Základné dokumenty pre chov


Chov športových králikov


Chovateľská stanica

Králiky chované výhradne pre športové aktivity, tzv. športové králiky je možné odchovávať len v chovateľských staniciach ktoré boli schválené registrátorom (p. D. Barlík). Jedná sa o výkonnostnú plemenitbu, kedy nejde o registrované jedince rovnakého plemena a zachovanie čistokrvnosti ale plemenárska práca je vedená za účelom výkonnosti králika v králičom hope. Takéto králiky majú rodokmene športových králikov. Bez takéhoto rodokmeňa je narodené mláďa krížencom.

Postup pri registrácii chovateľskej stanice:

 1. Registrácia chovateľskej stanice (ďalej CHS) je bezplatná.
 2. Registrovať CHS si môže len člen SZCH.
 3. Na registráciu je potrebné vyplniť túto žiadosť: a zaslať ju registrátorovi: barlik@casopischovatel.sk
 4. V deň registrácie CHS je chovateľovi udelený trojmiestny číselný registračný kód, ktorý CHS povinne uvádza na vyhotovovaných rodokmeňoch a tetuje sa králikom do pravého ucha.

Povinnosti chovateľskej stanice:

 1. Chovateľ je povinný dodržiavať chovateľský poriadok, zabezpečiť v svojom chove pre králiky životnú pohodu, poskytovať králikom dostatočnú odbornú veterinárnu starostlivosť
 2. Je zakázané krížiť geneticky poškodené králiky, chovateľ musí umožniť takýmto králikom dôstojne dožiť v CHS, v prípade predaja je povinný v rodokmeni uviesť popis chyby králika
 3. Zamedziť a nepripustiť v chove príbuzenské párenie
 4. Zabezpečiť samici pokoj a dostatok času na zotavenie pred ďalším pripustením, resp. vrátením na pretekársku dráhu (min. 3 mesiace po pôrode), s maximálnym počtom troch vrhov v jeden kalendárny rok
 5. Viesť vo svojej CHS vlastnú evidenciu, viesť prehľad o všetkých odchovaných králičatách a o ich predaji
 6. Vystupovať vždy v rámci mravných zvyklostí, pričom je nutné sa riadiť a rešpektovať zákony SR a EU a to nielen v oblasti chovu, svojím správaním sa na verejnosti dbať o dobré meno a povesť ostatných registrovaných CHS

 


Chov športových králikov

Odchovávať športové králiky je možné len po rodičoch, ktorí sú zaregistrovaní v SPKŠK – slovenská plemenná kniha športových králikov. Zažiadať o registráciu do PK môže len člen SZCH. Majiteľ/chovateľ, ktorý prejaví záujem o zaradenie do PK pošle svoju žiadosť registrátorovi: barlik@casopischovatel.sk V tejto žiadosti vyplní všetky informácie o danom zvierati.

Aby mohol byť králik zaregistrovaný do PK musí splniť aspoň jednu z nasledovných podmienok:

 1. Jedná sa o potomstvo čistokrvných plemien králikov = králik má rodokmeň čistokrvného králika daného plemena (napr. zdrobnený kastorex, kalifornský králik,…)
 2. Jedná sa o športového králika = potomstvo po elitných rodičoch (odchované potomstvo alebo športový králik dovezený zo zahraničia, ktorý musí mať vydaný platný rodokmeň)
 3. Jedná sa o akéhokoľvek králika, ktorý na pretekoch získal titul Elitný. Takýto králik musí byť označený mikročipom a číslo mikročipu musí byť uvedené v žiadosti o zápis do PK. Ak králik označený mikročipom nie je, registrátor udelí králikovi tetovacie značky, ktoré je majiteľ povinný dať králikovi vytetovať.

Podmienky získania titulu Elitný, a teda podmienky pre registráciu do PK. Výkony musia byť dosiahnuté na pretekoch organizovaných SZCH

 1. Králik preskočí v skoku do výšky minimálne 60 cm
 2. Králik skočí v skoku do diaľky minimálne 140 cm
 3. Králik štartoval v elitnej triede rovinnej dráhy alebo parkúru.

Registrovať je možné len odchovy po rodičoch, ktorí sú riadne registrovaní a označení a aspoň jeden z nich získal titul Elitný. V deň pripúšťania rodičov je chovateľ povinný vyplniť pripúšťacie potvrdenie. Toto potvrdenie takisto zašle registrátorovi: barlik@casopischovatel.sk

Po rozpoznaní pohlaví mláďat vyplní chovateľ Prihlášku na zápis králičat do PK a túto žiadosť zašle registrátorovi. Túto žiadosť je nutné zaslať najpozdejšie do doby, kedy mláďatá dosiahnu tri mesiace. Na základe tejto žiadosti budú králičatám vystavené rodokmene a pridelené tetovacie značky. Rodokmeň nadobúda platnosť vtedy, kedy budú králičatám vytetované registračné značky. Namiesto tetovacích značiek je akceptovateľný aj mikročip. Skutočnosť, že sa chovateľ rozhodne mláďatá čipovať namiesto tetovania oznámi vopred registrátorovi.


Žiadosti:

Žiadosť o registráciu králika do plemennej knihy: Zaradenie do plemennej knihy

Žiadosť o registráciu chovateľskej stanice športových králikov: Žiadosť o registráciu chovateľskej stanice

Pripúšťacie potvrdenie: Pripúšťacie potvrdenie

Zápis králičat do plemennej knihy: Prihláška na zápis králičat do plemennej knihy

Rodokmeň: Rodokmeň predná stranaRodokmeň vnútro

Všetky žiadosti spojené s chovom a dotazy smerujte na p. Dušana Barlíka: barlik@casopischovatel.sk


Zoznam chovateľských staníc športových králikov:

Zoznam chovateľských staníc športových králikov
Kód Názov CHS Majiteľ CHS Kontakt Web
001S No Limits Viktória Saloušeková
002S Talenty pod Tatrami Anna Kičáková
003S Victoria’s dream Viktória Koprdová 0940 284 149
004S Hogwarts Terézia Bahorová
005S West Karolína Dunajčíková https://chs-west.webnode.sk/
006S Fluffy Warriors Simona Krupčíková https://fluffywarriors.weebly.com/
007S Fast Fire Shot Nina Bilošová
008S z Kežmarku Karin Melušová
009S Secret Legends Ema Krajčiová
010S Altair Júlia Chvojková https://bunniesfromaltair.weebly.com/
011S Fast Jumper Michaela Mišutová
012S Light Star Kristína a Sofia Dorinové https://kralici-hop-gerlachov.webnode.sk/

Plemenná kniha:

Zoznam králikov registrovaných v plemennej knihe šprotových králikov
Číslo Meno králika Majiteľ Výkon Ľ. U. P. U. mikročip
001 Max Lovely Bunny Karolína Dunajčíková SD – 150 cm 001 005S
002 Nash Smart Bunny Simona Krupčíková SD – 160 cm, SV – 65 cm 941000023287734
003 Ch Olaf Terézia Bahorová SV – 85 cm 003 004S
004 Darie Dark Night Terézia Bahorová SD – 220 cm 7-6-3 555C
005 Bella Fire Rocket Viktória Koprdová SD – 200 cm 005 004S
006 Aurum Cruciatus from Hogwarts Terézia Bahorová športové mláďa 006 004S
007 Aresta Incantantem from Hogwarts Viktória Saloušeková športové mláďa 007 004S
008 Avis from Hogwarts Nikola Záhorská športové mláďa 008 004S
009 Avada Kedavra from Hogwarts Terézia Bahorová športové mláďa 009 004S
010 Miky Mottled Karolína Dunajčíková SD – 180 cm 010 005S
011 God of Sun Dark Night Karolína Dunajčíková SV – 65 cm 4-7-14 555C
012 Rebelka Fire Rocket Nina Bilošová SD – 160 cm 900085000719761
013 Wetty Nina Bilošová SV – 70 cm 900182001278409
014 Nio Karin Melušová SD – 200 cm 014 008S
015 Akim Fast Fire Shot Vanessa Kižňanská športové mláďa 015 007S
016 Anirel Fast Fire Shot  Sofia Fajnová športové mláďa 016 007S
017 Anthony Fast Fire Shot Nina Bilošová športové mláďa 017 007S
018 Apple Fast Fire Shot športové mláďa 018 007S
019 Asamael Fast Fire Shot športové mláďa 019 007S
020 Feško Ema Krajčiová SV – 65 cm 020 009S
021 Jumper King Karin Melušová SV – 75 cm, SD – 190 cm 021 008S
022 Bobuľka Karin Melušová SD – 180 cm 022 008S
023 Sweety Queen Karin Melušová SD – 160 cm 023 008S
024 Bernie from Altair Júlia Chvojková SV – 65 cm 900164000268884
025 Monty Kristína Dorinová SV – 65 cm 025 012S
026 Exi Kristína Dorinová SV – 80 cm, SD – 180 cm 026 012S
027 Snowman Kristína Dorinová SV – 60 cm S0-8 37
028 Fini Kristína Dorinová SV – 65 cm 028 012S
029 Zoe Light Star Sofia Dorinová SV – 75 cm 029 012S