Oznam o uvedení do činnosti novej web. stránky SZCH

Oznamujeme našej členskej základni SZCH, že v súlade s bodom č. 7
Koncepcie rozvoja SZCH na roky 2018 – 2020, ktorá bola prednesená na XII.
Zjazde SZCH dňa 28. apríla 2018 vo Vrútkach, postupne od 15. 6. 2019
uvádzame do činnosti našu novú web. stránku, pričom zatiaľ súbežne bude
pokračovať aj pôvodná.

 Nová stránka je: szchdz.sk

Odkaz na st.stránku