Uznesenia zo zasadnutia RR SZCH – 10. 9. 2022

Uznesenia zo zasadnutia RR SZCH, ktoré sa uskutočnilo vo Vrútkach  dňa 10. 9. 2022

 

Uzn. č. 48/2022: RR SZCH schvaľuje program zasadnutia RR SZCH podľa predloženého návrhu a presunutí bodu 9. – Voľba revíznej komisie pred bod 4.

Uzn. č. 49/2022: RR SZCH  schvaľuje zloženie mandátovej komisie:

predseda: p. J. Nagy, členovia: p. M. Sládek,  p. J. Kováč

Prítomných bolo 28 členov zo 44 členov  RR SZCH

Uzn. č. 50/2022: vo veci schválenie náhradníka OV za Banskú Bystricu schválila Ing. Jána Perončíka

Uzn. č. 51/2022: RR SZCH schválilo zloženie návrhovej komisie:

predseda: p. J. Majerský, členovia: p. L. Salva, p. P Majtán

Uzn. č. 52/2022: RR SZCH schvaľuje za overovateľov zápisnice podľa predloženého návrhu: Ing. M. Macko, p. R. Malcher

Uzn. č. 53/2022: voľba revíznej komisie

RR SZCH volí do revíznej komisie: predseda p. M. Lenárth, členovia: Mgr. P. Hitka, p. D. Rada

Uzn. č. 54/2022: schvaľuje účtovnú závierku za rok 2021 podľa predloženého materiálu

Za: 25                           zdržali sa: 3

Uzn. č. 55/2022:  schválenie rozpočtu na rok 2023

Predložený rozpočet bol schválený: za 23, proti 1, zdržali sa 4

Uzn. č. 56/2022: vyúčtovanie XIII. Zjazdu

RR SZCH berie na vedomie správu o vyúčtovaní XIII. Zjazdu SZCH Mgr. G. Babjakovou

Uzn. č. 57/2022:   informácia o XXV. CVZ Nitra 2022

RR SZCH berie na vedomie správu o XXV. CVZ 2022 prednesenú predsedom SZCH Ing. Št. Henželom

Uzn. č. 58/2022: RR SZCH schválila všetky návrhy na vyznamenania podľa predloženia OV SZCH Senica