Základné organizácie

Základná organizácia združuje chovateľov geneticky definovaných druhov zvierat podľa:

  1. všeobecného zamerania na chov viacerých druhov zvierat,
  2. špeciálneho zamerania na chov jedného druhu zvierat.

Základné organizácie sa vytvárajú pri združení najmenej 6 členov. Základná organizácia je založená dňom jej zaevidovania a pridelením registračného čísla na Sekretariáte republikovej rady zväzu v Bratisalve so zaviazaním sa riadiť svoju činnosť v súlade so stanovami zväzu. Právnu subjektivitu základná organizácia získa po registrácii na príslušných úradoch SR v zmysle platných právnych predpisov SR.

Základná organizácia zväzu zaniká:

  • keď sa počet jej členov zníži pod 6 osôb,
  • rozhodnutím členskej schôdze, schválenej dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov základnej organizácie
  • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jej zrušení v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
  • rozhodnutím vyššieho orgánu, ak po dobu dlhšiu ako12 mesiacov nevyvíja žiadnu činnosť a do stanovenej lehoty pre príslušný rok nie sú odvedené členské príspevky,
  • v deň vyňatia z evidencie základnej organizácie na sekretariáte zväzu.

Základná organizácia plní úlohy zväzu v  súlade so všeobecnými právnymi predpismi,v súlade so stanovami zväzu a ostatnými vnútro zväzovými predpismi, podľa vlastného plánu práce a finančného rozpočtu.

Základná organizácia sa organizačne začleňuje pod oblastnú organizáciu a tej odvádza aj členské príspevky v stanovenej lehote.