovateľský zámer. Následne sa sedem rokov stabilizoval požadovaný typ a kresba v súčinnosti s ďalšími chovateľmi.
Za samostatné národné plemeno bol Piešťanský obor komisiou pre chov holubov uznaný dňa 18. novembra 1987. Prvý štandard piešťanského obra spracoval vtedajší predseda ÚOHK pán Milan Šimovec podľa návrhu prof. Ferianca a Boďu. Tento štandard bol publikovaný v decembri 1988, kde bola podrobnejšie definovaná hmotnosť, dĺžka tela a bol uznaný jediný farebný ráz a to čiernofŕkaný.
Prof. RNDr. Oskár Ferianec, významný slovenský holubiar charakterizoval Piešťanského obra ako mimoriadne ušľachtilého mäsitého veľkého holuba, ktorý má zachovanú ľahkosť a eleganciu telesnej stavby, schopnosť letu a veľmi dobré rozmnožovanie. Je krotký pokojný a k chovateľom prítulný. Je kratší ako Rímsky holub, ale v prsiach značne širší a hlbší, čo je predpokladom dobrej mäsovej úžitkovosti i dosiahnutia limitovanej hmotnosti. Piešťanský obor od svojho uznania zaznamenal určitý pozitívny vývoj hlavne v type, avšak neodrazilo sa to na národných výstavách. Neznamenalo to, že by nebol chovaný, dá sa povedať, že nedošlo k riadenej koordinácii a jeho pozitívnemu usmerňovaniu. Okrem toho vtedy definovaný štandard bol striktný z hľadiska farby ručných letiek a kormidlových pier, ktoré museli byť čierne, inak boli pri výstavách jedince vyradené. To niekedy odrádzalo chovareľov a svoje odchovy radšej nevystavovali, aj ked v iných parametroch boli zodpovedajúce štandardu. Rovnako aj chovy piešťanských obrov neboli dostatočne početné,tak  aby mohli byť vyselektované jedince zodpovedajúce v plnej miere štandardu. V rokoch 1995 – 2005 došlo k útlmu Piešťanského obra.
Kedˇ sa pozrieme na Piešťanského obra je jasné, že patrí k náročnejším plemenám z hľadiska postavy, postoja a hmotnosti, čo je odrazom genetického pôvodu, spôsobu plemenitby ako aj výživy, ktorá patrí k najdôležitejším atribútom pri jeho chove. Kresbu Piešťanského obra je veľmi obtiažne geneticky zafixovať, pretože ide o heteroxygodný prejav. Chov vyžaduje hlavne nekompromisnú selekciu a šťastnú ruku tak, ako u väčšiny fŕkaných a strakatých plemien. Túto skutočnosť by si chovatelia piešťanských obrov mali uvedomiť.
V tomto období je najrozšírenejší chov piešťankých obrov vo farebných rázoch čierny fŕkaný, čierny tiger a čierny jednofarebný. Fŕkané a tigre sa vyskytujú v tmavom a svetlom ráze. Šľachtí sa červenofrkaný, červený tiger i modrý čiernopásavý. Ostatné farebné a kresbové rázy uvedené v štandarde sa vyskytujú ojedinele a nevenuje sa im väčšia pozornosť.
Chovatelia holubov, ktorí majú záujem o zveľadovanie a zušľachťovanie svojich chovov sa združujú v chovateľských kluboch. Myšlienkou založenia klubu chovateľov piešťanskýc obrov sa chovatelia zaoberali už dávnejšie, avšak realizácia sa neuskutočnila, nakoľko nebol dostatok funkcionárov ochotných prejsť od rečí ku činom. Rok 2004 bol prelomový, keď sa zišlo zopár nadšencov, ktorí boli ochotní hovoriť s chovateľmi o založení samostatného klubu. Prípravný výbor v zložení: p. Andrášik, Barlík, Házy, Labuda, Mgr. Lipovský, Ing. Šušlík pripravil a zabezpečil zvolanie zakladajúcej schôdze.  Táto sa uskutočnila dňa 27.2.2005 v kultúrnom dome v Nitre – Dolné Krškany, kde bol za účasti 21 chovateľov založený Klub chovateľov piešťanských obrov (KCHPO) so sídlom v Nitre s celoštátnou pôsobnosťou. Pre riadenie tohto klubu boli zvolení: predseda – Marián Andrášik, podpredseda a poradca chovu – Ing. Štefan Šušlík, tajomník – Ján Házy, pokladník – Mgr. Alexander Lipovský, člen výboru – Dušan Barlík, kontrolór – MUDr. Michal Straka CSc.
Klub má od svojho založenia ujasnenú predstavu o svojej práci. V prvom roku svojej existencie sa zameral na spracovanie a vydanie základných smerníc pre riadiacu činnosť klubu: Štatút KCHPO, smernice pre podchytenie a sledovanie piešřanského obra, hlavné cieľe klubu na najbližšie obdobie (5 rokov), zásady pre udeľovanie cien na klubových špeciálnych výstavách a ďalšie.
V roku 2005 usporiadal I. Špeciálnu výstavu klubu v Piešřanoch, ktorá mala veěmi dobrý ohlas u návštevníkov, mnohí prof. Boďu osobne poznali a zaujímali sa o stav a úroveň Piešťanského obra.
Na výstavu bolo prihlásených 44 ks ale dodaných len 36 ks od ôsmich členov klubu. Za úspech možno považovať, že od uznania Piešřanského obra v roku 1987 za samostatné plemeno sme sa na konkrétnej výstave s takýmto počtom Piešřanských obrov nestretli.
V roku 2006 sa klub zameral viac na odbornú činnosť a odstránenie rozporov s dovtedy platným štandardom a skutočným stavom. Rozdiel bol medzi definíciou štandardu fŕkanosti a skutočnými požiadavkami na kresbu tigra.
Po dlhších konzultáciách KCHPO a ÚOHK došlo dňa 16.12.2006 k schváleniu nového štandardu Piešťanského obra, v ktorom bola upresnená hmotnosť a rozšírenie o ďalšie farebné a kresbové rázy. Schválený štandard je pre KCHPO a jeho členov ďalším prínosom pre skvalitnenie šľachtiteľskej práce, čo prispeje k výraznejšiemu zviditeľneniu a napredovaniu národného plemena Piešťanský obor. KCHPO usporiadal v roku 2006 II. Špeciálnu výstavu Po v Trnave, kde bolo vystavených 18 ks Piešťanských obrov od piatich členov. Holuby boli posúdené podľa návrhu nového štandardu ako trieda AOC, to znamená plnofarebné, tigre a fŕkané. Táto skutočnosť sa klade prejavila i v počte prihlásených Piešťanských obrov na X. celoštátnu výstavu zvierat v Nitre. Celkom bolo prihlásených  31 zvierat od siedmich členov klubu.
V priebehu roka 2007 sa KCHPO orientoval na odbornú činnosť hlavne v oblasti ujasnenia štandardu medzi členskou základňou. Z uvedeného dôvodu bola vypracovaná účelová publikácia PO. Štandard PO bol tiež prezentovaný medzi posudzovateľmi najmä pri príležitosti konania I. celoslovenskej výstavy výletkov v Košiciach v septembri 2007. V rámci XI. celoštátnej výstavy zvierat, ktorá sa konala v Nitre  v dňoch 30.11. – 2.12.2007 bola KCHPO zorganizovaná III. Špeciálna výstava KCHPO. Uvedenú výstavu oboslalo 10 členov 39 ks holubov, čo je doposiaľ najväčší počet zúčastnených členov KCHPO na celoštátnej výstave a v porovnaní s rokom 2006 o troch vystavovateľov a 16 ks holubov viac.

Piešťanské obry na XI. Celoštátnej výstave zvierat v Nitre a III. špeciálnej výstave KCHPO.

Výstava mala veľmi dobrú úroveň i zásluhou piešťanských obrov. Možno konštatovať, že kvalita vystavovaných piešťanských obrov sa pomaly zlepšuje, čo potvrdzovali i vyjadrenia návštevníkov a posudzovatelia holubov.
Piešťanské obry vystavovali len členovia klubu. Potešiteľné je, že expozícia  piešťanských obrov bola rozšírená o doteraz neprezentovanú farebnú varietu jednofarebnú bielu. Uvedená ukážka od chovateľa priateľa Blaňára bola typovo i hmotnostne na veľmi dobrej úrovni.
Vystavené boli nasledovné farebné a kresbové rázy:
Jednofarebné – biele 2ks, čierne 1 ks,
Čierne tigre 24 ks,
Čierne fŕkané 11 ks,
Modré fŕkané 1 ks.
Pri preberaní boli všetky piešťanské obry prevažované trojčlennou komisiou a zistená hmotnosť bola akceptovaná posudzovateľom. Hmotnosť bola vyznačená na oceňovanom lístku v pozícii 20 – kondícia – starostlivosť.
Predpísanú hmotnosť splnilo                   24 ks, 61,6%
Požadovanú hmotnosť splnilo        6 ks, 15,4%
Nesplnilo hmotnosť                                          9 ks, 23,0%
Podrobnejší prehľad hmotnosti a parametrov jednotlivých piešťanských obrov je uvedený nižšie v prehľadovej tabuľke. Možno povedať, že oproti predchádzajúcemu roku je to skvalitnenie hmotnosti. Vyskytli sa i jedince s hmotnosťou nad 1.000 g.
Posudzovanie vykonal posudzovateľ priateľ Kukučka,  ktorý sa tejto úlohy ujal veľmi dobre. Hodnotenie bolo nasledovné:
4×95 bodov, 14×94 bodov, 6×93 bodov, 3×92 bodov, 1×90 bodov, 2×89 bodov, 9x vyradené.
Podľa počtu vystavených piešťanských obrov a bodového hodnotenia udelil:
1x Šampión kl. č.3451 čierny tiger, 95b., vyst. pr. Smatana,
3x Čestná cena kl.č.3418 čierny tiger,95b. vyst.pr. Andrášik,
kl.č.3441 čierny tiger,95b.,vyst.pr.Ing. Schmidt,
kl.č.3443 čierny fŕkaný,95b.vyst.pr. Ing. Šušlík,
Titul Majster Slovenska získal za svoju kolekciu čiernych tigrov v klietkach č.3418-3421 s počtom 376 bodov pr. Andrášik.
Okrem uvedených ocenení boli na členskej schôdzi KCHPO, ktorá sa konala dňa 1.12.2007 v areáli výstaviska  za účasti podpredsedu ÚOHK Ing. Demetera a 13 členov KCHPO (65%) na základe rozhodnutia trojčlennej komisie udelené nasledovné klubové ceny:
v      víťaz klubu – Memoriál prof. A. Boďu získal pr. Ing. Ján Schmidt za 0.1 čierny tiger, 95 bodov č. klietky 3441,
v      šampión klubu – získal pr. Ing. Štefan Šušlík za 1.0 čierny fŕkaný, 95 bodov č. klietky 3443,
v      čestná cena klubu jednotlivca – získal pr. Jozef Blaňár za 0.1 jednofarebná biela, 94 bodov č. klietky 3417,
v      čestná cena klubu jednotlivca – získal pr. Ing. Ján Schmidt za 0.1 jednofarebná čierna, 94 bodov č. klietky 3454,
v      výletok roka v kresbe – získal pr. Ing. Štefan Šušlík za 0.1 čiernu fŕkanú, 94 bodov č. klietky 3444,
v      najťažší výletok roka  – získal pr. Ing. Štefan Šušlík za 1.0 čierny tiger, 94 bodov č. klietky 3427.
Na päť kolekcií nemohla byť udelená klubová cena, nakoľko nespĺňali klubové zásady (neboli všetky z vlastného odchovu, alebo neboli správne zložené (tiger + fŕkaný).