Drobnochovatelia v meste pod Zoborom

 

Milí  chovatelia,

v prílohe vám posielame PDF strany s článkom o výstave zvierat, ktorá vyšla v týždenníku Roľnícke noviny č. 46.
CHOVATEL
Prajeme pekný deň všetkým chovateľom.

 

Sekretariát SZCH

Národná výstava holubov, hydiny a králikov s medzinárodnou účasťou Kielce, Poľsko

Dobrý deň milí chovatelia,

v prílohách vám zasielame Propozície a Prihlášku na Národnú výstavu holubov, hydiny a králikov s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční v Kielce – Poľsko v dňoch 17. – 18. 12. 2022

PROPOZÍCIE KIELCE (PL) 2022

 

PRIHLÁŠKA KIELCE 2022

 

sekretariát SZCH

LAUGARICIO CUP 2022, 12. memoriál R. Mojžiša, 13. špeciálna výstava nutrií, Trenčianske Stankovce

LAUGARICIO CUP 2022 TRENČIANSKA INTER REGIONÁLNA VÝSTAVA ZVIERAT

  1. – 23. október 2022 Trenčianske Stankovce 

Pozvánka 

 

Ctení priatelia chovatelia, dovoľte nám, aby sme Vás v mene Slovenského zväzu chovateľov – základnej organizácie Trenčianske Stankovce a našich partnerov pozvali k účasti na výstave zvierat LAUGARICIO CUP 2022 TRENČIANSKA INTER REGIONÁLNA VÝSTAVA ZVIERAT o titul majstra a šampióna Trenčianskeho kraja . 12.memoriál R.Mojžiša , 13. špeciálna výstava nutrii 22. – 23. október 2022 Trenčianske Stankovce

 

Ctení priatelia, plne si uvedomujeme túžbu chovateľov stretávať sa, porovnávať, a hlavne prezentovať výsledky svojej práce širokej odbornej verejnosti.

 

S úctou Vás pozývame k účasti na výstave LAUGARICIO CUP 2022 TRENČIANSKA INTER REGIONÁLNA VÝSTAVA ZVIERAT, ktorú pre Vás opäť pripravujeme v priestoroch areálu Základnej školy Jána Lipského Trenčianske Stankovce. Ročník 2021 nám potvrdil ,že naša voľba ,snaha a vykonaná práca priniesla očakávaný chovateľský sviatok ,ktorý potešil vystavovateľov a návštevníkov z viacerých krajín. Priniesol nám hlavne motiváciu do budúcnosti, kde chceme ešte napredovať v spríjemnení celého podujatia . Veríme že sa nám to podarí a ponúkneme Vám ešte príjemnejšie podujatie so sprievodnými akciami a službami.

 

Výstava bude medzinárodnou prehliadkou chovateľského umu, kde porovnáme a verejnosti predstavíme výsledky práce chovateľov nielen z nášho Trenčianskeho regiónu ,ale i zahraničných vystavovateľov , ktorí budú prezentovať širokú paletu tradičných, ale i menej známych plemien hydiny, holubov, králikov a rôznych farebných rázov nutrií. Už niekoľko rokov je na našej výstave samozrejmosťou katalóg s bodovým hodnotením.

Zvieratá budú hodnotiť uznávaní posudzovatelia z rôznych krajín . Pre tie najúspešnejšie sú pripravené hodnotné ocenenia. Okrem hlavných titulov MAJSTER LAUGARICIO , ŠAMPIÓN LAUGARICIO, čestných cien, je pripravené i množstvo privátnych ocenení a prémií venovaných od sponzorov. Výstava bude mať nielen prezentačnú, ale i edukačnú časť ,ktorá bude zameraná okrem samotnej expozície na poradenstvo v chove, a na zoo veterinárnu prevenciu .

 

Počas celej výstavy seminára bude k dispozícií „Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj, ktorá bude poskytovať poradenstvo a informácie o PROGRAME ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2020.

 

Ctení priatelia ,veríme ,že prídete zabojovať o hlavné tituly v každej kategórii. Slávnostné ukončenie výstavy s tradičným odovzdávaním ocenení sa uskutoční v nedeľu 23. októbra 2021 o 13:00 hodine na nádvorí výstavy. Ctení priatelia ,veríme, že prijmete naše srdečné pozvanie a prezentáciou Vašich chovov obohatíte túto výstavu, ktorá bude oslavou chovateľskej práce a motiváciou nielen pre účastníkov výstavy, ale najmä pre návštevníkov so záujmom o kúpu chovných zvierat a pre budúce generácie chovateľov. Ctení priatelia, pre kvalitné zvládnutie príprav a priebehu výstavy Vás prosíme o korektné vyplnenie a dochvíľne podanie prihlášok s uzávierkou 5. oktobra  2022

 

Na Vašu účasť sa za výstavný výbor teší:    Žuffa  Peter

 

Všetky dokumenty  môžete najsť na odkaze:

http://szchstankovce.szm.com/laugariciocup.htm

 

 

 

Žuffa  Peter

http://szchstankovce.szm.com/laugariciocup.htm

Uznesenia zo zasadnutia RR SZCH – 10. 9. 2022

Uznesenia zo zasadnutia RR SZCH, ktoré sa uskutočnilo vo Vrútkach  dňa 10. 9. 2022

 

Uzn. č. 48/2022: RR SZCH schvaľuje program zasadnutia RR SZCH podľa predloženého návrhu a presunutí bodu 9. – Voľba revíznej komisie pred bod 4.

Uzn. č. 49/2022: RR SZCH  schvaľuje zloženie mandátovej komisie:

predseda: p. J. Nagy, členovia: p. M. Sládek,  p. J. Kováč

Prítomných bolo 28 členov zo 44 členov  RR SZCH

Uzn. č. 50/2022: vo veci schválenie náhradníka OV za Banskú Bystricu schválila Ing. Jána Perončíka

Uzn. č. 51/2022: RR SZCH schválilo zloženie návrhovej komisie:

predseda: p. J. Majerský, členovia: p. L. Salva, p. P Majtán

Uzn. č. 52/2022: RR SZCH schvaľuje za overovateľov zápisnice podľa predloženého návrhu: Ing. M. Macko, p. R. Malcher

Uzn. č. 53/2022: voľba revíznej komisie

RR SZCH volí do revíznej komisie: predseda p. M. Lenárth, členovia: Mgr. P. Hitka, p. D. Rada

Uzn. č. 54/2022: schvaľuje účtovnú závierku za rok 2021 podľa predloženého materiálu

Za: 25                           zdržali sa: 3

Uzn. č. 55/2022:  schválenie rozpočtu na rok 2023

Predložený rozpočet bol schválený: za 23, proti 1, zdržali sa 4

Uzn. č. 56/2022: vyúčtovanie XIII. Zjazdu

RR SZCH berie na vedomie správu o vyúčtovaní XIII. Zjazdu SZCH Mgr. G. Babjakovou

Uzn. č. 57/2022:   informácia o XXV. CVZ Nitra 2022

RR SZCH berie na vedomie správu o XXV. CVZ 2022 prednesenú predsedom SZCH Ing. Št. Henželom

Uzn. č. 58/2022: RR SZCH schválila všetky návrhy na vyznamenania podľa predloženia OV SZCH Senica

OZNAM

Dobrý deň,

dovoľujeme si vám oznámiť, že dňom 6. 9. 2022 nie je k dispozícii web stránka szchdz.sk, ako aj e-mailové adresy na sekretariat@szchdz, tajomnik@szchdz, ekonom@szchdz. V platnosti sú všetky adresy pod „szch“ tak, ako v minulom období.

S pozdravom,

sekretariát SZCH