Ústredná odborná komisia

ÚOK pre chov exotického vtáctva

predseda

Miroslav Kozej, Kozmonautov 13, 036 01 Martin

 

podpredseda zboru posudzovateľov

Boris Chudada, Bazovského 19, 921 01 Piešťany

 

zastupujúci podpredseda

Ľuboš Pavlech, 916 37 Kálnica 73

 

tajomník

Ing. arch. Vladimír Falat, Športová 33, 971 01 Prievidza

 

členovia

Ján Konkoľ, Sibírska 2, 017 10 Michalovce

Karol Klein, 916 27 Častkovce 371

Jozef Krištan, 094 35 Soľ 337

 

Kontakt:

Slovenský zväz chovateľov

Krížna 44, 824 76  Bratislava

Jana Zboniaková

mob.: 0910 392 555

e-mail: sekretariat@szch.sk