Oblastné výbory

Oblastný výbor je výkonným orgánom zväzu chovateľov pre príslušnú oblasť. Zabezpečuje a riadi činnosť medzi dvomi aktívmi v zmysle uznesení oblastnej konferencie (aktívu), vyšších orgánov zväzu a vlastného plánu práce. Za svoju činnosť zodpovedá oblastnej konferencii (aktívu).

Oblastný výbor volí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu, tajomníka, ekonóma prípadne ďalších členov výboru podľa potreby.

Oblastný výbor sa schádza sa minimálne 4 krát za rok a rokuje podľa schváleného plánu práce a podľa potreby. Oblastný výbor je potrebné zvolať, ak o to požiada:

 • nadpolovičná väčšina členov oblastného výboru,
 • minimálne polovica základných organizácií v jeho pôsobnosti,
 • republiková rada zväzu.

V mimoriadne neodkladných veciach patriacich do pôsobnosti oblastného výboru môže v jeho mene rokovať a rozhodnúť predseda a tajomník oblastného výboru. Ich rozhodnutie však musí byť dodatočne schválené oblastným výborom.

Zasadnutia oblastného výboru zvoláva predseda a tajomník.

Oblastný výbor:

 • pripravuje a zvoláva oblastnú konferenciu,
 • pripravuje a zvoláva aktív zástupcov základných organizácií,
 • usmerňuje činnosť základných organizácií,
 • vypracováva plnenie rozpočtu za posledné obdobie a pripravuje plán práce a rozpočet pre nasledujúce obdobie,
 • rozhoduje o sťažnostiach členov proti rozhodnutiam základnej organizácie,
 • plní uznesenia vyšších orgánov zväzu, oblastnej konferencie, aktívu zástupcov základných organizácií a podáva o nich správu zväzu, písomne alebo médiom na prenos dát,
 • môže zriadiť oblastné odborné komisie, ktoré sú riadené po odbornej stránke ústrednými odbornými komisiami a vlastným plánom práce,
 • vedie evidenciu členov  základnej organizácie, ako aj počty chovateľov, podľa jednotlivých odborností, eviduje plemená a druhy zvierat, a predkladá ročné hlásenie sekretariátu zväzu,
 • zabezpečuje plemenársku evidenciu a registráciu na úrovni oblasti,
 • odvádza členské príspevky sekretariátuzväzu v stanovenej čiastke a termíne.