Základné dokumenty pre preteky


Základné informácie pre pretekárov


Králičí hop

Králičí hop je disciplína, v ktorej súťaží dvojica tvorená majiteľom a jeho králikom. Králik je vedený na postroji a vôdzke. Prekonáva prekážky v presne danom poradí. Na regulérny priebeh celej súťaže dozerá rozhodca.


Súťaže

Preteká sa v štyroch disciplínach – rovinná dráha, parkúr, skok vysoký a skok ďaleký. Samozrejme, králik sa nemusí účasniť všetkých disciplín! Rovinná dráha je podľa obtiažnosti rozdelená na ľahkú, strednú, ťažkú a elitnú. Existuje aj trieda veteránov – králikov starších ako štyri roky resp. králikov po úraze.
 1. Rovinná dráha – skladá sa minimálne z desiatich prekážok postavených v rade za sebou.
 2. Parkúr sa skladá z minimálne desiatich prekážok postavených rôzne v priestore. Prekážky sú očíslované podľa poradia, v ktorom ich má králik prekonať. Pred začiatkom disciplíny majú pretekári čas si prejsť trasu.
 3. Skok vysoký – jedna prekážka, ktorá sa v každom kole zvyšuje o 5 centimetrov. Králik má tri pokusy na úspešné zdolanie každej výšky. Ak králik zhodí, do ďalšieho kola nepostupuje.
 4. Skok ďaleký – Jedna prekážka, ktorá sa v každom kole predlžuje o 20 (prípadne 10) centimetrov. Králik má tri pokusy na úspešné prekonanie každej vzdialenosti. Pokiaľ králik zhodí, do ďalšieho kola nepostupuje.

Pokyny pre pretekára

 1. Minimálny vek pretekára na súťaži je sedem rokov. Mladšiu osobu nie je možné na oficiálne preteky podľa Súťažného poriadku pripustiť. Kto niekedy s králikom skúsil skákať iste vie, že to nie je až tak ľahká záležitosť. Je to krásna zábava ale v žiadnom prípade nie je vhodná pre malé deti.
 2. Každý pretekár je povinný si podrobne preštudovať a akceprovať SÚŤAŽNÝ PORIADOK KRÁLIČIEHO HOPU SZCH.
 3. Dôležitým rozhodnutím pretekára je, či sa stane aj členom Slovenského zväzu chovateľov (ďalej SZCH). Nečlen SZCH totiž smie pretekať len v ľahkej triede rovinnej dráhy a parkúru. V prípade, že sa chcete stať členom niektorej zo Základných organizácií SZCH kontaktujte niektorú zodpovednú osobu z nasledovných:
  1. ZO SZCH Martin králičí hop, p. Erika Melušová: https://www.facebook.com/ZO-SZCH-Martin-Kr%C3%A1li%C4%8Di-hop-556348411410198/
  2. ZO SZCH Bratislava králičí hop, p. Jozef Beňuška: kralici.hop.bratislava@gmail.com
  3. ZO SZCH Nitra exoty a králičí hop, p. Dušan Barlík: barlik@casopischovatel.sk
  4. ZO SZCH Skýcov, p. Blažena Pavkovová /chýba kontakt/

Výhodou členstva v týchto ZO je, že sa priamo angažujú v organizácií pretekov a stretnete sa tam s ďalšími nadšencami tohto športu. Skúsenejší Vám radi predajú svoje znalosti a pomôžu Vám so správnym tréningom.


Príprava králika na preteky

 1. Králika nie je možné vziať na preteky bez predchádzajúceho, aspoň dvojmesačného primeraného tréningu. Ak králik nie je poriadne pripravený, preteky preňho môžu byť veľmi stresujúce s negatívnym dopadom. Tomuto sa, samozrejme, chceme všetci vyhnúť. Rozhodnutie, kedy je králik na preteky dostatočne pripravený, je však iba na Vás, pretože neexistujú žiadne oficiálne obmedzenia.
 2. Králik musí byť v dobe štartu na všetkých pretekoch v dobrom stave, či už zdravotnom alebo výživovom. Po príchode na súťaž musí každý králik prejsť veterinárnou príjemkou. Na štart nesmú byť a ani nebudú pripustené choré zvieratá. Nie je možné štartovať s gravidnými a kojacimi samicami!
 3. Minimálny vek, ktorý musí králik dosiahnuť aby mohol štartovať v rovinnej dráhe a parkúre je päť mesiacov, v skoku do diaľky a v skoku do výšky desať mesiacov. Pokiaľ vek králika presne nepoznáte (napríklad máte kríženca, o ktorom nikto nevie, kedy sa narodil) o možnosti pripustiť ho po prvýkrát na štart rozhodne priamo na pretekoch rozhodca.
 4. Králik nemusí byť kvôli pretekom nijako nezameniteľne označený (nemusí mať ani mikročip, ani tetovanie). Mikročip alebo tetovanie sú potrebné jedine v prípade, že králik získa titul Elitný a budete ho chcieť zaregistrovať do Plemennej knihy králičieho hopu a odchovávať športové mláďatá. Viac informácii nájdete: http://szch.sk/zakladne-dokumenty-pre-chov/
 5. Králik musí mať vystavený očkovací preukaz alebo potvrdenie veterinárneho lekára o očkovaní celého chovu. Ideálne je ale mať pre každého králika individuálne očkovací preukaz aby nedošlo k nedorozumeniam. Prvé očkovanie musí mať králik absolvované najmenej tri týždne pred pretekmi a následne musí byť pravidelne očkovaný proti týmto nákazám: králičí mor a myxomatóza podľa schémy danej vakcíny (každých 6 mesiacov alebo 1 rok). Očkovanie prosím nepodceňovať, pretože v prípade nezrovnalostí nebudete pripustení k štartu.
 6. Povinná výbava králika na pretekoch je postroj s vôdzkou. Typ postroja nie je nikde stanovený, je ale nutné, aby králikovi dobre sedel. Nesmie byť príliš utiahnutý (aby ho netlačil a neobmedzoval pri pohybe), ani príliš voľný (aby sa z neho nevyvliekol, nezachytila sa mu packa a pod). Dĺžka vôdzky ale musí byť minimálne 2 metre a je možné použiť akúkoľvek vôdzku s malou karabínkou.

Pretekajúca dvojica

 1. Pretekajúcu dvojicu tvorí človek (pretekár) a jeho králik. Na jedných pretekoch smie králik štartovať len v jednej pretekárskej dvojici. Naopak pretekár môže štartovať pokojne aj s desiatimi králikmi na jedných pretekoch.
 2. Každý pretekár musí mať registrované všetky svoje králiky, s ktorými preteká v databáze slovenských králikov (ďalej len databáza). Registráciu je možné učiniť e-mailom na rozhodkyne.kralicihop@gmail.com, prípadne priamo rozhodkyni Júlii Chvojkovej. Každý pretekár si zodpovedá za správnosť údajov v databáze.
 3. Každá pretekajúca dvojica musí mať Výkonnostný preukaz, ktorý vždy odovzdá pri začiatku pretekov počas príjemky. Do tohto preukazu sa zapisujú výsledky pretekov – poradie v danej disciplíne a pridelené postupové body. O výkonnostný preukaz si zažiadate pred prvými pretekmi: Žiadosť o výkonnostný preukaz. Vyplnenú žiadosť zašlete spolu s prihláškou na preteky a usporiadateľ Vám preukaz vydá na daných pretekoch. V prípade, že Váš králik nemá registračné značky, musíte pri obdržaní preukazu na prednú stranu nalepiť jeho fotografiu. V prípade, že daný králik zmení majiteľa, výkonnostný preukaz ostáva králikovi a s novým majiteľom pokračuje v rovnakých výkonnostných triedach v tom istom výkonnostnom preukaze.
 4. V rovinnej dráhe a parkúre musí každý králik začať pretekať v ľahkej triede. Podmienka pre prestup do vyšších výkonnostných tried je získať minimálne 3 a maximálne 20 bodov. V momente keď králik získal v danej triede 20 bodov už musí prestúpiť do vyššej triedy. Rovnaká podmienka platí pri prestupe vo všetkých výkonnostných triedach. Prestúpenie do inej výkonnostnej kategórie si dvojica zahlasuje, aby nevznikali komplikácie a nedorozumenia. Kvôli akýmkoľvek nejasnostiam pri prestupovaní do vyšších tried neváhajte kontaktovať rozhodkyne na adrese: rozhodkyne.kralicihop@gmail.com. V prípade, že daný pretekár napr. ochorie a chce ísť v jedny preteky s králikom iná osoba, oznámi túto skutočnosť vopred na e-mail rozhodkyne.kralicihop@gmail.com. V inom prípade nebude štart povolený. V tomto prípade nie je nutné nič zaznačovať do výkonnostného preukazu, je potrebné to len nahlásiť do centrálnej databázy!
 5. V prípade, že by sa králikovi vo vyššej triede nedarilo, do nižšej výkonnostnej triedy prestúpiť nemôžete. Pokiaľ by sa ale králikovi nedarilo zo zdravotných dôvodov alebo by boli králikovi viac ako štyri roky, je možné s králikom prestúpiť do triedy Veteránov. Prestup zo zdravotných dôvodov musí byť na základe potvrdenia veterinárneho lekára. Králik, ktorý prestúpi do triedy veteránov na základe zdravotných príčin, sa už nemôže zúčastňovať skoku do výšky a do diaľky. Prestúpiť do veteránskej triedy môžete na základe schválenej žiadosti. Žiadosti opäť posielajte na e-mail: rozhodkyne.kralicihop@gmail.com. Žiadosť o prestup: Žiadosť – veteráni

Databáza králikov

V databáze králikov je registrovaný každý aktívne pretekajúci králik na Slovensku. Bez tejto registrácie, nemôže daný králik pretekať. Správcam databáze je zbor rozhodcov. Každý pretekár si nesie zodpovednosť za údaje uvedené pri svojich králikoch a akúkoľvek nezrovnalosť je povinný ihneď oznámiť na email: rozhodkyne.kralicihop@gmail.com alebo priamo rozhodkyni Júlii Chvojkovej, ktorá za databázu zodpovedá. Nové králiky a akékoľvek zmeny – niele zmenu majiteľstva, ale aj prestup do inej triedy nahlasujte na rozhodkyne.kralicihop@gmail.com.

Kliknutím na obrázok sa Vám otvorí databáza:


Pokiaľ ste si všetko pripravili môžete sa pretekov zúčastniť.

Kalendár pretekov na Slovensku nájdete tu: http://szch.sk/kalendar-pretekov/

Propozície a prihlášky na preteky nájdete tu: http://szch.sk/propozicie-a-prihlasky-na-preteky/

Nezabudnite spolu s prihláškou na Vaše prvé preteky zaslať aj žiadosť o výkonnostný preukaz, ktorú nájdete vyššie v tomto článku! Bez výkonnostného preukazu sa nemôžete pretekov zúčastniť.

 

Spísali: Bc. Simona Krupčíková, Erika Melušová a Júlia Chvojková, rozhodkyne králičieho hopu SZCH